27 lutego 2023

Nauczyciele wychowania fizycznego mają rozróżniać pojęcia diagnozowanie i ocenianie sprawności fizycznej uczniów

 


Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji i Nauki, przekazał do  konsultacji projekt rozporządzenia MEiN zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla:

1)    wychowania przedszkolnego oraz wychowania fizycznego w ramach kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (II etap edukacyjny: klasy IV-VIII), w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

2)    dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Zmiana dotyczy części zatytułowanej „Warunki i sposób realizacji” zajęć z wychowania fizycznego w bloku tematycznym "Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna" obejmującym treści związane z diagnozowaniem i interpretowaniem rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. 

Podkreśla się znaczenie tych zagadnień w kontekście zdrowia, a nie oceny z wychowania fizycznego. Zwraca się uwagę na rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie. Pomiar sprawności fizycznej nie powinien być przedmiotem (kryterium) oceny z wychowania fizycznego. Powinien służyć do wskazania mocnych i słabych przejawów sprawności ucznia w celu planowania ich zmian w kontekście całożyciowej aktywności fizycznej.”

W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych:

Nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia) w każdej klasie testy, które obejmują:

1)     bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;

2)     beep–test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;

3)     podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;

4)     skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Wyniki przeprowadzonych testów i wiek ucznia nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Zwraca się uwagę na rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie. Pomiary sprawności fizycznej nie mogą być kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne lecz powinny być wykorzystywane do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania ich zmian w kontekście całożyciowej aktywności fizycznej.”