11 marca 2019

Nie tylko nowe - pisma ERIH-owe

Jeśli sprawdzi się pogłoska, że czasopisma z wykazu ERIH/ERIH PLUS - także pedagogiczne - znajdą się w przygotowywanym w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie punktowanych periodyków na co najmniej najniższym progu punktowym, a wynoszącym 20 pkt., to nie powinniśmy narzekać. Jest gdzie publikować i co czytać. Być może niektóre z poniższych czasopism uzyskają w ocenie ekspertów nawet 40 czy 70 punktów. Uzbrajamy się w cierpliwość.

Erihowych czasopism jest w pedagogice wiele. Oto one:

1) ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. PEDAGOGIKA


2) ANNALES UNIBVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. Sectio J - PAEDAGOGIA - PSYCHOLOGIA3) CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL

4) EDUKACJA. STUDIA.BADANIA. INNOWACJE. KWARTALNIK IBE


5) EDUKACJA DOROSŁYCH. KWARTALNIK AKADEMICKIEGO TOWARZYSTWA ANDRAGOGICZNEGO


6) EDUKACJA I KULTURA. KWARTALNIK


7) EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA


8) EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH


9) FORUM PEDAGOGICZNE


10) LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY


11) NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE (online)


12) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ13) PAEDAGOGIA CHRISTIANA


14) POLSKA MYŚL PEDAGOGICZNA


)


15) PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI


) PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA. KWARTALNIK


16) Resocjalizacja Polska


17) ROCZNIK ANDRAGOGICZNY18) ROCZNIK PEDAGOGICZNY. KNP PAN


19) ROZPRAWY Z DZIEJÓW OŚWIATY20) SPOŁECZEŃSTWO. EDUKACJA. JĘZYK21) STUDIA EDUKACYJNE


22) STUDIA PAEDAGOGICA IGNATIANA


23) STUDIA PEDAGOGICZNE - KNP PAN24) STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA (od XII 2019)25) SZKOŁA - ZAWÓD - PRACA


26) TERAŹNIEJSZOŚĆ - CZŁOWIEK - EDUKACJA. KWARTALNIK MYŚLI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ


27) DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW


28) CREATIVITY. THEORIES - RESEARCH- APPLICATIONS.


29) PRZEGLĄD BADAŃ EDUKACYJNYCH30) PAPERS OF SOCIAL PEDAGOGY


W wykazie punktowanych czasopism pedagogicznych pojawią się zapewne także i te najlepsze z dotychczasowej listy ogólnokrajowych periodyków (wykaz B). Tym samym zostanie poszerzony krąg nadawców i odbiorców. Inna kwestia, to zdumiewające, a bezkrytyczne podejście bibliometrystów do czasopism wykazu A (JCR).

Ostatnio miałem okazję przekonać się, że opublikowane w nich artykuły były na żenująco niskim poziomie. Jeden z profesorów psychologii stwierdził nawet, że w czasopismach jest większa szans ana ukrycie braków metodologicznej wiedzy i kompetencji autorów. Nie można bowiem opisać w pełni założeń badawczych i przyjętej procedury, toteż opublikowanie danych w opracowaniu statystycznym i zilustrowanie ich wykresami uniemożliwia krytykę uzyskanych de facto artefaktów.