09 kwietnia 2020

Jakimi banałami zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej?


W okresie pandemii Ministerstwo Edukacji Narodowej skandalicznie lekceważy problemy tegorocznych ósmoklasistów i abiturientów, którzy wciąż nie wiedzą, kiedy wreszcie minister D. Piontkowski przestanie czynić ich zakładnikami gry politycznej o władzę i podejmie decyzję w sprawie zlikwidowania w tym roku egzaminów zewnętrznych?

Czym zajmują się urzędnicy MEN? Proszę bardzo. Nie obchodzi ich najważniejsza kwestia chaosu dydaktycznego, totalnych zaniedbań w szkolnictwie, w wyniku których nie ma możliwości prowadzenia we wszystkich placówkach i miejscowościach kształcenia na dystans, tylko przygotowywali "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół".

Sądziłem, że ów projekt dotyczy kluczowych w obecnej sytuacji unormowań. Tymczasem skierowany przez Ministra Edukacji Narodowej do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania projekt rozporządzenia świadczy o alienacji ministra i odklejenia się od rzeczywistości, by pozorować powagę urzędu i rzekomą przydatność jego pracy.

"Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 1681 i 2248).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła nowy rodzaj oddziałów szkolnych – oddziały przygotowania wojskowego, których funkcjonowanie będzie możliwe w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i technikach) od roku szkolnego 2020/2021.

W związku z powyższym, projektowane rozporządzenie wprowadza w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639) następujące zmiany porządkujące:

1) w § 2 w ust. 3 dodano nowy pkt 7 wskazujący, że ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);

2) w załączniku nr 4 i załączniku nr 5 do rozporządzenia, w ramowych planach nauczania odpowiednio dla liceum ogólnokształcącego i technikum uwzględniono nowy rodzaj zajęć - zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego wraz ze stosowną informacją w odnośniku, że wymiar godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Jednocześnie, projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie zmiany w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c. Uwzględniając postulaty i wnioski wielu środowisk i podmiotów (m.in. Ministra Zdrowia) w zmienianym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która w szczególności powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021.

Ze względu na wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym związane, zasadne jest zwrócenie szczególnej uwagi m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania. Realizacja wskazanej tematyki podczas zajęć z wychowawcą może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Taki termin wejścia w życia jest zasadny ze względu na konieczność umożliwienia dyrektorom szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących i techników), w których będą utworzone oddziały przygotowania wojskowego, dostosowania organizacji pracy szkół, w tym uwzględnienia tych oddziałów w arkuszach organizacji szkoły. Ponadto wejście w życie rozporządzenia powinno być możliwe najbardziej skorelowane czasowo z wejściem w życie procedowanego jednocześnie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Zaproponowane w zakresie terminu wejścia w życie rozporządzenia rozwiązanie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego oraz jest podyktowane ważnym interesem publicznym. W związku z powyższym proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia jest zasadny i nie stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

(...) Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.Moim zdaniem są alternatywne możliwości. Zdymisjonować ministra D. Piontkowskiego, zlikwidować MEN, co umożliwia przyjęta w środę przez Sejm nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd zapisał w niej szybszą możliwość zwalniania urzędników w ministerstwach, departamentach, urzędach wojewódzkich, inspektoratach itp. Premier może wydać specjalne rozporządzenie o redukcji etatów lub o zmniejszeniu pensji urzędnikom. "Zaproponowane zmiany, mają na celu wprowadzenie elastycznego mechanizmu ograniczenia kosztów osobowych funkcjonowania administracji rządowej".