03 sierpnia 2020

Nie, ponieważ .... , czyli typowa reakcja na krytykę naukową


Coraz częściej odnajduję w publikacjach oraz projektach zespołów badawczych  kardynalne błędy metodologiczne w konstrukcji najbardziej banalnym, a przy tym małowartościowym narzędziu, jakim jest kwestionariusz ankiety. 

Jeśli takie błędy popełnia mój student, to mam możliwość natychmiastowego zareagowania. Gorzej, kiedy najprostsze błędy popełnia osoba ze stopniem naukowym doktora. Niestety, dotyczy to nie tylko części pedagogów, ale także psychologów, socjologów, politologów, itd.    

Właściwe nie chce mi się już o tym pisać, bo ile i jak często można zwracać uwagę na to, że ankieta nie powinna zawierać pytań rozstrzygnięcia, a więc rozpoczynających się od partykuły pytajnej "Czy....?", bo są one sugerującymi respondentom, co tak naprawdę pseudonaukowiec chce udowodnić.  

W ostatnich latach nastała swoistego rodzaju moda na wprowadzanie do ankiet skalowania postaw osób badanych wobec przedłożonych im przez badaczy sądów. Autorzy nie wiedzą, że nie wolno stosować podwójnych zaprzeczeń oraz więcej niż jedna zmienna (cecha) w sądzie, do którego ma ustosunkować się badany?   

Proszę zajrzeć do opublikowanych przeze mnie przykładów z różnych prac badawczych: 

1. Pseudonauka mimo wszystko   


Proszę zatem nie bronić pseudonaukowych narzędzi i projektów badawczych argumentacją typu: 

Ankieta którą przygotował nasz zespół badawczy znalazła zainteresowanie różnych ugrupowań; 

Nasze przedsięwzięcie badawcze realizowane jest w nurcie psychologii...  szeroko rozpowszechnionej na świecie oraz coraz częściej cieszącej się zainteresowaniem w kręgach polskich badaczy.

Przyjęty paradygmat badawczy jest zatem powszechnie przyjętą i metodycznie dojrzałą koncepcją badawczą. 

- ... zdecydowana większość pytań diagnostycznych, zawartych w kwestionariuszu, pochodzi z wystandaryzowanych narzędzi, powszechnie używane w badaniach psychologicznych miedzy innymi do pomiaru...;  

Wszystkie pytania, które nie stanowią części wystandaryzowanych narzędzi, a jest ich tylko kilka, mają szerokie zastosowanie w badaniach socjologicznych... ; 

- ... dobór pytań jest odpowiedni i właściwości psychometryczne co najmniej akceptowalne...; 

- recenzentem wydawniczym pracy, w której  znajduje się narzędzie badawcze, jest profesor X - autor metodologii badań w pedagogice społecznej.  Nie można zatem tego krytykować. 

itd., itp.