01 marca 2020

Antropologia Pedagogiczna (Personalizm pedagogiczny a Bóg)


Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN skierował zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym: Antropologia Pedagogiczna (Personalizm pedagogiczny a Bóg), które odbędzie się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach w Dniu Dziecka - 1 czerwca 2020 w budynku przy ul. Krakowskiej 11 sala CEART A. Gospodarzem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapraszający do współpracy naukowej Università Pontificia Salesiana w Rzymie, Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Założenia naukowe Seminarium lokują się w pedagogice współczesnego personalizmu chrześcijańskiego. Jak zachęcają do udziału Organizatorzy:

Centralną kategorią o obszarze nauk pedagogicznych jest człowiek. Jeśli szukamy odpowiedzi na podstawowe dla wychowania pytania: kim jest człowiek i kim może się stać wykorzystując potencjalności w nim tkwiące? to wkraczamy w obszar wiedzy podstawowej jaką jest antropologia pedagogiczna. Antropologia bowiem jest tą dziedziną myśli ludzkiej, która wypowiada się o człowieku w kategoriach holistycznych i która tym samym próbuje dostarczać odpowiedzi uniwersalnych na temat jego istoty, egzystencji oraz rozwoju. Dopiero uwzględnienie perspektywy antropologicznej daje szanse sformułowania znaczących odpowiedzi na ontologiczne, aksjologiczne i epistemologiczne pytania pedagogiki ogólnej.

Ważnym argumentem przemawiającym także za rozwijaniem naukowej refleksji antropologicznej w pedagogice jest konieczność podjęcia nowych wyzwań stojących przed światem i nauką. Współcześnie, według niektórych, wkraczamy w epokę post- lub transhumanizmu. Chantal Delsol w książce Esej o człowieku późnej nowoczesności twierdzi, że zagrożeniem dla współczesnego świata jest usunięcie personalizmu i pojęcia osoby z jej godnością i podmiotowością.

Seminarium, które ma być w zamyśle jego twórców organizowane corocznie, jest próbą nakreślenia związków pedagogiki i antropologii w dyskursie akademickim; odpowiedzi na pytania: kim jest człowiek i jak się rozwija?, dlaczego odniesienie do antropologii jest konieczne w refleksji pedagogicznej?, jakie są korzenie myśli antropologicznej w pedagogice?, które wyniki badań antropologii biologicznej, kulturowej, filozoficznej są rozumiane jako pedagogicznie sprzyjające?, które koncepcje antropologów współczesnych mogą działać destrukcyjnie na procesy wychowania i kształcenia człowieka?, jaką antropologię wypracowywać/stosować w pedagogice naukowej?

W bieżącym roku chcemy podjąć dyskusję w paradygmacie personalistycznym i zastanowić się nad jednym z aspektów personalizmu pedagogicznego jakim jest odniesienie osoby ludzkiej do osobowego Boga. W debacie spróbujemy odpowiedzieć na pytania typu: Czy możliwy jest personalizm (w pedagogice) bez Boga? Czy można rozwijać pedagogikę osoby w oderwaniu od transcendencji?

W programie przewidziano wystąpienia gości z Włoch – znanych i cenionych Profesorów Marisa Musaio (USC Milano) oraz Carlo Nanni (UPS Roma) a także przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Mariana Nowaka (KUL Lublin).
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne i dla uczestników połączone z możliwością bezpłatnej publikacji w czasopiśmie naukowym z listy MNiSW (20 pkt): będzie to zeszyt tematyczny czasopisma „Paedagogia Christiana” w 2021 roku.


Ze względów organizacyjnych jest prośba o zgłoszenie zainteresowania udziałem w Seminarium na adres schrost@op.pl

PROGRAM SEMINARIUM:

10.00 Rozpoczęcie/Inizio/Introduction

10.15 Prof. Marisa Musaio (USC Milano) - "Dal personalismo pedagogic alla pedagogia della persona: il contributo per un'educazione armonica"/„Od personalizmu pedagogicznego do pedagogii osoby: wkład do edukacji harmonicznej”/From pedagogical personalism to pedagogy of the person: a contribution to harmonic education

11.00 Ks.Prof. Carlo Nanni (UPS Roma) - “Una pedagogia della persona senza il riferimento a Dio”/„Pedagogika osoby bez odniesienia do Boga”/Pedagogy of the person without reference to God

11.45 Ks. Prof. Marian Nowak (KUL Lublin) –„Pedagogika personalistyczna a transcendencja”/„Pedagogia personalistica in riferimento alla trascendenza”/Personalistic pedagogy and transcendence

12.15 Dyskusja/Dibattito/Discussion

13.00 Przerwa obiadowa/Intervallo/Lunch break

14.00 Ks. Dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK (UJK Kielce) – „Bóg – Α (przyczyna sprawcza)i Ω (przyczyna celowa) osoby ludzkiej?”/"Dio – Α (causa causale) ed Ω (causa intenzionale) della persona umana?”/God - Α (causal cause) and Ω (intentional cause) of the human person?

14.30 Dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK (UMK Toruń) – „Wychowanie do przebaczenia jako budowanie relacji z Bogiem”/"Educazione al perdono come costruzione della relazione con Dio"/Education for forgiveness as building relationships with God

15.00 Dyskusja/Dibattito/Discussion

16.00 Podsumowanie/Conclusioni/Conclusions