31 grudnia 2021

Naukowe podsumowanie 2021 roku

 
Jak każdy nauczyciel akademicki w uczelniach państwowych zostałem objęty oceną za działalność naukowo-badawczą. Należało wypełnić odpowiedni formularz sprawozdawczy. Na podstawie przekazanych danych powołana przez władze rektorskie komisja oceniająca formułowała pozytywną lub negatywną ocenę za lata 2017-2021. Nie będę zamęczał tak obszernym zestawieniem, tylko skoncentruję się na wykazie prac naukowych, które ukazały się w bieżącym roku kalendarzowym. 

W 2021 roku opublikowałem: 

1. Monografie naukowe: 

1.1. Bogusław Śliwerski, Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa. Krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021, ss.259. [ISBN 978-83-66990-58-6 ] 


1.2. Bogusław Śliwerski, Michał Paluch (2021). Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. [ISBN 978-83-8095-969-9; ISBN 978-83- 8095-961-3]2. Redakcja monografii naukowych: 

2.1.  Redaktor serii DROGOWSKAZY (W) EDUKACJI

2.1.1.  Lechosław Gawrecki, (2021). Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki. Systematyka-praktyka-rekomendacje. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.   2.2.2.  Marzena Kędra (2021). Cogito – szkoła z własnym obliczem, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 2.2. Ewa Bochno, Bogusław Śliwerski - Współredaktorzy serii: KULTURA SZKOŁY  

2.2.1. Alicja Korzeniecka-Bondar, Zenon Gajdzica (2021) (red.), Czasoprzestrzeń szkoły. Co warto wiedzieć o czasie i przestrzeni szkoły, Warszawa: Wolters Kluwer.  2.2.2. Radosław Nawrocki (2021). Kultura demokracji w szkole,  Warszawa: Wolters Kluwer.


2.3. Redaktor serii: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE:

2.3.1.   Dietrich Benner (2021). Zarys ogólnej dydaktyki nauki. Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych, tłum. ks. Dariusz Stępkowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 3. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH: 

3.1)      Śliwerski B., Autorska Szkoła Cogito z freinetowskim profilem w tle, W: Marzena Kędra, Cogito – szkoła z własnym obliczem, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2021, s. 7-10. 

3. 2)      Śliwerski B. (2021). Współpraca Komitetów Nauk Pedagogicznych Polski i Ukrainy, w: L. Pawelski, M. Rembierz (red.). Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, Szczecinek-Dąbrowa Górnicza: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Akademia WSB, s. 51-63.   


3. 3)      Śliwerski B. (2021). Edukacja w dobie COVID-19 w świetle międzynarodowych i krajowych raportów badawczych, W: Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań, red. J. Szempruch, J. Smyła, M. Kwaśniewska, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. UJK w Kielcach, s. 95-110. {ISBN 978-83-60777-90-9] 
3. 4)      Śliwerski B. {2021). Mikrokultury edukacyjnego oporu w szkołach III RP, W: Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych, red. J.M. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”; s. 29-42; [ISBN 978-83-8095-948-4] 3. 5)      Śliwerski B. (2021). Długo oczekiwany zbiór tekstów i dokumentów Bogdana Nawroczyńskiego, w: Dziedzictwo pedagogiczne dla przyszłości. Debata wokół "Oddechu myśli Bogdana Nawroczyńskiego", red. A. Babicka-Wirkus, M. Jaworska-Witkowska, D. Kubinowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 83-90 [ISBN 978-83-8095-996-5 ] 
3. 6)      Śliwerski B. (2021). Dlaczego polskie szkoły publiczne nie są miejscami przyszłości w świecie teraźniejszości? W:  (red.) J. Kochanowicz, M. Walancik. Człowiek i miejsce. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 80.urodzin Profesora Wojciecha Kojsa oraz 15-lecia istnienia Katedry Pedagogiki w Akademii WSB. Dąbrowa Górnicza; Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB,   s. 57-72. [ISBN: 978-83-66794-15-3]3. 7)      Śliwerski B. (2021). „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu ..." – czyli jak Związek Harcerstwa Polskiego stał się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 r. W: Między Kamińskim i Kuroniem. Ewolucja Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956-1964, red. Michał Wenklar, Kraków: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, s. 127-143, ISBN: 978-83-8229-217-6 
3. 8)      Śliwerski B. (2021). Pseudonauka w środowisku akademickiej pedagogiki. Przyczynek do dyskusji i badań empirycznych, W: W przestrzeni edukacji akademickiej. Pytania - dylematy- podpowiedzi, red. Barbara Kromolicka, Hubert Kopiec, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Pedagogika Szkoły Wyższej t.2, s. 15-32. ISBN 978-83-7972-468-0; ISSN 2083-4381 3. 9)      Bogusław Śliwerski, Uwarunkowania i osiągnięcia szkół naukowych w zakresie ekspertyz oraz badań polityki oświatowej, W: Współczesne problemy pedagogiki. W kierunku integracji teorii z praktyką, red. Stefan M. Kwiatkowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2021, s. 60-87; ISBN 978-83-66879-28-7; ISBN 978-83-66879-29-4 e-book 
3. 10)  Bogusław Śliwerski, Makropolityczne blokady i konstruktywistyczne ich zniesienie ze względu na turbocyfryzację szkolnej edukacji, W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej, red/ Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021, s. 151-171; ISBN978-83-231-4551-6

eISBN 978- 83-2312-4552-3  https://doi.org/10.12775/978-83-231-4552-3
3. 11)  Śliwerski B. (2021).  Z warsztatu badań demokratyzacji szkolnictwa publicznego w Polsce, W: Funkcjonowanie szkoły i jej podmiotów wobec wyzwań cywilizacyjnych – Teoria, badania, projektowanie zmian, red. Krystyna Chałas, Marta Buk-Cegiełka, Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA, s. 13-27 [ISBN978-83-7847-756-3]
3. 12)  Śliwerski B. (2021). Uwarunkowania nierówności edukacyjnych w świetle współczesnych badań w naukach społecznych, W: red. Beata Jachimczak, Grupy zróżnicowane w edukacji z perspektywy pedagogiki i pedagogiki specjalnej, Poznań: WN UAM, s. 13-34,  ISBN 978-83-232-3950-5 (wersja drukowana) ISBN 978-83-232-3951-2 (PDF) DOI: 10.14746/amup.9788323239512 ISSN: 0083-42544. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

(WYKAZ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI):

4.1. Bogusław Śliwerski (2021). Szkoła jako toksyczna instytucja. Polemika z książką Mikołaja Marcela, Selekcje. Jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwo i świat, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2021, ss. 309, Studia z Teorii Wychowania, Tom XII: Nr 3(36)    [ISSN: 2083-0998 | E-ISSN: 2719-4078]  

4.2. Bogusław Śliwerski (2021).  A critical analysis of the theories and models of self-educationIJPINT; vol. 8 (1): 2-14.       DOI: 10.5604/01.3001.0014.9130,  

4.3. Bogusław Śliwerski (2021). Pedagogia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyzszyńskiego,  Polska Myśl Pedagogiczna vol. 7, s. 19–35; doi:10.4467/24504564PMP.21.001.13931  (www.ejournals.eu/PMP )

4.4. Bogusław Śliwerski (2021). Pedagogika wobec graffitiStudia z Teorii Wychowania Tom XII: 2021 Nr 4(37), s. 51-63.  [ISSN: 2083-0998. E-ISSN: 2719-4078  https://sztw.chat.edu.pl/api/myfiles/view/1781861 ]

 4.5. Bogusław Śliwerski (2021). Modele badań nad kultura szkoły, Rocznik Lubuski, 2021 vo. 47, cz.1, s. 15-30; [ISSN 0485-3083]  DOI: https://doi.org/10.34768/rl.2021.v471.11 ; na stronie: http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/en/tom-47-2021/

    4.6. Bogusław Śliwerski (rec.) Sabine Seichter, Das „normale“ Kind. Einblicke in die Geschichte der schwarzen Pädagogik, Beltz Verlag, Weinheim Basel 2020, ss. 189, Studia Edukacyjne 2021 nr 60, s. 298-306.

    4.7. Bogusław Śliwerski (2021) (rec.) Maxime Rovere (2021), Co zrobić z idiotami. I jak samemu nie wyjść na idiotę, tłum. Maria Zawadzka-Strączek, Kraków IW ZNAK, ss. 238, Podstawy Edukacji. tom 14, s. 169–175. 

   4.8. Bogusław Śliwerski (2021) (rec.) Analiza krytyczna biograficznej rekonstrukcji kontestacyjnej działalności artystyczno-społecznej Dariusza Paczkowskiego,  Biografistyka Pedagogiczna Rok 6 (2021) nr 1, s. 247-262 [issn 2543-6112; e-issn 2543-7399] 

     4. 9. Bogusław Śliwerski (2021). Descholersi wobec praw dziecka do wolności uczenia się, Forum Oświatowe tom. 33, vol.2 (66). 

     4.10.   Bogusław Śliwerski (2021). Pedagogia chrześcijańskiej służby Bogu, bliźnim i ojczyźnie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Forum Pedagogiczne vol.2.
[
DOI: 10.21697/fp.2021.2.02]