08 kwietnia 2022

Krytyczna refleksja o stanie kształcenia pedagogów

 


Rektorzy uczelni nadzorowanych przez MEiN przedstawili Ministrowi 944 wnioski o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022. Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z procedurą określoną w art. 359 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.), rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428). Minister powołał Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie powyższych stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców, liczący 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Kryteria ocen były bardzo wysokie!


Uważam, że właśnie tak powinny być powoływane grupy eksperckie, by o wyróżnieniach, grantach, stypendiach, nagrodach dla rekomendowanych osób czy wnioskodawców z poszczególnych dyscyplin naukowych nie decydowali ci, którzy nie są ich przedstawicielami. O pedagogach powinni rozstrzygać pedagodzy, a o psychologach - psycholodzy itd. Każda z dyscyplin naukowych ma swoją specyfikę.  Wśród  432 studentów, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez ww. Zespół stypendia otrzyma pięć studentek pedagogiki:  

Aleksandra Maria Bajor  Marta Anna Magdoń z Uniwersytetu Rzeszowskiego  

Martyna Krzyżanowska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

Natalia Maria Stek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 

Aleksandra Wsołek z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 


Proszę zwrócić uwagę, że wśród stypendystów nie ma ani jednego studenta z najlepszych polskich uniwersytetów, a więc ani z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, ani też Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Honor uniwersytetów badawczych "uratowała" studentka z UMK w Toruniu. Nie ma wśród laureatów tego konkursu ani jednego mężczyzny. 

Stypendium Ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.  

Gratuluję nie tylko wszystkim stypendystkom, ale także ich naukowym opiekunom, nauczycielom akademickim! Mam nadzieję, że za kilka lat usłyszymy o nich jako o zdolnych, twórczych i wypromowanych na poziomie doktorskim młodych naukowczyniach.