08 grudnia 2022

Korekta "grubej kreski" w awansach naukowych

 


Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało komunikat przypominający o tzw. "grubej kresce" w odniesieniu do wniosków awansowych na stopnie naukowe i tytuł profesora, które zostały wszczęte do 30 kwietnia 2019 roku

art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) nie uwzględniono wszystkich etapów dotyczących przewodów doktorskich oraz postępowań na stopień doktora habilitowanego czy o tytuł profesora.  Ustawodawca zapomniał/nie zauważył, że każde tego typu postępowania podlegając pod k.p.a. musi uwzględniać wszystkie jego etapy i procedury, a nie tylko sam fakt wszczęcia czy możliwej odmowy w tym zakresie. 

Na szczęście brzmienie (...) tej regulacji zostało zmienione na mocy art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010). Zmiana brzmienia regulacji miała na celu zapobieżenie ewentualnej negatywnej konsekwencji zakończenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora w postaci pozbawienia osoby ubiegającej się o nadanie stopnia albo tytułu prawa do kontroli decyzji odmawiającej nadania tego stopnia albo tytułu, w tym także przez sąd administracyjny.

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzone w pierwszej instancji:

1.     postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2.     przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.
– odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa i RDN, przedmiotowa regulacja nie dotyczy postępowań, w przypadku których:

1.     RDN – w ramach postępowania odwoławczego – przekazała albo przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ pierwszoinstancyjny;

2.     kandydat do awansu naukowego złożył albo – na podstawie art. 21 ust. 1 oraz art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) *  – złoży odwołanie do RDN, a organ ten rozpatrzy odwołanie i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ pierwszoinstancyjny;

3.     w następstwie orzeczenia sądu administracyjnego sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszoinstancyjny.

* Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do RDN za pośrednictwem właściwego organu odpowiednio podmiotu doktoryzującego lub podmiotu habilitującego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Organ przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Przedmiotowy przepis stosuje się odpowiednio w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.