02 grudnia 2021

Lifting punktacji naukowych czasopism

 Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Minister Przemysław Czarnek nieco zmienił punktację czasopism, która obowiązuje od 2019 roku, mimo iż ukazał się jej zaktualizowany wykaz w dniu 1 grudnia 2021 r.  Tym samym, ci nauczyciele akademiccy, którzy właśnie przeszli przez system oceny pracowniczej, w wyniku której to oceny odmówiono im pozytywnej konkluzji, powinni mieć możliwość złożenia odwołania. Opublikowane przez nich artykuły przed dwoma laty czy przed rokiem jak i w tym roku mają bowiem wyższy nominał, wyższą wartość. 

Rzecz jasna, nie dotyczy to wszystkich periodyków, bo jak zajrzymy do załącznika, który liczy   2101 stron, to przekonamy się, że jest to - w niektórych przypadkach - jedynie lifting ("naciągnięcie skóry"). Wiele redakcji składało odwołanie od wiosennej aktualizacji, stąd zapewne pojawi się rozczarowanie. 

Minister jest poza sferą oceny pracowniczej w KUL, więc nie musiał przejmować się obowiązkiem złożenia przez akademików sprawozdań z działalności naukowej za lata 2017 - 2020. "Wycena" czasopisma, w którym publikowali w minionych latach była zatem dla nich bardzo istotna, bowiem nie jest bez znaczenia to, czy ich artykuł w czasopiśmie polskim miał 20 pkt., 40 pkt., 70 pkt. czy 100 pkt. 

Od powyższego zależało - głównie w naukach humanistycznych i społecznych - nie tylko przedłużenie zatrudnienia, ale także możliwość uzyskania premii. Brak koordynacji tych zdarzeń jest frustrujący. Piszę o tym nie ze względu na siebie, bo nie mam problemu w tym zakresie. Wielu adiunktów, a nawet doktorów habilitowanych, doświadczyło w okresie październik-listopad przykrych konkluzji w ocenie ich dotychczasowej pracy naukowej.  

Tak wygląda PEDAGOGIKA: 


200014

Colloquium

100

200293

Polska Myśl Pedagogiczna

100

200354

Przegląd Badań Edukacyjnych

100

200465

Edukacja Międzykulturowa

100

487024

Resocjalizacja Polska

100

496705

Multidisciplinary Journal of School Education

100

 

 

200010

HORYZONTY WYCHOWANIA

70

200012

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

70

200050

Biografistyka Pedagogiczna

70

200054

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

70

200125

Zeszyty Naukowe KUL

70

200239

Seminare. Poszukiwania naukowe

70

200240

Roczniki Pedagogiczne

70

200260

Edukacyjna Analiza Transakcyjna

70

200261

Podstawy edukacji

70

200338

LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY

70

200352

PAEDAGOGIA CHRISTIANA

70

200306

Forum Pedagogiczne

70

200401

International Journal of Research in E-learning

70

200413

Eastern European Journal of Transnational Relations

70

201013

Fides, Ratio et Patria. Studia toruńskie

70

485397

Roczniki Nauk Społecznych

70

486825

Studia Paedagogica Ignatiana

70

201046

Polityka Społeczna

70

498122

Studia Pelplińskie

70    


Wychowanie w Rodzinie 

70    

  

200016

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO

40

200018

Praca Socjalna

40

200019

PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

40

200021

Szkoła Specjalna

40

200046

Studia Poradoznawcze

40

200119

Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education

40

200160

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

40

200254

Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej

40

200255

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

40

200266

Biuletyn Historii Wychowania

40

200302

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

40

200309

PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY

40

200311

Szkoła – Zawód – Praca

40

200324

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

40

200269

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

40

200330

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

40

200337

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

40

200355

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY

40

200370

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia.

40

200371

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

40

200377

Przedsiębiorczość - Edukacja

40

200380

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria PEDAGOGIKA

40

200402

Logopedia Silesiana

40

200428

Kwartalnik Pedagogiczny

40

200452

Dyskursy Młodych Andragogów

40

200474

Konteksty Pedagogiczne.

40

200476

Kultura i Edukacja

40

200492

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika

40

201009

Ateneum Kapłańskie

40

201024

Roczniki Nauk o Rodzinie

40

476173

Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften

40

480758

Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

40

482065

Edukacja

40

495241

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

40

495355

Edukacja Etyczna

40

482997

Edukacja dorosłych

20

484003

Forum Oświatowe

40

484157

Rocznik Pedagogiczny

40

484780

Studia z Teorii Wychowania

40

484807

Studia Ełckie

40

485018

Media - Kultura - Komunikacja Społ.

40

497036

Sport i Turystyka.

40

497330

Rocznik Lubuski

40

498239

Prima Educatione

40

 

200017

International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies

20

200022

Ars inter Culturas

20

200133

Półrocznik Językoznawczy Tertium

20

200152

Rozprawy Społeczne

20

200182

Homo Ludens

20

200268

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

20

200274

Studia Edukacyjne

20

200376

Labor et Educatio

20

201016

Christianitas

20

201023

Filozofia Chrześcijańska

20

486493

Scientific bulletin of Chełm: section of pedagogy

20

470567

Synergies pays riverains de la Baltique

20

481654

Przegląd Historyczno-Oświatowy

20

488482

International journal of e-learning & distance education

20

496375

Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae

20

496439

Tendencias Pedagógicas

20

496662

History Education Research Journal (HERJ)

20

496698

Metodički vidici

20

491012

The Modern Higher Education Review

20

493499

Journal of Research in Higher Education

20

494035

Journal of Teacher Education and Educators

20

495029

Paideia Revista de Educación

20

496761

Ars Educandi

20

496998

Sisyphus — Journal of Education

20

497001

Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa

20

498310

Filozoficzne Problemy Edukacji

20

498815

Kształcenie Językowe

20


Parezja 

   20