13 września 2023

Nominacja profesorska dla Anny A. Odrowąż-Coates z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 


POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2023 r. nr 115.9.2023 Prorektorka ds. rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - dr hab. Anna Antonina Odrowąż-Coates została mianowana profesorem w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Zapewne wkrótce odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji profesorom wszystkich dziedzin nauk, których osiągnięcia naukowe uzyskały rekomendacje Rady Doskonałości Naukowej na podstawie recenzji wybitnych rzeczoznawców odpowiednich dyscyplin naukowych.

Odnotuję w tym miejscu pokonane szczeble awansu naukowego, a pierwszym z nich było uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, co nastąpiło na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w 2005 r. Pani A.A. Odrowąż-Coates obroniła dysertację doktorską, którą przygotowała pod kierunkiem promotora - dr. hab. Mieczysława Guldy. Jej rozprawa zatytułowana: Sytuacja kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we Włoszech” wyraźnie oscylowała na pograniczu badań komparatystycznych zarówno z politologii jak i andragogiki. W trzy lata później praca doktorska ukazała się drukiem.  

 

W 2016 roku  p. dr A. Odrowąż-Coates habilitowała się w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Przedłożyła wówczas jako główne osiągnięcie naukowe rozprawy dotyczące problematyki nierówności społeczno-edukacyjnych ze względu na płeć, etniczność i religię. Podmiotem habilitującym była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Rok wcześniej wydała w Oficynie Wydawniczej "Impuls" książkę habilitacyjną pt. Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet (2015).    

     Znakomita znajomość języka angielskiego, współpraca międzynarodowa, uzyskane w krajowych i zagranicznych konkursach granty na badania własne, które zakończyły się kolejnymi rozprawami naukowymi, zaowocowała złożeniem wniosku o nadanie tytułu profesora.  Jej rozprawy mają charakter wybitny, są oryginalne badawczo i lokują polską pedagogikę porównawczą, międzykulturową w centrum światowych dyskursów naukowych. 

Warto dostrzec monografię zatytułowaną ,,Socio-educational factors and the soft power of language: The deluge of English in Poland and Portugal", która została wydana przez brytyjską oficynę Rowman & Littlefield jako efekt końcowy badań sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

Pani Profesor publikuje w tak znakomitych periodykach, jak "Education as Change", "Language, Discourse & Society" czy "Multiculturat Studies".  Prof. Anna Odrowąż-Coates prowadziła wykłady na uniwersytetach poza granicami kraju oraz była powoływana do recenzji awansów naukowych nie tylko w Polsce, ale także w USA, Kanadzie, Izraelu i Hiszpanii. Młode pokolenie naukowców ma zatem znakomity przykład twórczego i wiarygodnego zaangażowania w naukę Uczonej APS, która realizuje kolejne projekty badawcze. 

Gorąco polecam znakomite dzieła Profesorki, w tym najnowszą jej monografię z nurtu atutetnografii badawczej, która powstała na podstawie prowadzonych przez Nią dzienników z obserwacji i przeżyć w czasie pobytu w Arabii Saudyjskiej w latach 2010-2012. Jak pisze we wstępie do tej rozprawy:


Nie miałam jednak wcześniej odwagi do opublikowania jednego z wykorzystanych przeze mnie narzędzi badań, tj. obszernej części dzienników z podróży, które są de facto, w słownikowej nomenklaturze naukowej, dziennikami autoetnograficznymi. Moje obawy wiązały się z ujawnieniem siebie, odsłonięciem swojej pozycji, swoich przekonań, myśli, licznych uprzedzeń i nieuniknionego eurocentryzmu. 

Patrząc na dzienniki z perspektywy czasu, zauważam jeszcze wyraźniej powyższe cechy szoku kulturowego i wartość dodaną, jaką jest analiza pozycji badacza, umożliwiona przez ujawnienie moich zapisków z tamtej podróży, a byłam wtedy zupełnie inną osobą, mną bez całego bagażu doświadczeń kolejnych dziesięciu lat.      

Dzisiaj autoetnografia stanowi jedną z uznanych i cenionych metod badań społecznych. Gratuluję Pani Profesor jakże zasłużonej nominacji, która zaistniała niejako po drodze realizowanej przez Nią naukowej pasji badawczej. Przed nami zatem kolejne projekty badawcze,  książki oraz artykuły naukowe tej Uczonej.