11 października 2020

Podsumowanie rocznej działalności Rady Doskonałości Naukowej

 

W ostatni piątek odbyło się plenarne posiedzenie Rady Doskonałości Naukowej, w trakcie którego jego władze dokonały podsumowania i oceny rocznej działalności oraz wskazały na potrzebę zmian ustawowych. Stosowanie prawa w praktyce odsłania luki, nieścisłości, rodzi wiele wątpliwości co do zasadności niektórych z dotychczas obowiązujących regulacji. 

Przewodniczący RDN - prof. dr. hab. Grzegorz Węgrzyn przedstawił dane ilościowe o zakresie zrealizowanych zadań przez wszystkie zespoły nauk. Rozszerzę je o moją dyscyplinę, czyli pedagogikę, bo w tym przypadku dysponuję bliższymi danymi. 

W okresie 1 października 2019 r. - 30 września 2020 r.    wszczętych zostało 380 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, w tym w poszczególnych dziedzinach nauk: 

- humanistycznych - 48 

- medycznych i nauk o zdrowiu - 99

- społecznych - 33, w tym z pedagogiki tylko 1 

- teologicznych - 48 

- inżynieryjno-technicznych - 51

- rolniczych - 60 

- ścisłych i przyrodniczych - 27

- sztuki - 6

Na poniższym slajdzie są podane dane o pozytywnie i negatywnie rozstrzygniętych wnioskach w sprawie nadania tytułu profesora  z poszczególnych dziedzin nauk. Z pedagogiki był tylko jeden wniosek w sprawie o nadanie tytułu profesora, który - niestety - znalazł się w grupie negatywnie rozstrzygniętych. 

 
Nie można sądzić, że odmowa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora świadczy o stanie kryzysu w pedagogice. Skoro był zgłoszony tylko jeden wniosek, to trudno odnosić to do całej dyscypliny. Radykalnie zmieniły się procedury w tym postępowaniu. Niniejsze wnioski nie są już rozpatrywane w jednostkach akademickich posiadających odpowiednie uprawnienia. 

Każdy wniosek oceniany jest - podobnie jak miało to miejsce wcześniej - przez pięciu profesorów tytularnych, ale   są oni powoływani przez RDN. W ramach obowiązującego z dniem 1 października 2019 r.  prawa recenzenci są losowani z grona 15 kandydatów rekomendowanych w przypadku pedagogiki i pozostałych dyscyplin z tej dziedziny przez Zespół Nauk Społecznych RDN. 

Tym samym zablokowana została ścieżka oceniania osiągnięć naukowych kandydatów w ich macierzystych czy obcych im uczelniach. W skali wszystkich nauk, z których wpłynęły wnioski do RDN o nadanie tytułu profesora, zakwestionowano w RDN ok. 16 proc. Być może także z tej grupy nie wszystkie wnioski zostaną zaakceptowane przez Prezydenta RP. To w jego gestii jest nominowanie profesorów.   

Jeszcze 284 wniosków profesorskich jest w toku recenzowania.     

Jutro napiszę o habilitacjach. 


(załączony powyżej slajd jest z prezentacji prof. G. Węgrzyna)