22 grudnia 2021

Minister rozpatrzył odwołania wydawców głównie krajowych czasopism naukowych


Po otrzymaniu mejlem listu z krótkim komunikatem, ale bez linku dostępu, o treści: "20211221_Scalony_wykaz_czasopism_naukowych_i_recenzowanych_materiałów_z_konferencji_międzynarodowych.pdf",  zastanawiałem się nad powodem zaadresowania go do mnie. 

Po co przysyła mi się informację, skoro 1 grudnia 2021 r. już miałem taki komunikat. Mogłem wówczas opublikować w blogu wyciąg z drugiej w tym roku aktualizacji wykazu czasopism MEiN tylko te, które zamieszczają rozprawy z pedagogiki.  

Tymczasem okazało się, że Minister Edukacji i Nauki opublikował z dniem 21 grudnia 2021 r. Komunikat o zmianie i sprostowaniu wcześniejszego komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) ogłasza się, co następuje: W komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w załączniku do komunikatu wprowadza się następujące zmiany. 

Tym samym uaktualniam dla czytelników bloga wykaz tych periodyków naukowych, które mają odpowiednią wartość punktową (pełen wykaz jest na stronie MEiN). Kolorem żółtym zaznaczam korektę lub pojawienie się nowego czasopisma:

  

Tak wygląda ranking pism afiliujących PEDAGOGIKĘ: 


Unikatowy Identyfikator Czasopisma

Tytuł, numer ISSN / numer eISSN

Liczba punktów

7570

HIGHER EDUCATION 0018-1560 1573-174X

140

 

 


Unikatowy Identyfikator Czasopisma

Tytuł, numer ISSN / numer eISSN

Liczba punktów

200050

Biografistyka Pedagogiczna 2543- 6112 2543-7399

100

200014

Colloquium

100

200465

Edukacja Międzykulturowa

100

496705

Multidisciplinary Journal of School Education

100

200293

Polska Myśl Pedagogiczna

100

200354

Przegląd Badań Edukacyjnych

100

25749

Przegląd Wschodnioeuropejski 2081-1128

100

487024

Resocjalizacja Polska

100

 484780

Studia z Teorii Wychowania 2083- 0998

100    

 


 

Unikatowy Identyfikator Czasopisma

Tytuł, numer ISSN / numer eISSN

Liczba punktów

27730

Baltic Journal of English Language Literature and Culture 1691-9971 2501-0395

70

200452

Dyskursy Młodych Andragogów 2084-2740

70

200413

Eastern European Journal of Transnational Relations

70

200260

Edukacyjna Analiza Transakcyjna

70

200012

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

70

201013

Fides, Ratio et Patria. Studia toruńskie

70

200306

Forum Pedagogiczne

70

200010

HORYZONTY WYCHOWANIA

70

200401

International Journal of Research in E-learning

70

200054

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

70

200338

LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY

70

201144

Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1642-1981

70

200352

PAEDAGOGIA CHRISTIANA

70

201087

Pedagogika Katolicka 1898-3685

70

200261

Podstawy edukacji

70

201046

Polityka Społeczna 0137-4729

70

200355

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY

70

485397

Roczniki Nauk Społecznych

70

200240

Roczniki Pedagogiczne

70

200239

Seminare. Poszukiwania naukowe

70

486825

Studia Paedagogica Ignatiana

70

498122

Studia Pelplińskie

70    

 

Wychowanie w Rodzinie 

70    

200125

Zeszyty Naukowe KUL

70

  Unikatowy Identyfikator Czasopisma

Tytuł, numer ISSN / numer eISSN

Liczba punktów

495241

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

40

201177

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate" 2657-8549

40

200330

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

40

200337

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

40

200370

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia.

40

200371

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

40

201009

Ateneum Kapłańskie

40

200266

Biuletyn Historii Wychowania

40

200016

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO

40

482065

Edukacja

40

482997

Edukacja dorosłych 1230- 929X(

40

495355

Edukacja Etyczna

40

200119

Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education

40

484003

Forum Oświatowe

40

200474

Konteksty Pedagogiczne.

40

200476

Kultura i Edukacja

40

201081

Kultura - Przemiany - Edukacja 2300-9888

40

200269

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

40

200428

Kwartalnik Pedagogiczny

40

200188

Logopedia 0459-6935

40

200402

Logopedia Silesiana

40

485018

Media - Kultura - Komunikacja Społ.

40

200324

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

40

200254

Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej

40

490588

Orbis Idearum 2353-3900(Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas)

40

201493

Paideía 2657-8670

40

200160

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

40

200018

Praca Socjalna

40

498239

Prima Educatione

40

200019

PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

40

200255

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

40

200377

Przedsiębiorczość - Edukacja

40

200309

PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY

40

497330

Rocznik Lubuski

40

484157

Rocznik Pedagogiczny

40

201024

Roczniki Nauk o Rodzinie

40

476173

Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften

40

200380

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria PEDAGOGIKA

40

493375

Społeczeństwo. Edukacja. Język 2353-1266

40

497036

Sport i Turystyka.

40

200274

Studia Edukacyjne

40

484807

Studia Ełckie

40

200302

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

40

200046

Studia Poradoznawcze

40

200021

Szkoła Specjalna

40

200311

Szkoła – Zawód – Praca

40

480758

Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

40

200492

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika

40

 
496761

Ars Educandi

20

200022

Ars inter Culturas

20

201016

Christianitas

20

201023

Filozofia Chrześcijańska

20

498310

Filozoficzne Problemy Edukacji

20

496662

History Education Research Journal (HERJ)

20

200182

Homo Ludens

20

200268

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

20

488482

International journal of e-learning & distance education

20

200017

International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies

20

493499

Journal of Research in Higher Education

20

494035

Journal of Teacher Education and Educators

20

498815

Kształcenie Językowe

20

200376

Labor et Educatio

20

201241

Łódzkie Studia Teologiczne 1231- 1634

20

 

496698

Metodički vidici

20

495029

Paideia Revista de Educación

20

Parezja 

   20   

501810

Pedagogika. Studia i Rozprawy 2658-1213(Pedagogics. Studies and Dissertations)

20

200133

Półrocznik Językoznawczy Tertium

20

481654

Przegląd Historyczno-Oświatowy

20

497001

Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa

20

201511

Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus 1896-1819 2391- 5145

20


200152

Rozprawy Społeczne

20

486493

Scientific bulletin of Chełm: section of pedagogy

20

496998

Sisyphus — Journal of Education

20

496375

Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae

20

201298

Studia Społeczne 2081-0008

20

470567

Synergies pays riverains de la Baltique

20

496439

Tendencias Pedagógicas

20

491012

The Modern Higher Education Review

20

 

Tymczasem dr hab. Emanuel Kulczycki, który w latach 2017-2018 zlekceważył  bez jakichkolwiek uzasadnień merytorycznych  opinie profesorów-ekspertów z komitetów naukowych PAN a dotyczące konieczności zmian w punktacji czasopism naukowych. Dzisiaj straszy min. P. Czarnka prokuratorem za podejmowane decyzje. To może prokuratura powinna w przyszłości wyjaśnić, na jakiej podstawie prawnej p. Kulczycki zdezawuował naukowe rekomendacje profesorów?   Czyżby lepiej od nich znał się na tym, który periodyk spełnia merytorycznie wysoki poziom naukowy, a który nie?