piątek, 18 października 2013

Najwyższa Izba Kontroli żąda usunięcia skandalicznych nieprawidłowości w szkołach, zamiast ministry edukacji narodowej

To już wygląda na tragifarsę. Czy rodzice i profesjonaliści od edukacji mogą liczyć w Polsce na opozycję?

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale polityka edukacyjna polskiego państwa nie ma w Parlamencie skutecznej opozycji, której liderzy mogliby nie tylko ostrzegać społeczeństwo przed patologicznymi zmianami w ustroju szkolnym, systemie zarządzania nim i generowania ważnych projektów, ale zarazem pokazywać sensowne rozwiązania. Spór z władzą oświatową sprowadza się zatem do zróżnicowanych, często rozproszonych akcji, inicjatyw obywatelskich lub rodzicielskich, które na szczęście są dostrzegane przez media i z ich udziałem nagłaśniane. MEN nic sobie jednak z tego nie robi, gdyż po to właśnie zatrudniono w kierownictwie specjalistów od public relation (propagandzistów), by ci natychmiast reagowali na każdą krytykę prasową czy telewizyjną, odwracając kota ogonem (z całym dostojeństwem władzy). To są zresztą jedyne media, z którymi w jakimś stopniu władze tego resortu muszą się liczyć, bowiem to one najsilniej kształtują opinię publiczną.

Zdumiewające jest jednak to, że mamy w Sejmie tej kadencji posłów, którzy są nauczycielami, także akademickimi, nie należą do obozu władzy, a mimo to nie można liczyć na ich własną inicjatywę oddolną z ich strony kontrolę i rzeczową ocenę fatalnych poczynań ministry Krystyny Szumilas wraz z całym aparatem jej biurokratycznej władzy. Do społeczeństwa nie trafiają żadne przekazy z dyskusji, która przecież ma miejsce w czasie posiedzeń Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Te toczą się bowiem i pozostają zamknięte w zaciszu sali posiedzeń Komisji i na papierze sprawozdań z obrad. Do protokołów prac sejmowych komisji statystyczny obywatel w ogóle nie zagląda, nie interesuje się nimi, toteż nie ma nawet pojęcia o tym, w jakim kierunku zmierzają kolejne nowelizacje czy regulacje prawne.

Jedynie dziennikarze Rzeczpospolitej – Artur Grabek i „Gazety Prawnej” Artur Radwan i Klara Klinger – niemalże codziennie odnotowują w swoich artykułach, felietonach czy komentarzach procesy i mechanizmy sprawowania czy zaniechań władzy przez funkcjonariuszy publicznych resortu edukacji, dla których dobro wspólne, narodowe jest redukowane do interesów ich partii politycznych. Kiedy zapytałem dorosłych studentów, w dużej części już rodziców, którzy posłowie opozycji są dla nich wiarygodnym wsparciem dla lepszego zrozumienia działań władz oświatowych, nie potrafili podać ani jednego nazwiska. Mało kto wie, jaki jest skład parlamentarnej Komisji i dlaczego kontrowersyjne czy nieakceptowane przez społeczeństwo projekty zmian oświatowych uzyskują w niej poparcie posłów-polityków koalicji rządzącej?

Co mogą uczynić dziennikarze, których racje są pomniejszane czy dyskredytowane na stronie internetowej MEN sformułowaniami w stylistyce prawno-urzędowej, która mocno rozmija się z rzeczywistością wychowawczą i dydaktyczną? Kto to sprawdzi, podważy, skoro moc komunikatu czy sprostowania władzy jawi się jako zamykająca sprawę. Dziennikarz może zatem tylko systematycznie, dalej monitorować złe rozwiązania i odnajdywać ofiary ich skutków, by operując konkretnymi przykładami walczyć z demagogią i propagandą sukcesów. Dziennikarzom pozostaje jedynie skromnie, z poczuciem pokory odnotować, że wcześniej redakcja wielokrotnie podejmowała krytycznie daną kwestię, a teraz ponownie musi ją przywoływać opinii publicznej.

Tak źle było chyba za Edwarda Gierka, bo nie będę cofał się do czasów bardziej mrocznych. Poziom samozachwytu, samozadowolenia i klinicznej determinacji utrzymania status quo wzrasta tam wraz z kolejną, a nieudaną próbą odwołania pani minister z kolejnym raportem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. Kłamstwa i manipulacje danymi statystycznymi w MEN stały się już chlebem powszednim, toteż pozyskanie przez rodziców i naukowców potwierdzenia ich opinii i diagnoz przez pracowników NIK ratuje niejako honor instytucji państwa jako takiego. Przeczytajcie opublikowany raport z kontroli w 16 urzędach gmin i 32 szkołach podstawowych, w których już są sześciolatki. Jego treść powinna być podstawą do odwołania – i to z hukiem - pani minister Krystyny Szumilas. Nie jest to przecież pierwsza kontrola NIK, ale już druga w tym roku! I co? I DNO!


Oto najważniejsze wnioski z tego raportu:

• MEN nie określiło do dnia dzisiejszego obowiązkowych podstawowych standardów przygotowania szkół podstawowych do objęcia nauką dzieci sześcioletnich;

• Nie przyjęto alternatywnych do programu „Radosna szkoła” form wsparcia organów prowadzących szkoły podstawowe w przygotowaniu ich do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (według wypracowanych wcześniej standardów).

• w 27 szkołach (84,4%) nie zapewniono uczniom klas pierwszych możliwości pracy przy osobnym komputerze w pracowni komputerowej (zalecenie nr 11 podstawy programowej);

• w 14 szkołach (43,8%) nie wyposażono sal lekcyjnych klas pierwszych w kilka zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i oprogramowaniem odpowiednim do wieku (zalecenia nr 3 i 11 podstawy programowej);

• w sześciu szkołach (18,8%) nie wyposażono sal lekcyjnych klas pierwszych w sprzęt audiowizualny (zalecenie nr 3 podstawy programowej);

• w sześciu szkołach (18,8%) nie zapewniono uczniom klas pierwszych możliwości realizacji zajęć z wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku (zalecenie nr 14 podstawy programowej);

• w czterech szkołach (12,5%) w salach lekcyjnych klas pierwszych nie została urządzona część rekreacyjna (zalecenie nr 3 podstawy programowej);

Nie zapewniono we wszystkich szkołach podstawowych pomieszczeń do organizacji świetlicy oraz wydawania ciepłych posiłków. Inspektorzy stwierdzili podczas kontroli, że:

• cztery szkoły prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze poza czasem zajęć lekcyjnych nie dysponowały wydzielonym pomieszczeniem na świetlicę szkolną (zajęcia takie organizowano w dostępnych w danym czasie salach lekcyjnych);

• w dwóch szkołach nie zapewniono uczniom możliwości spożywania ciepłych posiłków, ze względu na brak warunków do urządzenia kuchni i jadalni.

• w 12 szkołach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej organizowano w grupach przekraczających dopuszczalną liczbę 25 uczniów, określoną w § 7 ust. 2 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej. Naruszenie tego wymogu prawnego jest absolutnie skandaliczne!!!

Izba uważa, że usunięcie wszystkich wskazanych w raporcie nieprawidłowości jest możliwe jeszcze w roku szkolnym 2013/2014. Tak, potwierdzam tę tezę, ale pod jednym warunkiem, że najpierw zostanie usunięta pani minister edukacji. Nic jednak z tego nie będzie, bowiem ministerstwo propagandy sukcesu edukacji narodowej zareagowało w następujący sposób na ów Raport NIK-u:

Szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół i gmin nie otrzymała negatywnej oceny w kierowanych do nich wystąpieniach pokontrolnych. Jak napisała NIK w komunikacie z 2 kwietnia 2013 roku wiele ze stwierdzonych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli. Pozostałe nie miały charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym. Przygotowanie szkół podstawowych do objęcia nauką dzieci sześcioletnich jest procesem trwającym nieprzerwanie od 2009 r. i obejmuje obecnie prawie 13,5 tys. szkół podstawowych. Ogólna ocena NIK, zawarta w Informacji o wynikach kontroli przygotowania gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym, sformułowana została na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w zaledwie 32 szkołach podstawowych (0,24% ogółu szkół podstawowych) i w 16 gminach z terenu 8 województw.


Być może upublicznienie po raz drugi w tym roku krytycznej analizy nieprzygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków jest próbą odwołania z niewiadomych przyczyn tak silnie przyklejonej do stanowiska K. Szumilas? Może to właśnie rękoma prezesa NIK usiłuje się delikatnie zmusić panią minister do oswojenia się z myślą, że jej czas już się skończył (choć dla wielu miało to miejsce już w momencie jej powołania na ten urząd), gdyż trudno jest dłużej tolerować patologię związaną z tzw. reformą sześciolatków.

Od 2009 r., a więc już piąty rok bezmyślnie forsuje się rozwiązanie, które jest niezmiernie szkodliwe dla dzieci i dewastujące dorobek pedagogiki przedszkolnej. Ta przecież ma od kilkudziesięciu lat nie tylko bardzo dobrze rozpoznane zjawisko dojrzałości i gotowości szkolnej dzieci, ale też wypracowane sposoby pracy z nimi tak, by jak najlepiej wzmocnić je w naturalnym procesie uczenia się, pasji zdobywania wiedzy, nabywania nowych umiejętności itd. W wyniku pseudoreformy dokonuje się skolaryzacji wychowania przedszkolnego, która jest niszcząca i będzie skutkować odroczonymi w czasie zaburzeniami i dysfunkcjami osobowości (szkoda, że nikt już nie odwołuje się do higieny psychicznej) dzieci w tym wieku. Kiedy te się ujawnią pani minister już dawno nie będzie w tym urzędzie, ale pozostanie poza wszelką odpowiedzialnością.


W państwie demokratycznym o najwyższych standardach etycznych, a więc związanym z poczuciem odpowiedzialności osobistej urzędnika publicznego za złe rozwiązania prawne i jeszcze gorsze ich skutki w życiu dorastających pokoleń dzieci i młodzieży, nastąpiłaby jego autodymisja, jeśli premier rządu sam nie odwołałby takiego nieudacznika z tej roli. Premier jednak nie odwoła, gdyż jego zaplecze polityczne jest już tak słabe, że musiałby się tym samym przyznać do porażki, której sam był sprawcą. Wówczas niechybnie wykorzystałaby to opozycja.

Co gorsza, poziom bierności, usłużności wobec centrali jest niezwykle wysoki w terenowych organach nadzoru pedagogicznego, które są zainteresowane przede wszystkim zachowaniem własnego statusu, a tym samym i miejsc pracy. Ich służby wywierają presję na dyrektorów przedszkoli i szkół, by ci nie podważali, nie krytykowali jedynie słusznych rozwiązań MEN, ale bezwzględnie (czytaj – bezmyślnie, bezkrytycznie) wdrażali je w życie. Każdy troszczy się o swoje, tylko nie o dzieci i młodzież, nie o nauczycieli. Oni stają się ostatnim ogniwem podległości formalnej w hierarchicznym systemie szkolnym, w ramach której ich kreatywność może rozwijać się jedynie w ramach dopuszczanych przez rząd rozwiązań organizacyjnych, programowych a nawet metodycznych. „Dobre praktyki” należy odczytywać jako dobre dla władzy, a niekoniecznie już dla uczniów i ich rodziców.

8 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Panie Profesorze

zalecenia zaleceniami a realia w szkołach są takie jak kilkadziesiąt lat temu.
Według mnie, zamiast dofinansowania placów zabaw powinien zostać dofinansowany zakup ławek i krzeseł z regulacją. W klasie syna różnica we wzroście pomiędzy najniższym a najwyższym dzieckiem to 30 cm. Jakie będą konsekwencje siedzenia przy takich ławkach? -- nie trzeba być wróżem by to przewidzieć.

Śmieszy mnie ten nacisk na pracę przy komputerze, osobne stanowiska, dostęp do internetu itd. Świetnie, ale nic i nikt nie zastąpi sensownego nauczyciela, który pracuje z relatywnie niewielką grupa uczniów. To, że wśród nauczycieli jest selekcja negatywna to od dawna wiadomo (nie krytykuję wszystkich w czambuł, łatwiej spotkać dobrego nauczyciela niż chociażby dobrego hydraulika). Klasy w dużych miastach około trzydziestoosobowe, a na dodatek w nich dzieci z problemami: ADHD, rozmaite "dys", kłopoty fizyczne itd. Każdy rodzic wie o czym piszę.

Skandalem jest brak sal gimnastycznych i brak porządnych lekcji wychowania fizycznego i brak zajęć dodatkowych -- ruchowych. Mamy coraz mniej sprawne dzieci, coraz grubsze. A w-f na korytarzu, albo oficjalnie jest a tak naprawdę nie ma bo pada deszcz i nie da się wyjść na zewnątrz a w szkole nie ma gdzie ćwiczyć.

Urządzenie bądź nie kącika rekreacyjnego to, bądźmy szczerzy farsa. Czasem kładzie się brudny kawałek wykładziny o wymiarach 2 na 2 metry i kącik jest.

Co do świetlic. Tu problem jest jeszcze większy. W każdej znanej mi szkole
na świetlicę adaptuje się zwyczajna klasę, w której zakończono lekcje.
Nie ma innej możliwości bo sal mało, dzieci dużo. Alternatywnie można
wprowadzić 2 zmiany. Dzieci na świetlicy siedzą w ścisku i nie czarujmy się
w mało której szkole w świetlicy są proporcje: 1 nauczyciel:1 sala:25 dzieci.
Ale proszę nie wylewać dziecka z kąpielą, samorządy nie chcą płacić
a świetlice, już teraz miejsce w świetlicy mają tylko dzieci z klas I-III
pod warunkiem, że ich rodzice udokumentują pracę (trzeba dostarczać
zaświadczenie z miejsca pracy). Jak zaostrzy się kryteria to może się okazać, że nie wszyscy rodzice pracujący będą mogli zostawić dziecko na świetlicy.
Może ministerstwo dojść do wniosku, że skoro dwoje rodziców pracuje to ich stać na wynajęcie (legalnie) opiekunki, która będzie odbierać dziecko po lekcjach?

Ciepłe posiłki są ale obiady w szkołach są coraz droższe, polikwidowano
szkolne stołówki i w szkołach jest catering -- w Krakowie w szkole moich
dzieci obiady są po 9 zł, słyszałam o kilku szkołach gdzie są jeszcze droższe.
Do szkół dzieci przynoszą mydło, papier toaletowy, środki czystości.
Są organizowane akcje zbierania makulatury, złomu (!) i za to kupuje się środki czystości. Ale takie akcje mi się podobają -- uczą szacunku do przyrody, oszczędzania i jestem za. Sprzeciw mój budzą składki na malowanie klas, szafki na buty, nową tablicę, rolety itd.

Anna

Anonimowy pisze...

To jest po prostu problem polityki personalnej PO i Tuska - nie wymienia się, mimo kompromitacji i pokazów niekompetencji, fatalnego i szkodzącego w sumie swojej partii&zwierzchnikowi ministra czy innego wysokiego urzędnika (np.prezydenta miasta!) tylko się go broni do upadłego i granic śmieszności oraz wiarygodności, utrzymując, że 2x2=3 nawet. Nawet do tego dorobiono ideologię, że wymiana (złego) urzędnika nie poprawi złej sytuacji w jego obszarze działanie ... ;-)
Kiedyś były poseł PO prof. Śpiewak twierdził, że Tusk (a za nim inni) patologicznie boi się konkurentów do władzy i zawsze wybiera najsłabszych, bo ci mu nie zagrożą ... ;-)

Anonimowy pisze...

do Autora tekstu
czytam: "w 27 szkołach (84,4%) "

i się zastanawiam\
mam do czynienia z autorem - naukowcem, tak?

Więc jak naukowiec może opierać się na tak "reprezentatywnym" badaniu? Gdzie zbadano około 30 szkół?

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Anonimowy nie potrafi czytać ze zrozumieniem, czy szuka okazji, żeby ogłupiać swoim komentarzem innych? Dane liczbowe i w ich odsetki cytuję za raportem NIK. Tak więc anonimowy. nie kompromituj się .

Anonimowy pisze...

MEN milczy w sprawie zarzutów NIK
http://www.rp.pl/artykul/19,1057781-MEN-milczy-w-sprawie-zarzutow-NIK.html

Anonimowy pisze...

Rozumiem oburzenie rodziców sama jestem matką dziecka w wieku szkolnym ale czytając te wszystkie ale...chciałabym konkretów , nr szkół ponieważ takie tam wymienianie to tylko generalizowanie przepraszam ale jestem osobą która nie lubi ogólników! szkoła mojej córki jest b.dobrze przygotowana i nie znam takiej w której rodzice narzekają - moi znajomi mający w nich dzieci, natomiast sama pracuje w przedszkolu i my mamy tylko jedną salę :do jedzenia, spania, gimnastyki i przebywania, komputery dla 6-latków?ani jednego...dlatego nie rozumiem dlaczego 6-latek ma tak o wiele lepiej U NAS niż w szkole - chyba dlatego że rodzice oddają dzieci i mają gdzieś co się z nimi dzieje w przedszkolu -tak niestety większość rodziców my - nauczyciele odbieramy - uważają nas za PRZECHOWALNIE a szkoła ?wymaga znacznie więcej !!!

Anonimowy pisze...

czy znamy nr i miejscowości gdzie są te feralne szkoły?

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Tak, trzeba skierować to pytanie do NIK. Dane są jawne.