poniedziałek, 17 września 2012

Minister nauki i szkolnictwa wyższego opublikowała wykaz czasopism naukowych

Środowisko akademickie czekało na ten wykaz pół roku, o czym pisałem już wcześniej. Z dniem 17 września został opublikowany zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877), w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych, który składa się z 3 części:

1. Części A- zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C- zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).


Dotychczas obowiązująca lista czasopism punktowanych w części B został poszerzona o wiele periodyków, które są ważnym medium w upowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych także pedagogicznego środowiska. Ministerstwo miało wpływ jedynie na wykaz w części B, bowiem o znalezieniu się m.in. polskich czasopism pedagogicznych na liście A i C decydują ośrodki i gremia naukowe poza granicami naszego kraju. Dobrze się zatem stało, że z dotychczasowego wykazu MNiSW w części B wyłączyło już te periodyki, które były w wykazach A i C, a poszerzyło go o wiele nowych lub już istniejącym w tym wykazie podwyższono liczbę punktów. Dzięki temu pedagodzy wszystkich pokoleń i środowisk akademickich - publicznych i niepublicznych, uczelni akademickich i wyższych szkół zawodowych mają wreszcie informację o tym, jak wysoko będzie punktowana ich rozprawa, która została zamieszczona w czasopiśmie z listy B.
Znalazły się na niej następujące czasopisma drukowane (nr ISSN):


Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika (0860-1232) - 1 pkt

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et
Educatione Civili (2082-0917) - 1 pkt

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione (2081-3325) - 1 pkt

Biuletyn Edukacji Medialnej (1733-0297) - 8 pkt

Biuletyn Historii Wychowania (1233-2224) - 5 pkt

Chowanna - (0137-706X) - 7 pkt.

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO (1734-5537) - 4 pkt

Dyskursy Młodych Andragogow (2084-2740) - 4 pkt

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. (1644-6526) 3 pkt

Edukacja - Technika - Informatyka (2080-9069) 5 pkt

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (1643-8779) 4 pkt

Edukacja Ekonomistow i Menedżerow. Problemy. Innowacje. Projekty (1734-087X) 5 pkt

Edukacja Muzyczna (1895-8079) 1 pkt

Edukacja Otwarta (1642-5227) 3 pkt

Edukacja Ustawiczna Dorosłych (1507-6563) 7 pkt

Forum Oświatowe (0867-0323) - 4 pkt

Gerontologia Polska (1425-4956) 5 pkt

Glottodidactica (0072-4769) 6 pkt

HORYZONTY WYCHOWANIA (1643-9171) 7 pkt

Journal of Educational Media, Memory and Society (2041-6938) 4 pkt

Journal of Science Education (0124-5481) 6 pkt

Kognitywistyka i Media w Edukacji (1643-6938) 3 pkt

Kwartalnik Edukacyjny (1230-7556) 2 pkt

NEODIDAGMATA (0077-653X) - 5 pkt

Niepełnosprawność i Rehabilitacja (1642-1981) - 5 pkt

Niepełnosprawność. Połrocznik naukowy (2080-9476) 4 pkt

Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do
Oceny Podręcznikow Szkolnych (1733-5175) - 1 pkt

PAEDAGOGIA CHRISTIANA (1505-6872) - 6 pkt

Pedagogia Ojcostwa (2082-3487) - 4 pkt

Pedagogika Katolicka (1898-3685) - 4 pkt

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA (1642-672X) - 5 pkt

Pedagogika Szkoły Wyższej (2083-4381) - 2 pkt

Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i
Sportu (1818-9172) - 3 pkt

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika (1734-185X) - 4 pkt

Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. S. Edukacja
Techniczna i Informatyczna (1897-4058) - 2 pkt

Problems of Education in the 21st Century (1822-7864) - 9 pkt

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI (1734-1582) - 7 pkt

Przegląd Badań Edukacyjnych (1895-4308) - 4 pkt

Przegląd humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia (2080-931X) - 1 pkt

PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY (1897-6557) - 3 pkt

RESOCJALIZACJA POLSKA (2081-3767) - 2 pkt

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY (1429-186X) - 7 pkt

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN (0079-3418) - 5 pkt

Rocznik Pedagogiczny (0137-9585) - 6 pkt

Roczniki Pedagogiczne (2080-850X) - 2 pkt

Rozprawy z Dziejow Oświaty (0080-4754) - 5 pkt

Społeczeństwo i Edukacja (1898-0171) - 4 pkt

Społeczeństwo i Rodzina (1734-6614) - 7 pkt

STUDIA DYDAKTYCZNE (1230-1760) - 2 pkt

Studia nad Rodziną (1429-2416) - 6 pkt

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne (1730-6795)- 2 pkt

Studia Pedagogiczno-Artystyczne (Studies in Pedagogy and Fine Arts) (1644-8693) - 2 pkt

Studia z Teorii Wychowania (2083-0998) - 4 pkt

SZKOŁA SPECJALNA (0137-818) - 4 pkt

Wychowanie Fizyczne i Sport (Physical Education and Sport) (0043-9630) - 4 pkt

Wychowanie na co dzień (1230-7785) - 4 pkt

Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich (1230-3720) - 2 pkt

Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika (2084-5405) - 5 pkt

ZARZĄDZANIE I EDUKACJA (1428-474X) - 5 pkt

Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna (2082-2944)- 1
pkt

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka - 1 pkt


Wszystkim zespołom redakcyjnym i jednostkom wydającym powyższe czasopisma serdecznie gratuluję, bo znalezienie się lub utrzymanie na liście B jest niewątpliwie efektem ich wieloletniej pracy zespołowej. Pedagogów zachęcam do kierowania swoich artykułów nie tylko do tych czasopism, ale także periodyków, które albo nie zostały jeszcze skierowane do oceny, albo na nią - zdaniem komisji MNiSW - jeszcze nie zasłużyły. Tak jedne, drugie, jak i trzecie stają się dla nas niezwykle ważnym medium do podzielenia się z czytelnikami wynikami własnych badań, a dla praktyków, polityków czy rodziców mogą one być przydatne w podejmowaniu decyzji, jakie wynikają z ich ról.