05 listopada 2021

O edukacji i wychowaniu w czasach pandemii COVID-19

  


Czwarta fala pandemii przepływa przez naszą codzienność tak, by sprawujący władzę nie musieli podejmować już żadnych decyzji mających na celu ochronę dzieci, młodzieży i dorosłych przed potencjalnym zarażeniem wirusem Sars-Cov-2. Z każdym dniem media informują o wzrastającej liczbie osób z diagnozą infekcji oraz umierających na nią chorych bez względu na ich wiek życia. 

     Wiosną tego roku redakcja kwartalnika "Studia z Teorii Wychowania" zaplanowała tematyczny numer (3/2021), który miał być poświęcony edukacji, wychowaniu i socjalizacji w okresie, jak nam się wówczas wydawało, zanikającej już pandemii. Jednak fala zachwytów władz państwowych nad zainteresowaniem szczepieniami obywateli i młodzieży powyżej 12 roku życia była wygaszana komunikatami premiera o tym, że stan zagrożenia jest już za nami. Nie był, nie jest i nie będzie. 

Tym samym rozprawy, które miały dotyczyć tego, co powinno być już za nami, nabrały aktualności i prospektywnego charakteru. Polecam artykuły zaproszonych do udziału w tym projekcie autorów, znakomitych profesorów, ale i młodą kadrę adiunktów i doktorantów, którzy z perspektywy własnych nauk i ich subdyscyplin podzielili się z czytelnikami swoimi studiami, esejami i wynikami badań empirycznych.  


Marek Pawlikowski Dylematy współczesnej medycyny

Marek Budajczak   - Edukacja domowa wobec pierwszych „fal” plagi XXI wieku

Oskar Szwabowski   - Pirackie sieci edukacyjne, korporacyjna kontrola i odwrócony panoptykon: o nieziszczonej obietnicy pandemii

Jacek Pyżalski W jaki sposób możliwe były główne edukacyjne relacje w edukacji zdalnej? 

Stefan Tomasz Kwiatkowski  - Stres nauczycieli w kontekście pandemii koronawirusa COVID-19 – perspektywa relacji nauczyciel-uczeń

Marek Piotrowski Dowód koronny Nauczyciele, uczniowie i ich rodziny porzuceni w czasie II fali pandemii

 
 Izabela Kochan,   Anna Walczak,   Joanna Lewczuk - Women in the Covid-19 Pandemic: the Psychosocial State of Female Students in Poland.

Piotr Plichta - Ocena zdalnych działań edukacyjnych i wspierających adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19


Karolina Walczak - Człapińska,   Gabriela Dobińska,   Katarzyna Okólska Indywidualne i wspólnotowe uczenie się nauczycieli akademickich w czasie pandemii Covid-19

Natalia Bednarska  -  Style działań edukacyjnych oraz style nauczania nauczycieli a doświadczanie podmiotowości  uczniów w czasie lekcji zdalnych w klasach I-III szkoły podstawowej podczas pandemii COVID-19. 

 Rita Kosiewicz-Budnicka - Kształcenie zdalne studentów pedagogiki w czasie pandemii Covid-19

 Dominika Gruntkowska- Uczenie (się) w literaturze. "Casus" polskiego romantyzmu krajowego

 Dagna Dejna,   Filip Nalaskowski, Młodzież akademicka. Więzi z państwem i społeczeństwem - międzynarodowe badania porównawcze (Rosja, Gruzja, Turcja, Rumunia i Polska). Narzędzie badawcze, koncepcja pracy zespołowej oraz procedura regionalizacji narzędzia

 Tomasz Mames   - Kilka refleksji na temat książki Andrzeja Michała de Tchorzewskiego „Pedagogika ogólna. Wielopostaciowość, rudymenta, meandry, dylematy”. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Igantianum w Krakowie 2019, ss. 210.

 

Bogusław Śliwerski -   Szkoła jako toksyczna instytucja. Polemika z książką Mikołaja Marcela, Selekcje. Jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwo i świat, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2021, ss. 309.

 

Hanna Markiewicz  - Działalność opiekuńczo-wychowawcza praskich salezjanów w latach Polski Ludowej

 

Arkadiusz Żukiewicz  - Pedagogika społeczna jako oferta studiów magisterskich w powojennej Polsce (1945-1949)

 

 Iwona Czarnecka - Program nauczania historii liceów ogólnokształcących po reformie 1932 roku na łamach „Wiadomości Historyczno-Dydaktycznych” (1933-1939)

 Bogusław Śliwerski    Modele edukacji zdrowotnej w Polsce. Wybór literatury