02 marca 2022

Społeczność No Bell Szkoły Podstawowej Montessori apeluje o zmianę zasad oceniania oraz regulaminu Olimpiady Języka Polskiego i Literatury Szkół Podstawowych!

 

  My, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice No Bell Szkoły Podstawowej w Konstancinie-Jeziornie zwracamy się do Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego oraz Ministra Edukacji i Nauki o zmianę zasad oceniania oraz regulaminu Olimpiady Języka Polskiego i Literatury Szkół Podstawowych! Wnosimy również, by dobór tekstów przeznaczonych do ustnej analizy i interpelacji był dostosowany do wieku i możliwości eksplikacyjnych trzynastolatków i czternastolatków.     

    Konkurs takiego formatu, w szczególny sposób decydujący o naukowych losach ucznia, przyznający profity i uprawnienia w postaci zwolnienia z egzaminu z języka polskiego po klasie 8 powinien być transparenty, zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi aktami prawa, które gwarantują dzieciom równe traktowanie. Niestety olimpiada, w takiej formie, nie jest transparentna i nie gwarantuje równego traktowania.

    Organizatorzy Olimpiady nie zadbali o przejrzyste kryteria oceniania prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych uczniów! Prace uczestników opatrzone są jedynie zdawkowymi komentarzami jurorów oraz punktacją, która nie mówi nic zarówno uczniowi, rodzicowi, jak i nauczycielowi. Ponadto język informacji zwrotnych przekazywanych przez jurorów dzieciom nie jest dostosowany do wieku i poziomu percepcyjnego trzynastolatków i czternastolatków. Chcemy podkreślić, że sposób weryfikacji zaproponowany przez organizatorów narażony jest na opisany i zbadany „efekt egzaminatora”.  

    Nasze kontrowersje budzi § 9, punkt 11 i 12 Rozdziału III, które brzmią:

11. Po zakończeniu ustnej części etapu okręgowego jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez każdego z uczestników we wszystkich częściach drugiego etapu i sporządza listę uczniów rekomendowanych do III etapu. Na liście rekomendowanych znajdują się wszyscy uczestnicy, którzy spełnili warunki regulaminowe, tj. uzyskali co najmniej 15 punktów z pracy pisemnej, 15 punktów z testu oraz 20 punktów z części ustnej. Punkty nie mogą być przeliczane na oceny opisowe. 12. Na tej podstawie Komitet Główny sporządza listę rankingową, obejmującą wszystkich uczestników z kraju według kolejności uzyskanych wyników. Kwalifikacja przebiega następująco: a) do zawodów III stopnia kwalifikuje się z każdego okręgu 5 uczestników, którzy zostali rekomendowani przez Komitet Okręgowy i zdobyli największą liczbę punktów w danym okręgu; b) wszyscy pozostali uczestnicy, rekomendowani przez Komitety Okręgowe, zostają wpisani na listę rankingową według kolejności uzyskanych wyników, tym samym do zawodów III stopnia kwalifikuje się łącznie 170 osób: po 5 osób z najwyższymi wynikami z każdego okręgu oraz pozostałe osoby z listy rankingowej aż do wypełnienia limitu. W przypadku wyników ex aequo Komitet Główny może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę zakwalifikowanych.  

Niezrozumiała dla nas jest zasada opisana w punkcie 12a. Dlaczego 5 najlepszych uczniów, a nie 3? Wnosimy o jej zmianę, ponieważ jest niesprawiedliwa i krzywdząca uczestników. W żadnym konkursie czy olimpiadzie nie przyznaje się kwalifikacji do finału ze względu na miejsce zamieszkania.  

   Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że dobór tekstów do etapu ustnego wykraczał poza możliwości percepcyjne oraz interpretacyjne dzieci. Czy zależy „architektom" olimpiady, by nastolatkowie „wkuwali" interpretacje na pamięć, nie rozumiejąc sensów zawartych w utworach? Recepcja tak trudnej literatury może wpłynąć na osłabienie zainteresowań czytelniczych i prób obcowania z liryką! Uważamy, że selekcji „materiału lirycznego” powinni dokonywać doświadczeni badacze-dydaktycy oraz dydaktycy-praktycy!

    Szanowni Państwo, apelujemy do Państwa o pochylenie się nad zasadami przeprowadzania Olimpiady Języka i Literatury dla Szkół Podstawowych, ponieważ ufamy i tuszymy, że Dzięki Państwu mamy szansę na to, by konkurs przeszedł gruntowną przebudowę w sferze kryteriów oceniania oraz rozstrzygnięć formalnych. A tym samym stał się Turniejem godnym miana Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk!