21 czerwca 2023

Wzrost postępowań na stopień doktora habilitowanego

 Obradujący w dniu 19 czerwca 2023 roku członkowie Rady Doskonałości Naukowej otrzymali informację o liczbie dotychczas wszczętych postępowań na stopień naukowy doktora habilitowanego. Odzwierciedlają one pewną dynamikę procesów awansowych we wszystkich dyscyplinach naukowych, a tym samym poziom zaangażowania i zasobu kadr naukowych ze stopniem naukowym doktora. 

Ci uczeni, którzy złożyli wniosek w RDN o wszczęcie postępowania o nadanie im stopnia doktora habilitowanego, załączyli autoreferat oraz wykaz osiągnięć naukowych.  

Poniżej są liczby takich wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z wszystkich dziedzin, a zatem i dyscplin naukowych: 

10' 2019 rok -            73 wnioski  

2020 rok  -              772 wnioski 

2021 rok -              1081 wniosków 

2022 rok -              1001 wniosków 

do 5.06.2023 roku - 631 wniosków. 

łącznie było 3 558 wniosków 

Podobnie jak w omawianym wczoraj zestawieniu danych o wszczętych postępowaniach na tytuł profesora, można dostrzec w 2021 roku wzrost o ponad trzysta wniosków w stosunku do roku 2020 i utrzymanie niemalże na tym samym poziomie tak wysokiego wskaźnika w 2022 roku. 

Jeśli w ciągu tylko pięciu miesięcy 2023 roku zarejestrowano w RDN 631 wniosków, to można się spodziewać, że liczba ta przekroczy tysiąc do końca września bieżącego roku. Od 1 października uczeni wszystkich dyscyplin naukowych będą musieli przystąpić do kolokwium habilitacyjnego. 

Do tego czasu obowiązek ten dotyczył uczonych z dziedzin nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych. Z psychologicznego punktu widzenia doktorzy pozostałych dziedzin naukowych mogą przyspieszyć składanie wniosków w RDN, by uniknąć obowiązkowego kolokwium. Być może będzie to następstwem tegorocznej nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, mimo iż kolokwium nie podlega ocenie członków komisji habilitacyjnej, a jedynie ma umożliwić im poznanie kandydata ubiegającego się o habilitację.  

Analogicznie do wczorajszego wpisu podaję, jak wygląda sytuacja w Zespole Nauk Społecznych RDN, tzn. ile było procedowanych w nim wniosków oraz jakie były ich losy. O niepowodzeniach habilitantów świadczy fakt kierowania do RDN odwołań w związku z uchwałą odpowiednich rad dyscyplin naukowych w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 

   

(źródło: opracowanie własne) 

Z powyższych danych wynika, że najwyższa liczba porażek miała miejsce w naukach prawnych, naukach o polityce i administracji, pedagogice, naukach o komunikacji społecznej i mediach, naukach socjologicznych, naukach o zarządzaniu i jakości, w ekonomii i finansach oraz w psychologii.  Jeśli porównamy te dane z liczbą jednostek naukowych, które mają uprawnienia do nadawania stopni naukowych w powyższych dyscyplinach, to dostrzeżemy zachodzący między tymi zmiennymi związek:  


(źródło:  Raport MEiN "Nauka w Polsce 2022") 

  W kolejnym wpisie przybliżę dane na temat wszczętych wniosków habilitacyjnych i profesorskich z pedagogiki z podziałem na subdyscypliny. Zdemistyfikuję także insynuacje na temat rzekomych nieprawidłowości w RDN w postępowaniach o awans naukowy.