07 października 2012

Nominacja profesora pedagogiki


To znakomita wiadomość, że w uroczystości wręczenia nominacji profesorskich 58 uczonym wziął udział także pedagog, ksiądz prof. dr hab. Jarosław MICHALSKI z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom profesora w dziedzinie nauk humanistycznych wręczył pedagogowi Prezydent RP Bronisław Komorowski, gratulując wszystkim nominowanym awansów oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny, nauki i całego społeczeństwa.

- Nauka polska ma za sobą wielkie dokonania, a przed sobą wielkie wyzwania, wielkie oczekiwania i nadzieje - podkreślił Bronisław Komorowski. Zaznaczył, że jest pod wrażeniem spotkań ze środowiskami akademickimi, naukowymi, ze studentami w uczelniach, gdzie rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Jak dodał, refleksje są takie, że jest za co dziękować, ale jest także czego życzyć i o co prosić.

Prezydent mówił, że dziś wiele osób pyta, na ile wybory młodych Polaków, którzy idą na wyższe uczelnie można traktować jako inwestycję we własne życie, w karierę, charakter, postawę. - Wszyscy wiemy po latach, że nic nie zastąpi takich cech, które są w każdym obszarze przydatne takich, jak - dzielność, umiejętność radzenia sobie, poszukiwania wiedzy, doskonalenia własnych umiejętności - ocenił prezydent - wiadomo jednak, że trzeba dokonać wyboru konkretnego kierunku nauki, wydziału, uczelni z myślą o reszcie życia.


Ks. prof. dr hab. Jarosław Tomasz Michalski ma bogatą, piękną drogę rozwoju naukowego, która jest poparta niezwykłym zaangażowaniem w sprawy oświaty publicznej i pedagogiki ogólnej w Polsce. Ukończył studia magisterskie na dwóch fakultetach – teologiczne w 1989 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych tego samego Uniwersytetu w 6 lat później. Dwukrotnie uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych – najpierw w dyscyplinie nauk teologicznych (specjalność – katechetyka – temat pracy: Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II. Studium pastoralno-katechetyczne napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Majewskiego) w 1995 r., a następnie w dyscyplinie pedagogika na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (Universita Pontificia Salesiana) w 1999 r., gdzie temat jego rozprawy doktorskiej brzmiał: La riforma del curricolo nel liceo, sopratutto cattolico, in Polonia, esaminata in una prospettiva comparata con Italia e Germania. Applicazione del metodo Problem Solving di Brian Holmes. Promotorem w tym przewodzie był prof. dr Guglielmo Malizii.

Ks. J. Michalski habilitował się w 2004 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dyscypliny – pedagogika na podstawie dorobku i dysertacji habilitacyjnej p.t. „Edukacja i religia jako źródło rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne”. Był stypendystą Wydziału Teologii Uniwersytetu w Augsburgu, Austriacko-Amerykańskiego Stowarzyszenia w Wiedniu oraz National Foundation for Educational Research – University College w Londynie. Od października 1999 r. był zatrudniony w Katedrze Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej nowo powstałego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a w rok po habilitacji, w 2006 r. został zatrudniony na stanowisku profesora UMK na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Toruniu, gdzie pracuje do chwili obecnej.

Dzięki znajomości pięciu języków obcych (angielski, niemiecki, włoski, francuski i rosyjski) był w obu uniwersytetach wiodącym naukowcem, aplikującym w konstruowanych przez siebie projektach o granty badawcze (MNiSW) oraz o realizację zadań badawczych, koordynatorskich czy eksperckich w programach europejskich (PHARE, projekt SMART PL, TEMPUS ADEPT, Comenius). Wydatnie wspierał współpracę i akademicką wymianę międzynarodową. Ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski jest członkiem zarządu Instytutu Socjologii Edukacji w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (od 2009 r.), członkiem Europejskiego Forum Wychowania Religijnego w Szkołach z siedzibą w Wiedniu, członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (w l. 2008-2011 był członkiem prezydium PTP) i członkiem Międzynarodowej Komisji Akredytacyjnej ds. jakości kształcenia w Kongregacji do spraw Wychowania Chrześcijańskiego przy państwie Watykan, gdzie reprezentuje Polskę. Jest też członkiem komitetu naukowego wysoko punktowanego czasopisma naukowego pedagogów, jak Paedagogia Chrsitiana .

Osiągnięcia naukowe ks. prof. dra hab. Jarosława Michalskiego są znakomite, a przy tym wypromował już 5 doktorów nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Wniósł istotny wkład w rozwój pedagogiki personalno-egzystencjalnej w Polsce, teorię kształcenia, pedagogikę religii, współczesne teorie wychowania, teleologię i aksjologię pedagogiczną oraz jej związek z filozofią hermeneutyczną. Warto zapoznać się z najwyższą rozprawą Profesora p.t. Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora Frankla (Wyd. UMK, Toruń 2011). Zdecydowana większość Jego prac naukowych bazuje na literaturze obcojęzycznej, interdyscyplinarnej, a prowadzone przez niego badania cechuje precyzja myślenia, nowatorskie podejście do interpretacji danych empirycznych, znaczące dokonania badawcze w skali międzynarodowej, a zarazem przydatne dla rozwoju nauk pedagogicznych, w obszarze których upomniał się o ich reintegrację z współczesną filozofią. Jest też społecznie zaangażowany w sprawy polskiej edukacji religijnej.

Serdecznie gratulujemy Księdzu Profesorowi i życzymy dalszego wkładu w rozwój współczesnych nauk o wychowaniu, a nade wszystko zdrowia i sił twórczych, by możliwe było dalsze realizowanie własnych marzeń.