05 marca 2021

Piramida naukowych czasopism w pedagogice - 20-punktowce

 Czasopisma z liczbą 20 pkt. zostały uzupełnione w stosunku  do wykazu z 2019 r. m.in. o periodyk DSW we Wrocławiu  "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja" . Wreszcie kogoś ruszyło sumienie, skazując przez ponad rok ten periodyk na niebyt. Punktacja pozostałych nie drgnęła ku górze, bo NIE. Warto w nich publikować, gdyż doktorant spełnia podstawowy wymóg do otwarcia przewodu doktorskiego. Wystarczy bowiem, że opublikuje swój artykuł w jednym z czasopism wykazu MEiN. Jest zatem w czym wybierać  i przebierać.  


Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 2080-9751 2450-341X

20

archeologia;

nauki socjologczne;

pedagogika;

matematyka

 


Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova 2451-0491 2543-9340

20

językoznawstwo;

literaturoznawstwo;

nauki o sztuce;

pedagogika;

psychologia

 


Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia 0867-2040 2449-8521

20

pedagogika;

psychologia

 

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. 2083-7267

20

pedagogika

 


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae 2082-0909 2450-5013

20

językoznawstwo;

literaturoznawstwo;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

pedagogika

 


Ars Educandi 2083-0947

20

pedagogika;

 


Biuletyn Historii Wychowania
1233-2224

20

historia;

pedagogika

 


 

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO 1734-5537

20

pedagogika;

 


Dyskursy Młodych Andragogów
2084-2740

20

pedagogika

 


Edukacja 0239-6858  (Edukacja) 

20

pedagogika;

 


Edukacja dorosłych 1230-929X

(Edukacja dorosłych) 

20

pedagogika

 


Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education 1507-6563

20

pedagogika

 


Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2299-7466

20

pedagogika

 


Filozofia Chrześcijańska 1734-4530

20

filozofia;

historia;

nauki o kulturze i religii;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

prawo kanoniczne;

nauki teologiczne

 


Filozoficzne Problemy Edukacji 2545-0948

(Philosophical Problems of Education)

20

filozofia;

historia;

nauki o kulturze i religii;

pedagogika

 


Forum Oświatowe 0867-0323

(Educational Forum)

20

pedagogika

 


Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2300-391X

20

pedagogika;

 


Konteksty Pedagogiczne. 2300-6471

20

pedagogika;

 


Kształcenie Językowe 1642-5782

(Language Education)

20

językoznawstwo;

pedagogika;

 

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2300- 0422

20

nauki o kulturze i religii;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia

 


Kwartalnik Pedagogiczny 0023-5938

20

pedagogika;

 

 


Logopedia Silesiana
2300-5246 2391-4297

20

językoznawstwo;

nauki medyczne;

nauki o zdrowiu;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

pedagogika;

psychologia

 


Media - Kultura - Komunikacja Społ. 1734-3801 2450-081X

(Media - Culture – Social Communication)

20

; nauki o kulturze i religii;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

nauki o polityce i administracji;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia

 


Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 2450-4491

20

filozofia;

nauki o kulturze i religii;

nauki o sztuce;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologiaPEDAGOGIKA SPOŁECZNA
1642-672X

20

pedagogika;

 


Podstawy edukacji 2081-2264

20

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia

 


Półrocznik Językoznawczy Tertium 2543-7844

20

językoznawstwo;

nauki o kulturze i religii;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

pedagogika

 


Przedsiębiorczość - Edukacja
 2083-3296 2449-9048

20

ekonomia i finanse;

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;

nauki o zarządzaniu i jakości;

pedagogika

 


Przegląd Historyczno-Oświatowy 0033- 2178

(The Journal of History and Education)

20

pedagogika

 

PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY
1897-6557

20

pedagogika;

 


ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 1429-186X

2391-7571

20

filozofia;

historia;

nauki o kulturze fizycznej;

nauki o zarządzaniu i jakości;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia

 


Rocznik Lubuski 0485-3083

(Lubuski Yearbook)

20

nauki socjologiczne;

pedagogika

 


Rocznik Pedagogiczny 0137-9585 (Yearbook of Pedagogy)

20

pedagogika

 


Rozprawy Społeczne 2081-6081

20

nauki o zdrowiu;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia;

 


Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria PEDAGOGIKA 2450-7245

20

filozofia;

historia;

językoznawstwo;

literaturoznawstwo;

nauki o sztuce;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia;

nauki teologiczne

 


Sport i Turystyka.
2545-3211 2657-4322

(Sport and Tourism. Central European Journal)

20

nauki socjologiczne;

pedagogika;

 


Studia edukacyjne 1233-6688

20

pedagogika;

 


Studia Ełckie 1896-6896 2353-1274 (Ełk Studies)

20

nauki o kulturze i religii;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

pedagogika;

prawo kanoniczne;

nauki teologiczne

 


 

Studia Paedagogica
1803-7437 2336-4521

20

pedagogika

 


 

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 1730-6795 2449-8971

20

pedagogika

 


Studia Poradoznawcze
2299-4971 2450-3444

20

pedagogika;

psychologia

 


Studia z Teorii Wychowania 2083-0998

(Studies on the Theory of Education)

20

nauki socjologiczne;

pedagogika

 


Szkoła – Zawód – Praca 2082-6087

20

pedagogika;

 


Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

1505-8808

20

filozofia;

pedagogika

 


 

Jeśli pominąłem polskie czasopismo w grupie 20-punktowców, to proszę o przesłanie informacji.