15 lutego 2023

Kluczowa Uchwała Rady Doskonałości Naukowej w związku ze zmianą klasyfikacji dyscyplin naukowychByć może dzisiejszy wpis odbiorą przedstawiciele wszystkich dziedzin naukowych, które obowiązują w krajowej procedurze nadawania stopni naukowych, tytułu naukowego i ewaluacji dyscyplin naukowych. Mnie bliższa jest problematyka zarządzania nauką w dziedzinie nauk społecznych, w tym szczególnie w odniesieniu do PEDAGOGIKI. 


Podjęta w dniu 13 lutego 20223 roku Uchwała RDN w sprawie zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych jest o tyle istotna, że w bieżącym roku odbędą się wybory do Rady Doskonalenia Naukowego na II kadencję (2024-2027). 

Jeżeli organy władz uczelnianych czy instytutów naukowych PAN nie zgłoszą do RDN wniosku o przyznanie im uprawnienia do nadawania stopni naukowych w nowych dyscyplinach naukowych, to nie będą mogły rekomendować kandydatów do RDN na następną kadencję w zakresie nowych dyscyplin.  

Jeszcze nie znamy kalendarza wyborczego, chociaż nieoficjalnie planowane jest zgłaszanie kandydatów do RDN w miesiącach maj-lipiec 2023 roku. Tym samym, jeśli uczelnie/instytuty nie będą posiadały wyżej wymienionych uprawnień, to nie będą mogły rekomendować kandydatów do RDN w nowych dyscyplinach.     

 

Uchwała Rady Doskonałości Naukowej z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (podkreśl. moje). 

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Rada Doskonałości Naukowej uchwala, co następuje.

 

§ 1

Stosowe do art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje się, że:

1) dyscyplina etnologia i antropologia kulturowa została wyodrębniona z dyscyplin: archeologia, ekonomia i finanse, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne;

2) dyscyplina polonistyka została wyodrębniona z dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce;

3) dyscyplina inżynieria bezpieczeństwa została wyodrębniona z dyscyplin: architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, ekonomia i finanse, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o Ziemi i środowisku, technologia żywności i żywienia;

 

4) dyscyplina ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków została wyodrębniona

z następujących dyscyplin: archeologia, architektura i urbanistyka, historia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o sztuce, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

5) dyscyplina biologia medyczna została wyodrębniona z następujących dyscyplin: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne, nauki chemiczne, inżynieria biomedyczna;

6) dyscyplina nauki o rodzinie została wyodrębniona z następujących dyscyplin: archeologia, ekonomia i finanse, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki biologiczne;

7) dyscyplina stosunki międzynarodowe została wyodrębniona z następujących dyscyplin: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, psychologia;

8) dyscyplina biotechnologia została wyodrębniona z następujących dyscyplin: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria biomedyczna, nauki o Ziemi i środowisku, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki leśne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo;

9) dyscyplina nauki biblijne została wyodrębniona z następujących dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki teologiczne.

§ 2

Stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje się, że:

1) dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika zmienia nazwę i zostaje przyporządkowana do dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;

2) dyscyplina inżynieria lądowa i transport zmienia nazwę i zostaje przyporządkowana do dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport.

§ 3

Stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje się, że:

1) dyscyplina weterynaria z dziedziny nauk rolniczych zostaje włączona do dyscypliny weterynaria w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej 

/-podpis elektroniczny/


Przewodniczący RDN przypomina władzom uczelni, że: 

Rada Doskonałości Naukowej może – na wniosek uczelni, instytutu Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego – w drodze decyzji administracyjnej nadać uprawnienie do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego we wnioskowanej nowej dyscyplinie.