21 sierpnia 2023

Co słychać w świecie czasopism pedagogicznych?

 
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił rozporządzeniem z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

Pani Katarzyna Kalska z UŁ zestawiła dane na temat punktacji czasopism adresowanych do pedagogów w obu wykazach MEiN z 2021 i 2023 roku. Wzrosła liczba czasopism z najniższą "wartością", mimo rzeczywistej wartości naukowej publikowanych w nich artykułów. Wiele periodyków nie zostało w ogóle doszacowanych a niektóre przeszacowano.

                                                       PEDAGOGIKA 

punktacja

lista z 2021

lista z 2023

różnica

200

46

48

2

140

104

113

9

100

223

239

16

70

322

339

17

40

352

335

-17

20

759

907

148

Łącznie

1806

1981

175


               (oprac. Katarzyna Kalska z UŁ) 


Dotarły do nas komunikaty niektórych redakcji: 

Pani prof. Ewa Marynowicz-Hetka z przyjemnością i z podziękowaniem za wsparcie informuje, że w nowym wykazie ministerstwa czasopismo  "Nauki o Wychowaniu. Studia  Interdyscyplinarne” otrzymało 70 punktów. W wykazie jest ono pod pozycją  30096.


*** 

Redakcja  "Problemy Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education" oraz "Studia Edukacyjne" (WSE UAM) informują o podwyższeniu oceny do - 70 pkt.  
 


Sekretarz Redakcji "Forum Nauk Społecznych" - dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM zaprasza do przygotowania tekstu do kolejnego numeru czasopisma, który zamierza opublikować w styczniu 2024 roku. W pierwszym numerze są  artykuły przedstawicieli/-ek nauk społecznych. Chociaż periodyk nie znajduje się jeszcze na ministerialnej liście, to jest prowadzony przez Zespół z dużymi ambicjami i troską o najwyższą jakość.   


Redakcja zaprasza do przesłania tekstu albo poprzez platformę czasopisma, albo w sposób tradycyjny na mój adres mailowy: k.cwirynkalo@uwm.edu.pl nie później niż do końca października 2023 br.


***

Pani dr Ewa Musiał w imieniu redakcji kwartalnika “Wychowanie w Rodzinie” informuje, że periodyk otrzymał 100 punktów.Czasopismo “Wychowanie w Rodzinie” znajduje się na pozycji 31248 w obowiązującym wykazie. Zaprasza zainteresowanych do składania artykułów do planu wydawniczego na drugą połowę 2023 roku. Artykuły do tomu 3/2023 oraz 4/2023 będa przyjmowane do 30 września. Zastrzega się, że oprócz konieczności uzyskania dwóch pozytywnych recenzji decyzja o zamieszczeniu w kolejnych tomach będzie pochodną daty nadesłanie tekstu oraz daty naniesienia poprawek po recenzji. 

Nie przewiduje się przewodniej problematyki tomów, tworząc przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji. Wszystkie niezbędne informacje procedury publikacji w czasopiśmie ,,Wychowanie w Rodzinie" znajdują się na stronie Wydawnictwa Naukowego EDUsfera .

 

*** 

Czasopismo "TERAŹNIEJSZOŚĆ - CZŁOWIEK - EDUKACJA" uzyskało 70 pkt. w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
*** 

Pełen wykaz dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych