02 maja 2023

Zmarł em. profesor UŁ, psycholog resocjalizacji - Jan Szałański

 

W dn. 29 kwietnia br. zmarł łódzki psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej, którego prace i doświadczenie wspierało kadry pedagogów resocjalizacyjnych  - dr hab. Jan Szałański. W 2000 roku przeszedł na emeryturę, ale dalej realizował swoją akademicką służbę w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Wspominam z dużym sentymentem Profesora Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, który w dn. 12 stycznia 2022 roku miał uroczystą promocję odnowienia po 50 latach swojego doktoratu z nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Z danych biograficznych, które zostały opublikowane na tę uroczystość dowiadujemy się, że J. Szałański ukończył w 1962 roku studia psychologiczne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zatrudniony w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Łódzkim obronił w 1971 r. rozprawę doktorską w zakresie psychologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Promotorem jego dysertacji zatytułowanej: Przekształcanie postawy wobec samego siebie w procesie resocjalizacji nieletnich przestępców był prof. Stanisław Gerstmann. 

Habilitował w dziedzinie nauk humanistycznych w 1990 r. na Wydziale Nauk Społecznych KUL, na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Samoocena młodzieży niedostosowanej społecznie oraz jej niektóre uwarunkowania i korelaty osobowościowe
Wśród pedagogów resocjalizacyjnych prowadzone przez J. Szałańskiego badania oraz wydawane przez niego artykuły mają istotne znaczenie, bowiem korzystają z jego doświadczeń diagnostycznych i wdrożeniowych, które są pochodną wdrażania przez niego autorskiego programu psychoterapeutyczno-wychowawczego, który był ukierunkowany na korektę wadliwych postaw i zaburzonej osobowości wychowanków zakładów poprawczych oraz młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

Warto przypomnieć kluczowe dla tej problematyki monografie zm. Profesora: 

Resocjalizacja w zakładzie poprawczym (1978), 

Przeobrażenia w spostrzeganiu ludzi u wychowanków zakładów poprawczych i wychowawczych (1993) 

(źródło fotografii - z uroczystości odnowienia doktoratu