Posty

Możliwe, że ministra edukacji nie zna Konstytucji III RP i Ustawy o systemie oświaty?