09 września 2023

Rozwiązane problemy z wyborami do Rady Doskonałości Naukowej

 

 Trwają wybory do Rady Doskonałości Naukowej. W związku z tym pojawiły się drobne problemy, które zażegnano informując o ich wystąpieniu na portalu tego organu. 

Najpierw okazało się, że wybory są zagrożone, gdyż żadna uczelnia w Polsce nie dysponowała uprawnieniami do nadawania stopni naukowych w nowych dyscyplinach, które zostały zadekretowane przez ministra edukacji i nauki. Brak takich uprawnień powodował, że uczelnie nie mogły rekomendować do RDN kandydatów na członków tego organu jako reprezentujących nowe dyscypliny naukowe. Gdyby do tego nie doszło, wybory należałoby unieważnić. 

Prezydium RDN słusznie zareagowało w tak trudnej sytuacji, proponując przyspieszony tryb procedowania w zespołach dziedzin nauk RDN wniosków jednostek akademickich o przyznanie im uprawnień do nadawania stopni naukowych, jeśli tylko spełniają wymogi kadrowe i merytoryczne. Ważne było, by mogły rekomendować do końca lipca 2023 roku kandydatów na członków RDN. 

Z dniem 1 września br. okazało się, że system rejestracyjny zawiesił się, w związku z czym niektórzy wyborcy mieli problem z oddaniem głosu. Ponownie natychmiast zareagowali na ten problem pracownicy RDN i po kilku godzinach łącze było sprawne. 

Kiedy wydawało się, że już wszystkie problemy są za nami, zaczęły napływać wnioski profesorów i doktorów habilitowanych, że zapomnieli przed wakacjami zweryfikować swój adres poczty elektronicznej. W związku z tym nie otrzymali linku dostępu do karty wyborczej. 

Także w tej sprawie z pomocą wyszły władze RDN wprowadzając możliwość potwierdzenia w systemie swojego adresu w dniach 11-21.09.2023 roku. Poniżej zamieszczam pismo w tej sprawie, którego treść gorąco polecam dziekanom, przewodniczącym rad dyscyplin naukowych. Może trzeba przypomnieć koleżankom i kolegom o możliwości przystąpienia do procesu wyborczego, który trwa do końca września. 

"Szanowni Państwo, Członkowie Rady Doskonałości Naukowej,

w imieniu Komisji Wyborczej uprzejmie informujemy, że termin weryfikacji i aktualizacji danych osób uprawnionych do głosowania, których kompletność w ramach elektronicznego systemu wyborczego warunkuje możliwość udziału w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej, uległ przedłużeniu.

Tym samym w terminie od dnia 11 września 2023 r. do dnia 21 września 2023 r. osoby, o których mowa w art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a które dotychczas tego nie uczyniły, mogą zaktualizować swoje odpowiednie dane osobowe, w szczególności adres e-mail. Ponadto osoby, których dane nie zostały umieszczone w elektronicznym systemie wyborczym, np. osoby niebędące pracownikami uczelni lub instytutów naukowych oraz badawczych, uprawnione do głosowania, mogą we wskazanym terminie dopisać się do listy osób uprawnionych do głosowania także za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego.

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że lista osób uprawnionych do głosowania zawiera:

·  listę osób uprawniony do głosowania, dla których dostępna jest akcja "Wyślij ponownie kartę wyborczą" (dotyczy osób, które do dnia 31 lipca 2023 r. pomyślnie zweryfikowały i zaktualizowały swoje dane)

·  listę osób, których dane znajdują się w systemie wyborczym, dla których dostępna jest akcja "Zweryfikuj dane" (dotyczy osób, które do dnia 31 lipca 2023 r. nie zweryfikowały i nie zaktualizowały swoich danych)

Dodatkowa możliwość weryfikacji swoich danych oraz zgłoszenia wniosku o aktualizację danych lub dopisanie do listy wyborców będzie dostępna od dnia 11 września 2023 r. do 21 września 2023 r. Przedmiotowa weryfikacja i aktualizacja odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.

Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom, dla których w systemie będą widniały w szczególności takie dane jak:

·  reprezentowana dziedzina i dyscyplina oraz

·  aktualny adres e-mail

Należy pamiętać o konieczności zweryfikowania adresu e-mail, czy znajduje się w systemie wyborczym, a w przypadku jego braku należy dokonać aktualizacji danych w tym zakresie.

Jednocześnie należy pamiętać, że pomyślna weryfikacja i aktualizacja danych osób uprawnionych do głosowania, które zatrudnione są na uczelniach oraz instytutach naukowych i badawczych, warunkowana jest akceptacją tej aktualizacji ze strony tych podmiotów.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Rady Doskonałości Naukowej, w tym Instrukcja dla osób uprawnionych do głosowania, dostępne są w zakładce "Wybory do RDN" pod poniższym linkiem:

https://www.rdn.gov.pl/wybory-do-rdn.html

Dla ułatwienia logowania się przez wyborców do systemu wyborczego w celu weryfikacji swoich danych podajemy odpowiedni link: 

https://radon.nauka.gov.pl/pl/wybory_rdn23/home

Jednocześnie Biuro Rady Doskonałości Naukowej zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o upowszechnianie tych informacji w środowisku akademickim."

*** 

 Już teraz w imieniu własnym i pozostałych kandydatów dziękuję za zainteresowanie tymi wyborami i powierzenie swojego głosu wybranym przez siebie profesorom. 

Zawsze mogli Państwo liczyć na pomoc z mojej strony, wyjaśnienia, informacje a także komunikaty z prowadzonych przeze mnie analiz w sprawie stanu awansów naukowych w dyscyplinie pedagogika. 

Zarazem oświadczam, że kierowane przez "życzliwych" do władz niektórych uniwersytetów oraz RDN informacje o ukaraniu mnie przez Sąd Okręgowy w Warszawie są nieadekwatne do trwającego procesu wyborczego, bowiem:

po pierwsze, nie ma uzasadnienia wyroku, a jak tylko wpłynie, to będzie złożona apelacja. Tym samym ów wyrok jest nieprawomocny;  

po drugie, sprawa z powództwa cywilnego nie ma żadnego związku z moją pracą naukową i osiągnięciami naukowymi, toteż operowanie kategorią "plagiat" jest celowym wprowadzaniem opinii akademickiej w błąd, gdyż nie splagiatowałem niczyjej pracy naukowej. Nie zaprzeczałem, że zamieściłem lat temu wiele dwukrotnie w jednym ze swoich wpisów w blogu podpisany inicjałami autora jego rysunek, nie znając zupełnie pełnych danych o nim, bo rysunek został mi przesłany za pośrednictwem jednego z komunikatorów publicznych.  

Trudno, bym splagiatował czyjś rysunek zamieszczając go w blogu, skoro ten był podpisany inicjałami odmiennymi od moich, a ja nie jestem artystą plastykiem (podobnie zresztą jak autor tego rysunku), żebym czyhał na czyjś utwór plastyczny. Są w blogu ilustracje, które otrzymałem od samych twórców, ale też wykonane przeze mnie fotografie.    

Czytelnicy bloga od 2007 roku wiedzą, że każdy mógł, może skierować do mnie prośbę o usunięcie, zmianę treści wpisu, jeśli uważa, że narusza czyjeś dobra. Tak zawsze czyniłem, czynię i czynić będę, więc gdyby ów pozywający mnie do sądu skierował taką prośbę i wskazał, że jest autorem rysunku, to nie byłoby żadnego problemu, bym go usunął albo poprosił o zgodę z wskazaniem na miejsce, pełne imię i nazwisko jego autora. Trudno jednak domyślać się samemu, kim jest autor, który podpisuje swoje prace inicjałami. Takich ilustracji znajduje się całe mnóstwo na Facebooku i jakoś nikt nikogo nie pozywa do sądu z powodu ich udostępniania. 

Blog prowadzę pro publico bono i nie ścigam w sieci tych, którzy być może kopiują czy przekierowują moje w nim wpisy.  Wśród blogerów istnieje kultura wzajemnej komunikacji, dialogu i wymiany treści.  

Podkreślam zatem, że nieprawomocny wyrok nie zmienia w niczym mojej sytuacji naukowej, bowiem powyższa sprawa nie ma nic wspólnego z pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną w szkolnictwie wyższym.