10 marca 2021

Odszedł adiunkt Zakładu Podstaw Pedagogiki w APS dr Przemysław Florczak

 

Koronawirus Covid-19 zabiera naszych bliskich, przyjaciół, znajomych. Wczoraj przeciął linię życia dr. Przemysława Florczaka z Zakładu Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Każda śmierć osoby jest bolesnym rozstaniem, ale jeszcze bardziej porusza naszą świadomość w środowisku zawodowym (w tym przypadku akademickim), w którym od roku pozbawieni jesteśmy bezpośredni relacji. Tym większe rodzi poczucie bezradności wobec kruchości ludzkiego życia, kiedy w tak młodym wieku odchodzi od nas młody naukowiec.   

Niespełna tydzień temu martwiliśmy się o stan jego zdrowia mając zarazem nadzieję, że otoczony najlepszą opieką medyczną w jednym ze stołecznych szpitali, wkrótce wróci do swoich najbliższych i naszego zespołu. Zgasła nagle nasza nadzieja na ponowne bycie razem.        

Przemek uzyskał w 2006 r. bardzo dobre wykształcenie kończąc studia magisterskie na kierunku pedagogika pod opieką promotorki swojej pracy dyplomowej prof. dr hab. Danuty Gielarowskiej, która zachęciła Go do dalszej pracy naukowo-badawczej. Tak też się stało. 

W 2015 r. obronił na Wydziale Nauk Pedagogicznych APS dysertację doktorską, którą napisał pod kierunkiem swojej Mistrzyni - p. Profesor D. Gielarowskiej. Rozprawa dotyczyła losów zawodowych absolwentów pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturowa.  Znakomicie połączył w swoich dociekaniach badawczych i rekonstrukcji literatury naukowej własne pasje artystyczne związane z komponowaniem,  aranżacją, programowaniem, grą na instrumentach klawiszowych. Interesował się też muzyką filmową. 

Pedagog o tak wyrazistych kompetencjach kulturalnych był dla młodzieży akademickiej znakomitym wzorem, źródłem inspiracji do pracy z ich przyszłymi podopiecznymi. Pozostaje w naszej pamięci ten, który miał w sobie tyle radości życia, pogody ducha, otwartości na innych. Jak pisze w jednym ze swoich wierszy ks. Jan Twardowski: 

(...) tylko śmierć umie ludzi przybliżyć do ludzi

nic dziwnego przecież tak bywa

z nieba się tęskni zawsze po kryjomu

choćby królikom mlecze przed rosą pozrywać

ciotkę z gotówką przy sobie zatrzymać

uśmiech czasem się modli po prostu - mój Boże

tu gdzie miłość odchodzi lecz jej nie ubywa

ci co go kochają cierpią gdy są razem 

(...). (x. J. Twardowski, Spóźnione kukanie, Kraków 1996, s. 20)

Jesteśmy duchowo razem z dr. Przemysławem Florczakiem, łącząc się w tak szczególnym momencie w bólu i cierpieniu z Jego rodziną, przyjaciółmi, znajomymi i studentami, w których "zapisał" wiele Dobra i osobistej mądrości.  
(źródło fot.i opinii P. Florczaka)             
Ps.  Zbieramy pieniadze dla rodziny Przemka


1 Warszawa 12.03.2021 

Biogram zawodowo-naukowy dra Przemysława Florczaka (12.11.1981 - 08.03.2021) 

Najważniejsze etapy kształcenia 

Przemysław Florczak z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2006 roku — specjalność pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna z nauczaniem języka polskiego. 

Pracę magisterską pt. „Poczucie roli i statusu w rodzinie i społeczeństwie osób starszych kategorii wiekowych" napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Gielarowskiej. W roku 2015 uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika za pracę „Losy zawodowe absolwentów pedagogiki o specjalności animacja społecznokulturowa” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Gielarowskiej. 

Przebieg kariery zawodowej 

W roku 2005/2006 był stażystą w Katedrze Podstaw Pedagogiki, gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia dydaktyczne i naukowe, m.in. realizując zajęcia ze studentami oraz podejmując pracę organizacyjną na rzecz uczelni w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych. Jako stażysta brał czynny udział w tworzeniu programu kształcenia i organizacji studiów dla specjalności animacja społeczno-kulturowa, która wówczas wprowadzana była do oferty studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

W 2007 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Podstaw Pedagogiki, a w 2015 na stanowisku adiunkta. Od 2008 roku wspomagał organizację cyklu konferencji poświęconych pedagogice dialogu. W latach 2006-2009 oraz w roku 2016 pełnił funkcje sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W roku akademickim 2010/2011 ukończył studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w zakresie: „społecznie odpowiedzialny biznes”. 

Motywacją podjęcia dodatkowego kształcenia w tym zakresie była dla niego chęć poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie potencjalnych płaszczyzn współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i sektorem kultury oraz sferą biznesu, co też w sposób wydatny wpłynęło na poszerzenie jego perspektywy na działalność pedagogów/animatorów na rynku pracy i ich potencjalnych możliwości działania animacyjnego w praktyce. 

W latach 2011-2012 w ramach projektu „Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie był współautorem wykorzystywanego do dzisiaj modułu e-learningowego z zakresu elementarnych treści pedagogicznych, który zakładał przygotowanie scenariuszy kursu, opracowanie ćwiczeń, zadań oraz części ewaluacyjnej (moduł pedagogika). 

W roku 2013 został sekretarzem Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Od tego roku również rozpoczął współpracę z organizacjami 2 sektora pozarządowego — głównie fundacjami i lokalnymi stowarzyszeniami. W ramach tego działania podjął społeczne działania np. w Polskiej Akcji Humanitarnej [aktualnie: Dział współpracy z darczyńcami], Fundacji Mikołaja Warszawskiego, czy Bankiem Żywności SOS. Praktykę zdobytą na tym polu współpracy wykorzystywał zaś uaktualniając treści przedmiotów specjalnościowych na animacji społeczno-kulturowej. 

Od 2019 r. koordynator ze strony APS projektu „Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego” - projekt finansowany przez NCBiR, realizowany w partnerstwie z ZHP. 

Główne obszary działalności dydaktycznej 

Dr Przemysław Florczak od początku swojego zatrudnienia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w 2006 był pracownikiem w Katedrze Podstaw Pedagogiki (po przekształceniach –w Zakładzie Podstaw Pedagogiki). Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, dr Przemysław Florczak skoncentrował się na przede wszystkim na działalności dydaktycznej, w ramach której wykazywał się rozległą wiedzą w tworzeniu i realizowaniu bogatej oferty zarówno specjalnościowych zajęć z zakresu animacji społecznokulturowej, jak i zajęć ogólnych np. antropologii kulturowej. 

Od momentu uzyskania stopnia naukowego doktora i objęcia funkcji kierownika specjalności uczestniczył również w następujących formach doszkalających: 

 Po co nam muzea dla dzieci? / Why do we needChildren'sMuseums? — panel konferencyjny organizowany przez Stowarzyszenie Artanimacje, Warszawa 2017, 

 Kurs e-learningowy „Gry i grywalizacja w edukacji” (Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego) [348/P/N], Certyfikat MEN, 2017, 

 Kurs e-learningowy „Jak Skutecznie Pracować z grupą i klasą” (Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego) [348/P/N], Certyfikat MEN, 2017, 

 Szkolenie warsztatowe organizowane przez Narodowe Centrum Kultury „Badania w praktyce kulturalnej, Warszawa 2015. 

* W corocznym pensum dydaktycznym dra Przemysława Florczaka przede wszystkim znajdowały się przedmioty specjalnościowe o charakterze praktycznym i warsztatowym, do których tworzył autorskie programy, np.: Metodyka odziaływań animacyjnych w środowisku szkoły; Projekt animacji kultury; Projekt animacji kultury w środowisku szkoły; Praca z grupą w pracy animatora; Marketing wartości społecznych i fundraising; Organizacja i działanie instytucji kultury i organizacji pozarządowych; Prawo autorskie w działalności kulturalnej [fakultet]. 

Poza tym realizował przedmioty kierunkowe: Kierunki pedagogiki współczesnej; Podstawy pedagogiki oraz Antropologię kulturową. Ponadto był opiekunem i autorem programów praktyk dla studentów animacji społeczno-kulturowej: Praktyka asystencko-pedagogiczna śródroczna w placówkach kultury; Praktyka asystencko-pedagogiczna śródroczna w placówkach kultury; Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych organizujących wypoczynek letni; Praktyka pedagogiczna w placówkach wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

W latach 2010-2014 pełnił funkcję koordynatora ds. praktyk z ramienia specjalności animacja społeczno-kulturowa w realizowanym w APS projekcie „Dobre Praktyki — dobrzy nauczyciele — skuteczna szkoła”, podczas którego zostały wypracowane standardy i procedury optymalizujące realizację praktyk zawodowych w uczelni. Dzięki projektowi udało mi się rozwinąć płaszczyzny współpracy i zbudować trwałe relacje ze szkołami, które obecnie są cenionymi placówkami praktyk dla studentów specjalności animacyjnej. 

Praca ze studentami animacji w obszarze 3 praktyki zawodowej była również jedną z głównych inspiracji dla tematyki jego dysertacji doktorskiej. Realizował również zajęcia na kursie podyplomowym „Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego”, był promotorem i recenzentem prac dyplomowych oraz koordynatorem studenckich projektów animacyjnych stanowiących część procesu dydaktycznego i pogłębiającego praktyczne przygotowanie do zawodu studentów-animatorów: 

 Akademicka Konferencja „SuperPies — bohater na czterech łapach” — APS, Warszawa 2014; 

 Warsztaty edukacyjne „Świadomy Ruch” — we współpracy z Przedszkolem nr 411 w Warszawie, Warszawa 2017; 

 Warsztaty studenckie „Ja w grupie - warsztaty pracy zespołowej" — we współpracy z p. Arturem Scisłowskim psychologiem z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, APS, Warszawa 2018. 

Działalność szkoleniowa w środowisku społecznym 

Dr Przemysław Florczak realizował liczne kursy oraz szkolenia dla przedstawicieli organizacji III sektora oraz innych — również nieformalnych — grup aktywizujących środowiska lokalne o tematyce: organizacja i zarządzanie instytucjami sektora pozarządowego, fundraising dla NGO, marketing społeczny, organizowanie i zarządzanie wolontariatem, współpraca międzysektorowa na rzecz społeczności lokalnych, m.in.: 

 cykl szkoleń dla Zielonkowskiego Forum Samorządowego w ramach projektu POKL: „Kompleksowe wsparcie instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w powiecie wołomińskim”. Tematyka szkoleń: Fundraising dla organizacji pozarządowych, Zarządzanie w organizacji non-profit, 

 tutoring w przedsięwzięciu realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki” w ramach projektu FIO "E - learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” [przygotowanie scenariuszy kursu e-learningowego, materiałów merytorycznych do publikacji e-book oraz 2-miesięczny tutoring dla beneficjentów projektu. Tematyka: Fundraising i sponsoring], 

 szkolenie dla Uczelnianych Organizacji Studenckich na APS — pozyskiwanie środków i budowanie relacji z darczyńcami; tworzenie oferty oraz umów sponsorskich, 

 cykl zajęć warsztatowych z Metodyki profilaktyki i animacji w środowisku lokalnym oraz z Animacji środowiskowej dla kursantów Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,

 Zainteresowania naukowe 

Ogólne zainteresowania akademickie dra Przemysława Florczaka skupiały się wokół problematyki teorii i praktyki animacji społeczno-kulturowej (animacja jako metoda edukacji, animacja jako narzędzie partycypacji w kulturze oraz jako „metodyka” popularyzowania kultury). 

Dr Florczak skupiał uwagę również na zagadnieniach działalności organizacji sektora pozarządowego w Polsce i w świecie (organizacja, finansowanie, zarządzanie, public relations, wolontariat w sferze działań non-profit) oraz problematyce społeczeństwa obywatelskiego i marketingu wartości społecznych w jego obszarze. 

W obszarze jego zainteresowań znalazły się również zagadnienia jakości kształcenia i jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Ostatnio realizowane zainteresowania akademickie dra Przemysława Florczaka ściśle korelowały z pogłębianiem wiedzy specjalnościowej oraz wzbogacaniem oferty dydaktycznej 4 prowadzonych przez siebie zajęć. Związane były z takimi obszarami problemowymi, jak: 

1. dobre praktyki polskich uczelni wyższych w budowaniu stałej współpracy z absolwentami oraz rynkiem pracodawców, 

2. Dylematy kształcenia animatora społeczno-kulturowego, ujmowane z perspektywy sylwetki absolwenta, czy 

3. potencjał animacyjny szkoły w kontekście jej współpracy ze środowiskiem lokalnym - potencjał wdrożeniowy koncepcji audience development w placówkach kultury. 

Znalazło to odzwierciedlenie w jego publikacjach naukowych i popularnonaukowych: 

 P. Florczak, Korczakowski dialog na uniwersytecie - o komunikacji uczelni wyższej z otoczeniem w świetle koncepcji CorporateSocialResponsibility [w:] D. Jankowska (red.) Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusza Korczaka, Wyd. APS, Warszawa 2014.

  P. Florczak, Partycypacja absolwentów w projektowaniu treści, metod, form kształcenia na poziomie akademickim, Pedagogika tom XXV nr 1, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016. 

 P. Florczak, Oblicza "przekraczania siebie” tendencje transgresyjne w nurtach pedagogiki współczesnej [w:] A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, Wyd. APS, Warszawa 2017. 

 P. Florczak, Sponsoring i Fundraising. Tworzenie oferty i umowy sponsorskiej [w:] E-learning w edukacji III sektora na wsiach - dobre praktyki szkoleniowe, publikacja w projekcie FIO "E - learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach" realizowanego przez LGD "Razem dla Radomki, Radom 2013. 

 P. Florczak, Elementarne zagadnienia fundraisingowe. Przegląd metod fundraisingowych [w:] W. Wciseł (red.) Podręcznik Zarządzania NGO, Europejski Dom Spotkań — Fundacja Nowy Staw, Warszawa 2015. Dr Florczak współpracował również z Europejskim Domem Spotkań — Fundacją Nowy Staw przy praktycznym przewodniku dla NGO/podręczniku zarządzania dla nowopowstających organizacji pozarządowych. 

W latach 2006-2009 oraz w roku 2016 podejmował zdania w ramach działalności Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, gdzie pełnił funkcję sekretarza. 

Wyróżnienia 

Dr Przemysław Florczak był dwukrotnie wyróżniany nagrodą Rektora APS za działalność organizacyjną na rzecz uczelni (2009, 2017). 

Oprac. dr hab. J. Gara, prof. APS (na podstawie dokumentacji autorskiej: 

1. Życiorysu zawodowo-naukowego, 

2. Informacji o dorobku naukowym i doświadczeniach, wraz z ich bieżącymi aktualizacjami przebiegu kariery zawodowej).