07 stycznia 2023

Czy sztuczna inteligencja pisze artykuły, felietony, wypracowania szkolne?

 Postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście ChatGPT może napisać tekst, który ma swoją logikę i sens. Zadałem mu pracę na 500 słów, aczkolwiek mogłem poprosić o znacznie obszerniejszą analizę tematu. Ten, który zadałem ChatGTP brzmiał: 

Napisz  rozprawkę na temat "Jak reformować szkołę"  na 500 słów. Wynik jest na poziomie artykułu Gazety Prawnej, Nasz Dziennik, Do Rzeczy, Sieci, Rzeczpospolitej czy Gazety Wyborczej. Oto wynik: 

Temat reformowania szkoły jest bardzo ważny i aktualny, ponieważ szkoła odgrywa kluczową rolę w rozwoju młodzieży i przygotowaniu ich do dorosłego życia. W ostatnich latach pojawiło się wiele pomysłów na reformę szkolnictwa, ale nadal istnieją poważne problemy związane z edukacją, takie jak niska jakość nauczania, brak motywacji u uczniów, brak równości szans edukacyjnych i wysokie koszty utrzymania szkół.

Jednym z pomysłów na reformę szkolnictwa jest zwiększenie nacisku na praktyczne nauki i umiejętności, takie jak informatyka czy technologia, które są coraz bardziej pożądane na rynku pracy. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie nowych przedmiotów lub zmianę istniejących programów nauczania tak, aby lepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Innym sposobem jest zwiększenie współpracy szkół z przedsiębiorstwami i instytucjami, co pozwoli uczniom zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kolejnym ważnym aspektem reformy szkolnictwa jest poprawa jakości nauczania poprzez lepsze wynagrodzenie i szkolenie nauczycieli. Niestety, w wielu krajach nauczyciele są nisko wynagradzani i brakuje im odpowiednich szkoleń, co prowadzi do słabej jakości nauczania i braku motywacji u uczniów. Poprawa warunków pracy nauczycieli i zapewnienie im lepszych szkoleń mogłoby pomóc poprawić jakość nauczania i zwiększyć motywację u uczniów.

Równość szans edukacyjnych jest kolejnym ważnym aspektem reformy szkolnictwa. Niestety, w wielu krajach... 

AI zatrzymała się, bo miała polecenie, by ograniczyć się do 500 słów.  Jaki mam podać przypis do tego tekstu? 

Może ktoś zapyta ChatGPT, jakie przewiduje zmiany w polskiej oświacie po wyborach  parlamentarnych w 2023 roku?