18 lutego 2021

Stanowiska komitetów naukowych PAN

Rozkręca się dyskusja na temat zaktualizowanego przez ministra P. Czarnka wykazu punktowanych czasopism. Protestują komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wśród których nie ma wprawdzie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ale są w tym zakresie aktywne inne gremia naukowe PAN, też na "P", a mianowicie:  

Komitet Nauk Prawnych PAN, a więc nauk reprezentowanych przez ministra, który stwierdza, że zmiany są bezprawne, bo nie mają pozytywnej rekomendacji komisji ewaluacji nauki; 

Komitet Psychologii  PAN, który wyraża stanowczy sprzeciw wobec publikacji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021, “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych. i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”. 

Znaczące jest Stanowisko Komitetu ETYKI PAN, który wyraził w nim (...) oburzenie z powodu sposobu nowelizacji przez Ministra Edukacji i Nauki wykazu wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 9 lutego 2021 r. W wykazie umieszczono 73 czasopisma, które nie były ani oceniane, ani rekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki, a 237 czasopismom podwyższono punktację, również bez konsultacji z Komisją. 


Komitet Etyki w Nauce PAN zwraca uwagę, że 

1) najczęstsze i najbardziej korzystne zmiany punktacji wprowadzono w przypadku czasopism zakwalifikowanych do dyscyplin nauki teologiczne i prawo kanoniczne, co budzi podejrzenie, że zmiany te są podyktowane względami ideologicznymi, a nie rzetelną i merytoryczną oceną; 

2) arbitralne zmiany w wykazie przekreślają wysiłki tysięcy polskich badaczek i badaczy mające na celu uzyskiwanie jak najlepszych wyników, sugerując, że o ich karierze naukowej decydują nie rzeczywiste osiągnięcia naukowe, lecz spełnianie motywowanych światopoglądowo oczekiwań rządzących; 

3) tryb wprowadzenia zmian podważa reputację ośrodków wydających czasopisma, które bez merytorycznego uzasadnienia dodano do wykazu lub których punktacja została w ten sposób podniesiona; 

4) niezgodny z prawem sposób wprowadzenia zmian w wykazie może być podstawą do kwestionowania lub zaskarżania wyników ewaluacji jednostek naukowych, która stanowi m.in. podstawę podziału środków przeznaczonych na finansowanie nauki. 

Tryb wprowadzenia zmian w wykazie pozostaje w sprzeczności z zasadami równego traktowania i szacunku dla ludzi nauki. Stanowi również negatywny wzór dla środowiska akademickiego, przez co może stać się zachętą do lekceważenia standardów etycznych badań naukowych. Komitet Etyki w Nauce PAN wzywa środowisko akademickie do podjęcia działań na rzecz zmiany rozporządzenia

Przyłączyły się do protestu:

Komitet Nauk o Kulturze PAN , który zgłosił uwagi i zastrzeżenia do projektu, a więc zapoznał się z dokumentacją przed jej zatwierdzeniem przez ministra. Ten zapewne nie skorzystał z sugestii profesorów tej dyscypliny naukowej, skoro skierowali w dn. 4.11.2020 roku apel do premiera o odwołanie ministra P. Czarnka.  

Komitet Nauk Demograficznych PAN  oraz Komitet Nauk Politycznych PAN poparły  "opinię Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w sprawie projektu rozporządzenia »Rozwój czasopism naukowych«". Ten pierwszy uznał: Za niezgodne z obowiązującymi przepisami należy także uznać włączanie do wykazu tych czasopism naukowych, które - z wyjątkiem czasopism objętych programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” – nie zostały ujęte w międzynarodowych bazach czasopism naukowych.  

Nie zamierza zająć stanowiska Komitet Językoznawczy PAN, bowiem w trakcie najbliższych obrad będzie dyskutować nad ważną kwestią: Aktywność człowieka w świetle frazemów z pola leksykalno-semantycznego DIABEŁ. 

Nie zabrał głosu Komitet Nauk Filozoficznych, toteż wypowiedział  w imieniu tego środowiska doradca ministra edukacji i nauki p. dr hab. Paweł Skrzydlewski z Państwowej Wyższej Szkoły w Chełmie, filozof, etyk.   

Komitet Nauk Historycznych skoncentrował się na obronie wolności badań naukowych wobec pozwu przeciwko profesor Barbarze Engelking i profesorowi Janowi Grabowskiemu. 

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej ma najbliższe posiedzenie w trzeciej dekadzie marca, więc pewnie zajmie się fascynującymi odkryciami pereł szklanych na Alasce, które są  datowane na rok 1400. Minister Czarnek musi zatem zatroszczyć się o zmianę w podręcznikach historii, bo okazuje się, że to nie Kolumb odkrył Amerykę.   

Komitet Nauk o Literaturze jest zanurzony w literaturze, zgodnie z hasłem: "Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka".

 Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN - milczy. Zapewne profesorowie martwią się o spadające w Polsce bezrobocie. 

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN nie widzi zapewne w wykazie czasopism nic orientalnego. 

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania  PAN zajmuje się patronowaniem XI Zjazdowi Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którego uczestnicy vbędą debatować nad "Tożsamością ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej"

Komitet Nauk o Sztuce PAN wyraził już w ub. roku głęboki niepokój zapowiedziami represjonowania studentów i naukowców za wyznawane poglądy oraz uzależniania od nich wysokości przyznawanych środków na badania naukowe, więc trudno, by wikłał się w kolejny dyskurs akademicki.

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN zajmie się tym zagadnieniem za kilkaset lat. 

Komitet Nauk Teologicznych PAN zachęca do przestudiowania czasopisma Studia Nauk Teologicznych, których wiodącym tematem jest w najnowszym numerze recepcja nauczania papieża Franciszka. 

Komitetu Słowianoznawstwa PAN już w grudniu przyjął uchwałę: popierająca uchwały, stanowiska, oświadczenia i apele przyjęte (...) przez komitety naukowe PAN w sprawach dotyczących sytuacji w nauce polskiej, w szczególności odnoszących się do konieczności konsultacji aktów prawnych ze środowiskiem naukowym, w tym z komitetami PAN, procedury określania listy wydawnictw punktowanych, ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i niektórych wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki w sprawie represjonowania uczelni, których studenci i pracownicy korzystają ze swoich praw obywatelskich, oraz planowanych działań naruszających ustawową autonomię szkół wyższych. 

Komitet Socjologii PAN zapewne woli badać przejawy i skutki zmian w nauce, więc milczy.  

Komitet Statystki i Ekonometrii PAN liczy i prognozuje.  

Komitet Naukoznawstwa PAN - oferuje bardzo ciekawe publikacje z zakresunauki o nauce, w tym rozprawę o ewaluacji w procesie tworzenia polityki naukowej. Polecam.