05 marca 2024

Nominacja profesora pedagogiki resocjalizacyjnej ks. Kazimierza Pierzchały

 

Coraz bardziej zaburzone relacje społeczne, degradacja części środowisk socjalizacyjnych a nawet instytucji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych sprzyja powiększaniu się sfery koniecznej resocjalizacji osób (bez względu na ich wiek życia). Także w tej subdyscyplinie nauk pedagogicznych, jaką jest resocjalizacja, naukowcy prowadzą badania podstawowe oraz stosowane, opracowują modele pracy z osobami skazanymi za naruszenie prawa, by pomóc im w wyjściu na wolność. 

Nie ulega wątpliwości, że jest to niezwykle trudna dziedzina życia społecznego w instytucjach zamkniętych czy półotwartych, w których pedagodzy, psycholodzy i pracownicy służb więziennych podejmują starania przywrócenia społeczeństwu osób skazanych za swoje czyny i osadzonych w zakładzie karnym. 

Znakomicie, że są uczeni, którzy prowadzą badania naukowe, dzięki których wynikom można korygować i doskonalić proces resocjalizacji. To, jak ona przebiega w innych krajach, bardziej zasobnych ekonomicznie i kulturowo w rozwiązania realnie zwiększające skuteczność resocjalizacji, nie jest łatwe do bezpośredniego zastosowania w naszym kraju. Cieszy zatem dorobek naukowy tych nauczycieli akademickich, którzy nie są w danym środowisku diagnostami-outsiderami, gdyż od lat są w ich zaangażowani także praktycznie, czego najlepszym przykładem jest ks. prof. dr hab. Kazimierz Pierzchała (ur. 9.01.1968) z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Droga do profesury jest zaznaczona konsekwentnie i spójnie prowadzonym rozwojem, samodoskonaleniem, podejmowaniem studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, udziałem w konferencjach naukowych i publikowaniem wyników własnych badań. Ważną rolę odegrały studia z socjologii religii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (1994-1997). 

Rozprawę doktorską z pedagogiki ks. K. Pierzchała napisał pod kierunkiem wybitnego pedagoga ogólnego prof. Aleksandra Nalaskowskiego, pt. „Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej”,  a obronił ją  w 2001 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2016 r. ukończył studia doktoranckie z zakresu pastoralno-biblijnego, na Wydziale Nauk Teologicznych Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. tam tez obronił kolejny doktorat w 2019 roku z teologii biblijnej, który napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego na temat: „Chrystologia starotestamentowa w ujęciu Corpus Paulinum i Listu do Hebrajczyków”. 

Dwa lata wcześniej, bo w 2017 roku habilitował się w naukach społecznych, w dyscyplinie pedagogika, na podstawie osiągnięć naukowych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Stopień dra hab. nadała mu Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Nominowany Uczony publikował w znaczących dla jego subdyscypliny naukowej periodykach, jak "Przegląd Więziennictwa Polskiego", "Kultura i Edukacja", "Resocjalizacja Polska", "Kwartalnik Pedagogiczny", "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", "Roczniki Pedagogiczne" czy "Probacja". Jest autorem siedmiu monografii naukowych, które dopełnia znakomita rozprawa profesorska pt. "Resocjalizacja skazanych matek w polskich zakładach karnych" (2023). Przeprowadzone badania matek więziennych i matek „wolnościowych” (grupa kontrolna) wyznaczają potrzebny kierunek kolejnych badań w obszarze penitencjarystyki. 

Rozprawy ks. profesora K. Pierzchały są cenione w pedagogice resocjalizacyjnej, bowiem podejmują tak istotne zagadnienia, jak: "Skazani ale nie potępieni", "Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji", "Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację", "Człowiek we współczesnym społeczeństwie, Wychowawcze znaczenie kultury i religii w przeżywaniu macierzyństwa". 

Wkład ks. prof. K. Pierzchały w rozwój nauki jest widoczny w jego udziale w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących problematyki penitencjarnej oraz zagrożeń społecznych i dysfunkcji w środowiskach opiekuńczo-wychowawczych.  

Bogate doświadczenie dydaktyczne w krajowych i zagranicznych uczelniach a także praca z osobami skazanymi oraz z młodzieżą doświadczającą kryzysów egzystencjalnych i społecznych znajduje swoje odzwierciedlenie w jego studiach teoretycznych i diagnostyce, które są poparte niezwykłą pracowitością, umiejętnością dostrzegania nowych wątków badawczych. Właśnie w tych środowiskach potrzebni i szanowani są duchowni, wrażliwi na ludzkie dramaty humaniści, a przy tym niezwykle doświadczeni wychowawcy w pracy z osadzonymi. 

 Zapewne oryginalność dorobku Profesora tkwi nie tylko w osobistym podejściu do badanych, które wyrasta z personalizmu chrześcijańskiego i pedagogii wolności, ale także w jego sposobie patrzenia na problemy osób badanych, by można było doskonalić także pedagogikę resocjalizacyjną. Serdeczne gratulacje dla kolejnego profesora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.