22 listopada 2021

Czy Ministerstwo Edukacji i Nauki odbiurokratyzuje pracę nauczycieli?

 


W moim przekonaniu, jeśli urzędnicy tego resortu nie przeczytają najpierw i nie zrozumieją, czym jest działalność pozorna, to będą przedmiotem drwin, co ma już miejsce z bardzo prostego powodu: 

Dyrektor jednego z departamentów MEiN - Jacek Banaś [być może (roz)zbieżność nazwisk...] wysłał do dyrektorów szkół pismo, by to oni rozstrzygnęli, które dokumenty powinny być tworzone lub nie. Autonomia dyrektorów jest pozorna. Co odrzucą, a co pozostawią, będzie jedynie pretekstem do tego, by poinformować społeczeństwo, że przecież władza chciała, ale to dyrektorzy odrzucili jej gotowość do odbiurokratyzowania pracy nauczycieli. Poczytajmy zatem: 

    

W Ministerstwie Edukacji i Nauki podjęte zostały działania ukierunkowane na „odbiurokratyzowanie pracy” szkół i placówek. Ograniczone zostały obowiązki nauczycieli dotyczące dokumentowania pracy, związane np. ze współuczestniczeniem nauczycieli w działaniach realizowanych w ramach niektórych form nadzoru pedagogicznego. 

We wrześniu br. wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zrezygnowano z dwóch dotychczasowych form nadzoru pedagogicznego: ewaluacji i monitorowania. Zmiana ta istotnie zmniejszy obciążenie nauczycieli pracą, inną niż prowadzenie zajęć z uczniami. 

Problem biurokracji w dużej mierze wynika z faktu, że w szkołach i placówkach, oprócz dokumentów wymaganych przepisami prawa, tworzonych jest wiele innych dokumentów, np. planów, sprawozdań, raportów, zestawień, regulaminów. Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa. 

Udostępniając poniższy wykaz dokumentacji ministerstwo ma (...)  nadzieję, że posłuży on pracownikom jednostek systemu oświaty do zweryfikowania potrzeby kontynuowania dotychczasowej praktyki nadmiernego „generowania” dokumentów.

Zestawienie przykładowych dokumentów tworzonych w szkołach i placówkach (niewymaganych przepisami prawa)

Realizacja podstawy programowej 

1. Sprawozdania (cykliczne, np. comiesięczne) lub arkusze monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów (uwzględniających podstawę programową) 

2. Uzasadnienia do wyboru podręczników i programów 

3. Sprawozdania z ilościowej realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania 

4. Rozkłady materiałów 

5. Plany wynikowe 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna 

6. Klasowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej (zdarzają się również plany pracy wychowawczej z poszczególnych poziomów klas) 

7. Sprawozdania z realizacji przyjętego klasowego planu pracy wychowawczo-profilaktycznej 

8. Sprawozdania wychowawców klas (śródroczne lub roczne) z podejmowanych działań z klasą 

Awans zawodowy nauczycieli 

9. „Cząstkowe” sprawozdania (np. co miesiąc, pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego, składane dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych działań nauczyciela 

10. Wykaz szkoleń nauczyciela 

Działania dotyczące pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej 

11. Raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (temat lekcji, data, klasy, liczba uczniów, zrzuty ekranów, zdjęcia z platform komunikacyjnych) 

12. Scenariusze/konspekty zajęć obserwowanych przez dyrektora 

13. Raporty z analizy wyników nauczania 

14. Sprawozdania wychowawcy klasy 

15. Teczki wychowawców klas często jest to powielanie dokumentacji pedagoga 

16. Zeszyty zachowania uczniów 

17. Sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. wychowawcy, biblioteki, świetlicy szkolnej itp.) 

18. Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe) 

19. Programy i opisy zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. dydaktycznowyrównawczych, kół zainteresowań) dołączanie do dziennika zajęć szczegółowego programu i opisów prowadzonych zajęć (oprócz tematów) 

20. Sprawozdania dotyczące realizacji zajęć dydaktycznowyrównawczych, kół zainteresowań 

21. Diagnozy dotyczące różnorodnych obszarów działalności szkoły/placówki – tworzenie arkuszy ankiet, opracowywanie wyników ankietowania 

Działania inne niż prowadzenie zajęć edukacyjnowychowawczych 

22. Sprawozdania dotyczące organizowanych imprez i uroczystości szkolnych, zadań dodatkowych nauczyciela, konkursów, zawodów, projektów szkolnych itp. 

23. Dokumentacja dotycząca konkursów szkolnych 

24. Dziennik biblioteki 

Sprawdziany/egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne 

25. Instrukcje przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (dot. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego) procedury dot. organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych określa CKE 

26. Diagnozy i analizy kompetencji i osiągnięć uczniów, często w rezultacie tych diagnoz nie formułuje się wniosków lub formułuje się wnioski uogólnione bez wpływu na planowanie dalszych działań 

27. Sprawozdania/raporty ze sprawdzianów „dyrektorskich”, testów kompetencji, badań diagnostycznych, próbnych egzaminów itp. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

28. Procedury udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej 

29. Sprawozdania z udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej 

30. Dublowanie w dokumentacji w zakresie organizacji kształcenia specjalnego informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w IPET-ach i ich modyfikacjach oraz w WOPFU-ach powielane są informacje zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 

31. Teczki uczniów ograniczenie do prowadzenia indywidualnych teczek uczniów wyłącznie dla dzieci/uczniów wskazanych w § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

Regulaminy i procedury wewnątrzszkolne 

32. Regulaminy dotyczące oceniania, np. przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceniania zachowania ucznia (punktowe, algorytmy, wzory służące do ustalania ocen zachowania), regulamin oceniania z zapisami dotyczącymi średniej ważonej) 

33. Regulaminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (np. instrukcja przygotowywania, organizacji i przebiegu przeprowadzania egzaminu maturalnego) 

34. Regulamin ucznia prawa i obowiązki ucznia powinny zostać określone w statucie 

35. Regulamin korzystania z biblioteki 

36. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela 

37. Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

Ewaluacja pracy własnej nauczyciela 

38. Arkusze samooceny nauczyciela 

39. Karty ewaluacji pracy własnej nauczyciela Współpraca z Rodzicami (również ze środowiskiem lokalnym) 

40. Plany i/lub protokoły z zebrań wywiadówek i innych spotkań z rodzicami 

41. Zeszyty korespondencji z rodzicami 

42. Wzory oświadczeń rodziców o zapoznaniu z poszczególnymi dokumentami szkoły 

43. Sprawozdania dotyczące współpracy z rodzicami 

44. Sprawozdania dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym 

Inna sprawozdawczość nauczycieli 

45. Sprawozdania opisujące wszystko, co nauczyciel robił w danym roku szkolnym, np. wycieczki, formy doskonalenia, plany na przyszłość itp. 

46. Sprawozdania wychowawców klas, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy 

47. Sprawozdania dotyczące pełnionych przez nauczycieli dodatkowych funkcji np. opiekuna samorządu, opiekuna wolontariatu 

48. Sprawozdania z przeprowadzanych konsultacji z uczniami 

49. Zestawienia i statystyki dotyczące oceniania i frekwencji uczniów informacje te zawarte są w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć 

50. Cykliczne sprawozdania dotyczące spotkań i pracy zespołów nauczycielskich (miesięczne, kwartalne, półroczne) – przedmiotowych, zadaniowych, klasowych (nauczycieli uczących w danym oddziale). 

Dodatkowo dużym obciążeniem dla nauczycieli jest prowadzenie jednocześnie dziennika w wersji papierowej i dziennika elektronicznego. Zgodnie z § 21 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej.

Czy ktoś jeszcze uważa, że nauczyciele to nieroby, lenie, którym nie warto płacić za rzekomo jedynie 18 godzin "przy tablicy" oraz dwa miesiące wakacji? Polecam ten żenujący zbiór gromadzonych w szkołach dokumentów, które w części muszą być nie tyko w wersji papierowej, ale też osobno rejestrowanej cyfrowo.  Kto chce być nauczycielem? Nie pchać się, po kolei. Kto chce być dyrektorem szkoły? 

Co sądzą o tym sami dyrektorzy? Tak to komentują

- Co do części mogę się zgodzić... ale... no właśnie, jest pewne ale... rozumiem, że część tej dokumentacji będzie tworzył tylko dyrektor, bo jakby nie patrzeć, to w ramach kontroli KO wymaga papierków na pewne rzeczy. A jeśli ich nie będzie, to jak udowodnić pewne sprawy KO? Może najpierw MEiN pośle ten wykaz do KO? Taka moja skromna podpowiedź...;) 

 

- Wszystko jest zbędne do czasu, aż nie przyjeżdża kuratorium. Wtedy jest na cito.

 

- No chyba popłynęli Np. w przedszkolu zbędne są plany pracy (roczne, miesięczne), sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno - wychowawczej. Fajnie tylko wobec tego po co robić rady plenarne.

 

Zbędny regulamin biblioteki - jeszcze nie tak dawno KO arkuszem kontroli sprawdzało biblioteki i zapisy w regulaminie :-)

 

też to dostałam i powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co mam z tym dalej zrobić ? :(

 

...dawno ograniczyliśmy "papierologię". Dużo zależy od dyrektora i "tradycji" panującej w danej szkole.

 

postrzegam to jako "owoce zatrutego drzewa", bo w dobrą wolę tych urzędników nie wierzę. Podstawy takiego spojrzenia  maci w aktualnych gazetach.

 

.. ale jak to "dobrze" przedstawia decydentów przed społeczeństwem... a nas? Oni chcą nam zrobić "dobrze" :-)))... A brać nauczycielska niezadowolona.

 

Bardzo dobrze - niech tylko informacja pójdzie w eter to dopiero nauczyciele sobie poużywają jakich to mają be dyrków co ich zasypują zbędnymi dokumentami dokładając im pracy.

 

Teraz będzie taka narracja "ograniczamy biurokrację a zaoszczędzony czas (tj. 12 godzin) nauczyciel spędzi w szkole, z pożytkiem dla uczniów"

 

O ile sobie przypominam to jeszcze za czasów Giertycha ministerstwo stwierdziło, że nigdzie w żadnych przepisach nie ma takiego czegoś jak plan wynikowy.

 

Owszem. Wówczas została wykreowana (przez kogo?) potrzeba tworzenia takich planów i towarzysząca jej oferta szkoleń i gotowców. Dla jasności: taki plan wynikowy to wcale dobre urządzenie jest. Pod warunkiem, ze obsługuje je świadomy użytkownik. Najlepiej twórca. Akurat za wielu twórców to ja nie miałem szczęścia spotkać. Na szczęście- bo zazwyczaj te edukacyjne twory oświatowych twórców, to z kategorii nominacji do ig.

 

Tak się zastanawiam ja to się ma do sprawozdawczości SIO, gdzie potrzebne są różne dziwne dane brane właśnie ze sprawozdań. Dla mnie ograniczenie biurokracji by było wtedy gdyby zwolniono szkoły z kontroli zarządczej (ocen ryzyka i innych tym podobnych tworów). No i te wszystkie teoretycznie nie wymagane procedury :(  Dla mnie to jest masakra, która zabiera czas i energię 

 

Jestem za ograniczeniem dokumentacji. Pilnowałam się zawsze, aby zachować umiar.  Sprawdziłam swoją szkołę według tej listy i mam 13 na 50 pozycji. Z kilku z chęcią zrezygnuję, ale z pozostałych nie, jeśli mam w ogóle zarządzać szkołą. Rozumiem, że możemy oczekiwać:

- wycofania rozporządzenia o wymaganiach państwa (koniecznie, bo to bogate źródło inspiracji do zabezpieczania się na wypadek kontroli)

- weryfikacji zapisów § 4ust. 1-4 rozp. o organizacji pracy szkoły (zespoły)

a może nawet

- odebrania prawa dyrektora do określenia w statucie zadań nauczycieli, w tym specjalistów.

 

CZY MINISTERSTWO PORADZI SOBIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ POZORNĄ?