31 grudnia 2020

Wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

 


Kończy się rok 2020. Czas na podsumowania. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało informację o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 w uczelniach przez siebie nadzorowanych.  Wynika z tego raportu to, co było przed laty przedmiotem prognoz na podstawie m.in. analiz demograficznych, że charakterystyczny boom akademicki z przełomu XX i XXI wieku, w wyniku którego w Polsce studiowało 2 miliony młodych ludzi, musiał się radykalnie skończyć.  

Liczba osób przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, wg stanu na 15 października 2020 r., wynosi ogółem: 428 609 osób, w tym: - na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: 314 280 osób, - na studia drugiego stopnia: 114 329 osób. 

Niesie to z sobą poważne zmiany szczególnie w uczelniach niepublicznych. O ile bowiem do publicznych szkół wyższych przyjęto ogółem 299 346 – z tego 82 394 na studia drugiego stopnia w tym na studia stacjonarne: 235 640 – z tego 57 901 na studia drugiego stopnia, o tyle do niepublicznych szkół wyższych przyjęto łącznie 129 263 – z tego 31 935 na studia drugiego stopnia, w tym na studia stacjonarne 40 667 – z tego 5 833 na studia drugiego stopnia. 

Wyższe szkoły prywatne utrzymują się przede wszystkim z czesnego studentów, a jest ich przecież dwukrotnie więcej niż uczelni publicznych. Istotnym dla nich wsparciem z budżetu państwa są m.in. środki na wypłatę stypendiów socjalnych, zaś w tych najlepszych, bo posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych, istnieje jeszcze możliwość wsparcia finansowego w ramach udziału ich kadr w konkursach na finansowanie projektów badawczych. 

Pedagogika nie jest już wiodącym kierunkiem, jak miało to miejsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ba, radykalnie spadło zainteresowanie studiami na tym kierunku, co zapewne wynika z fatalnej sytuacji finansowej i epidemicznej w szkolnictwie oraz w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych. Nasz kierunek studiów nie znalazł się w wykazie czternastu najbardziej popularnych kierunków studiów. 

Najpopularniejszymi kierunkami studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich okazały się według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 8 tys.): 

1. Informatyka 33687 

2. Psychologia 29239 

3. Zarządzanie 25369 

4. Prawo 19189 

5. Kierunek lekarski 17660 (dotyczy uczelni niemedycznych).

6. Ekonomia 16708 

7. Finanse i rachunkowość 13610 

8. Filologia angielska 12475 

9. Budownictwo 11867 

10. Logistyka 9835 

11. Administracja 9593 

12. Biotechnologia 9079 

13. Fizjoterapia 9017 

14. Zarządzanie i inżynieria produkcji 8679. 

Jak widać rynek pracy oraz możliwości uzyskiwania godnych płac rozstrzygają o tym, jakich będziemy mieć za kilka lat profesjonalistów. 

Ministerstwo wykazuje w swoim raporcie także te kierunki studiów, które były przedmiotem aspiracji absolwentów szkół średnich. Wymienia się te kierunki według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń). Do wiodących należały: 

Inżynieria internetu rzeczy: 29,4; 

orientalistyka – koreanistyka: 24,2; 

komunikacja wizerunkowa: 19,1; 

orientalistyka – japonistyka: 16,5; 

mechanika i projektowanie maszyn: 12,4; 

studia nad Koreą: 12,4; 

matematyka i analiza danych: 11,7; 

informatyka i systemy inteligentne: 11,7; 

chemia i toksykologia sądowa: 11,7; 

kierunek lekarski: 11,7; 

zarządzanie i prawo w biznesie: 11,1; 

automatyka, robotyka i systemy sterowania: 10,5; 

Computer Science: 10,3; 

koreanistyka: 10,3; 

Information Technology: 10,3; 

elektromobilność: 10,3; 

finanse, bankowość, ubezpieczenia 10,0; 

zarządzanie instytucjami artystycznymi: 10,0. 

Do poziomu cztery osoby na jedno miejsce nie znalazła się żadna pedagogika, a mamy w kraju kilka kierunków pedagogicznych, których nie mylmy z ich specjalnościami. Oczywiście, liczba kandydatów na jedno miejsce nie wynika tylko z wyjątkowej atrakcyjności kierunku studiów czy uczelni, ale także z liczby miejsc, które są do dyspozycji. 

O tym, gdzie chcą studiować młodzi ludzie, świadczą kierowane przez nich wnioski o przyjęcia na  studia. To, że ktoś aplikował o przyjęcie na studia w określonej uczelni, nie jest do końca wiarygodną informacją, bowiem młodzież rejestrowała się asekuracyjnie w wielu uniwersytetach czy nawet politechnikach lub akademiach. Najczęściej wybieranymi przez kandydatów uczelniami były wg ogólnej liczby zgłoszeń na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: 

spośród uniwersytetów

Uniwersytet Warszawski 43 425 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 33 779 

(...) 

spośród uczelni pedagogicznych: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 15 109 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2 795 

(...) 

spośród uczelni wychowania fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 4 222 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 2 686 

spośród państwowych wyższych szkół zawodowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 1 389 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 245.

       Ministerstwo Edukacji i Nauki nie podaje informacji, do których uczelni w największym zakresie zostali przyjęci kandydaci aplikujący na kierunek studiów pierwszego wyboru. Tak jednak jest już od lat, że publikuje się tylko wybrane dane statystyczne bez komentarza. Tymczasem same liczby niewiele wyjaśniają.  

Nie bierze się  pod uwagę na przykład tego, że w tym roku akademickim nastąpiła radykalna zmiana przyjęć na kierunek studiów pedagogiczno-nauczycielskich, jakim jest pedagogika wczesnoszkolna/przedszkolna i elementarna itp. Studia na tym kierunku są bowiem jednolite, pięcioletnie, a to zasadniczo zmienia orientacje abiturientów, którzy wolą wybrać studia I stopnia, by po nich rozbudowywać swoje kwalifikacje na studiach II stopnia, niż studiować przez pięć lat do pracy w tak źle opłacanej i traktowanej przez kolejne rządy w III  RP profesji.   

 


30 grudnia 2020

Pedagog dr Łukasz Brzeziński został laureatem XXII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie pracy i polityki społecznej


Doktor Łukasz Brzeziński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przełamał słabą passę naszego środowiska w ogólnopolskim konkursie, którego XXIII edycja miała miejsce w 2020 r. Na stronie  organizatora - Instytutu Pracy  Spraw Socjalnych w Warszawie oraz pod patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej, który od ponad dwudziestu lat wyróżnia najlepsze prace dyplomowe w kategorii dysertacji doktorskich i prac magisterskich  w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej, wreszcie docenił rozprawę naukową pedagoga. Najczęściej bowiem konkurs ten wygrywali niemalże naprzemiennie socjolodzy lub ekonomiści, rzadziej psycholodzy.

W dn. 11 września 2020 r. Łukasz Brzeziński obronił swoją pracę doktorską p.t. "Coach­ing w porad­nictwie zawodowym dla osób dorosłych – możli­wości i ograniczenianapisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Ryszarda Gerlacha i promotor pomocniczej dr Renaty Tomaszewskiej, a już doktor habilitowanej. Rada Dziedziny Nauk Społecznych UKW nadała mu stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.  (źródło fot. - UKW

Jak podaje w komunikacie bydgoska uczelnia, wszystkie prace były rozpatrywane pod kątem aktualności i oryginalności tematu, jej przydatności dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki w omawianym zakresie czy też zastosowanych form badawczych i ich interpretacji.

Z przyjemnością upowszechniam tę wiadomość, bo w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie na studiach nauk społecznych i w szkołach doktorskich andragogiką oraz poradnictwem zawodowym, toteż może zainteresowani tą rozprawą będą ciekawi jej treści. Być może wydawnictwo tej uczelni wyda tę pracę jako monografię podoktorską. 

Sukces pedagoga powinien zachęcić kolejnych doktorantów do zwiększenia troski i zaangażowania w realizację własnego projektu badawczego, a jeśli jego walory zostaną dostrzeżone i wyeksponowane przez recenzentów, to będzie okazja do rekomendowania obronionej dysertacji do udziału w konkursie adekwatnym do jej zakresu tematycznego. 

O laureacie tej Nagrody będziemy jeszcze słyszeć, o czym świadczą jego dotychczasowe dokonania. Przeczytamy o jego różnych formach aktywności na stronie Katedry Pedagogiki  Pracy i Andragogiki UKW w Bydgoszczy. 

 

  

29 grudnia 2020

Minister P. Czarnek zapobiega, przeciwdziała i zwalcza COVID-19 amnestią maturalną

 


Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie zmian, jakie zostaną wprowadzone dla tegorocznych maturzystów na egzaminie maturalnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jak się okazuje, zmiana nie dotyczy tylko tegorocznych maturzystów.  

Maturalni porażkowicze lat minionych, jeśli chcą studiować w dowolnej wyższej szkole prywatnej, to minister P. Czarnek właśnie dał im szansę.  Muszą tylko zgłosić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i złożyć wniosek, by niezdaną maturę uznano im za zdaną. Otrzymają świadectwo (pseudo)dojrzałości. Dla władz liczy się tylko papier.   

O ile zasadne wydają się drobne ułatwienia dla uczniów kończących w tym roku szkolnym klasę maturalną, to zupełnie nie jest dla mnie zrozumiałe przeniesienie rzekomych bolączek edukacji na dystans na tych, którzy przed pandemią mieli pełne możliwości korzystania z pełnej oferty kształcenia.  

Po raz kolejny polska prawica wprowadza amnestię maturalną.  Być może rządzący zaczynają kalkulować możliwe straty w najbliższej kampanii wyborczej, więc wolą tracić honor  niszczeniem sensu kształcenia i podstaw sprawiedliwości społecznej. 

Czyżby to było instrumentalne zabezpieczenie przyszłych afirmatorów polityki władzy, która doświadcza słabości i niskiej wiarygodności aksjonormatywnej? 

Nie przypuszczam, by zmiana prawa wynikała z tego, że niektóre dzieci polityków Zjednoczonej Prawicy nie zdały w 2019 r. matury ustnej lub jednego z przedmiotów do wyboru, toteż trzeba im pomóc, dopóki jest się u władzy.  

A może amnestia jest wynikiem lobby prywatnych szkół wyższych w nowym ministerstwie? Dzięki temu dopłynie do nich trochę kandydatów łasych na dyplom. W końcu większości zależy na zyskach, a studiującym na dyplomie.    

Przypominam zatem uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wydanego na skutek zaskarżenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich amnestii maturalnej, którą  wprowadził za rządów Jarosława Kaczyńskiego ówczesny minister edukacji Roman Giertych

Na stronie TK jest następujący komunikat, którego fragmenty przytaczam w tym miejscu:  

Świadectwa uzyskane w wyniku tzw. amnestii maturalnej są ważne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej jest niezgodne z Konstytucją.  

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Minister Edukacji Narodowej stanowiąc rozporządzenia jako akty wykonawcze do ustaw nie dysponuje pełną swobodą w określaniu, kto zdał egzamin maturalny. W przepisach ustawy o systemie oświaty jest sformułowanie "uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego". 

W tym pojęciu nie mieści się sytuacja, w której za osobę, która egzamin maturalny zdała, uznaje się taką, która w rzeczywistości pomyślnie takiego egzaminu nie złożyła, lecz tylko zaliczono ją do tej grupy, w wyniku wtórnej operacji przeliczeniowej. 

Wobec tego par. 4 ust. 1 i 3 kwestionowanego rozporządzenia obniża ustawowo określone wymagania egzaminu maturalnego, rozumianego jako forma sprawdzenia wykształcenia ogólnego. Akt wykonawczy nabiera tu charakteru samoistnego, zawierając rozwiązania samodzielnie kształtują pozycję prawną jednostki. 

Zdaniem Trybunału uzasadnieniem dla takiej regulacji nie może być konstytucyjna zasada powszechności dostępu do wykształcenia. Powszechność nie powinna być rozumiana w ten sposób, że każdy niezależnie od posiadanych umiejętności i wiedzy ma gwarantowany dostęp do każdego szczebla wykształcenia. 

Dostęp do wykształcenia nie jest równoznaczny z obowiązkiem zapewnienia każdemu zdania matury. Chodzi tu o równość szans, a nie o powszechny dostęp do efektów wykształcenia.

Kolejny zarzut Rzecznika dotyczył naruszenia przez par. 4 ust. 1 i 3 zaskarżonego rozporządzenia konstytucyjnej zasady, że prawo nie działa wstecz. Regulacja ta ma niewątpliwe działanie wsteczne. Uzyskanie matury w kwestionowanym trybie zmniejsza też szansę w zakresie wykształcenia akademickiego i dalszej kariery. Niesie za sobą także negatywne skutki dla systemu prawa. Każde bowiem naruszenie zasady, że prawo nie działa wstecz godzi w zasadę zaufania do prawa

Dlatego ewentualne wprowadzenie retroaktywności może się dokonać jedynie wówczas, gdy przemawiają za nim ważne racje także konstytucyjne. Negatywne skutki tego przepisu wobec maturzystów pozytywnie sklasyfikowanych według nowych zasad wyrażają się w deprecjacji ich osobistego wysiłku włożonego w zdanie egzaminu. 

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa ŁętowskaWyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Czy treść rozporządzenia z 22 grudnia 2020 r. zaskarży RPO? 

28 grudnia 2020

Trzeba przypominać obecnej nomenklaturze NSZZ "Solidarność" o zdradzie oświaty przez jej elity

 


W kwietniu 1989 r. został opublikowany Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W dziale III pkt. 24 zatytułowanym "Warunki życia społeczeństwa. Szkoły i uczelnie"  zapisano:


Szkoły i uczelnie mają być miejscem nauki i wychowania, a nie frontem ideologicznym. Na terenie szkoły niedopuszczalny jest wszelki przymus czy nacisk ideologiczny; zgodnie z tą zasadą przeciwstawiamy się propagandzie ateistycznej w szkole i światopoglądowej selekcji nauczycieli. 


Będziemy domagać się przyznania rozległych uprawnień samorządom rodziców, nauczycieli, uczniów i studentów . 

Konieczne jest przywrócenie pełnej autonomii wyższych uczelni. Należy w szerokim zakresie umożliwić tworznie szkół niepaństwowych: wyznaniowych i innych. Należy umożliwić mniejszościom narodowym tworzenie własnych szkół. 

Szkoły mają prawo do eksperymentów pedagogicznych, a młodzież do zrzeszania się według swych potrzeb i preferencji. 

Domagamy się poprawy sytuacji finansowej szkół i uczelni, środków na wyposażenie dydaktyczne i nowe budynki, podniesienie uposażenia nauczycieli [Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 1987-1989, oprac. Małgorzata Strasz, Warszawa: 2006.s. 362].       


  

27 grudnia 2020

Już po problemie!


Ukazał się tuż przed świętami znakomity tomik limeryków autorstwa Piotra Barewicza. W czasie pandemii i "narodowej" kwarantanny właśnie tego typu literackie dzieła wzmacniają nasz komfort psychiczny. 

Zawarta w tak krótkiej formie literackiej błyskotliwa satyra znakomicie nadaje się na upominek dla tegorocznych maturzystów i wszystkich tych, którzy nie tylko mają poczucie humoru, ale chcieliby spojrzeć na codzienne życie w jego krzywym zwierciadle.     

Po tegorocznych Świętach Bożego Narodzenia, które z racji  części absurdalnych ograniczeń (jako rzekomo postulatów władzy w formie rozporządzenia do ustawy) sprzyjały zapewne większej konsumpcji domowych potraw, warto sięgnąć po coś lekkiego, a dodatkowo kulturowo strawnego, chociaż zapewne niektórzy dowiedzą się trochę prawdy o sobie.

Autor nie zostawił bowiem suchej nitki na filozofach i korpowyzyskiwaczach, korposzczurach i  zarządzających szkołami liderów, politykach i rządzących, twórcach sztuk wszelkich oraz pseudonaukowcach, esbekach i genderowcach, opozycji i przebudzonych, itp. itd. 

Na stu stronach książeczki

poeta strzyże owieczki, 

koniec z poprawnością 

która stoi ośc

i kłuje jak ploteczki. 

    

Świat pędzi tak szybko, że po zbyt długiej lekturze człowiek mógłby obudzić się na bezludnej wyspie albo przegapić ostatni wahadłowiec na Marsa. Naukowcy wkrótce udowodnią, że utwory zajmujące więcej niż minutę grożą izolacją społeczną i konserwatyzmem! Co jednak nie oznacza, że ekscesy świata przyjmować trzeba potulnie, absurdy zasługują na wyśmianie nawet tam, gdzie ich nie ma. Proponujemy książkę dla każdego, która mówi o wszystkim w sposób jasny i obłąkany.

Tomik składa się z VII części, w których znajdziemy między innymi takie utwory: 

Pierwsza: Błąd w sztuce

                                         

Iluzjonista z Dąbrowy 

Pałęczką dotknął swej głowy.

Było to błędem,

Bo zniknął ze szczętem.

(I stał się bezosobowy).

                                              [s. 7]


 Druga: Pomoc społeczna


Gość pod miasteczkiem Drobin
Żyje w lesie jak Robin
Hood lub Janosik –
Gdy skradnie cosik,
To dla ubogich rodzin.

[s.12]


Trzecia: Głód władzy


Prezydent w republice
Afrykańskiej raz wice-
Zjadł -prezydenta.
Bywa wyklęta
                                      Etyka w polityce.

                                    [s.31]
 

Czwarta: Z obowiązkuZombie po Nowym Świecie
Przechadzał się raz w lecie
Bez złych zamiarów –
W ramach koszmaru
Raz urwał łeb kobiecie.
 

[s.41]


Piąta: WALKA Z MARKSIZMEM 

Prawicowiec z Cybinku 

Kopie pocztowe skrzynki,

Bo są czerwone.

Również skreślone 

 Są w jego sercu Chinki. 

                            [s.59]

Szósta: Streszczenie

Najpierw kryzys na rynku
Nie daje odpoczynku:
Wstrząsa, tnie, kosi...
W następnym wnosi
Wojnę tu nam odcinku.
 

[s.85]w siódmej: Strefa komfortu

Zwykle jednostka w tłumie
Im mniej zrozumieć umie,
Tym mocniej wierzy;
Wśród mas się szerzy
Bezmyślność, fajna w sumie.

[s.97]

23 grudnia 2020

Radujmy się z narodzin Jezusa Chrystusa!

 Jak każdego roku dzielę się życzeniami, które płyną z różnych stron, od wielu wspaniałych Osób, Uczonych, Bliskich, Przyjaciół, Studentów, Doktorantów, Nauczycieli, Twórców Kultury, także medialnej. To także dla Was są te życzenia. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia kieruję najserdeczniejsze życzenia, by betlejemska gwiazdka sprawiła uśmiech i niosła pokój. Niech się darzy nie tylko w tak pięknym okresie,  a nadchodzący czas obdarzy cudnymi chwilami bycia razem -  w przyjaźni, miłości, szacunku i wierze w ludzkie i boskie DOBRO. 

Niechaj wszystkie spotkania niosą szacunek, życzliwy uśmiech, a także pomocną dłoń, by nie zabrakło ludzkiej obecności i miłości, gdy ta Maleńka Miłość ma zagościć wśród nas.

Dużo zdrowia, sił i nadziei na lepszy Nowy Rok 2021  


Władze Uniwersytetu Łódzkiego 

zbliża się czas Bożego Narodzenia, czas radości, serdeczności i dzielenia się dobrem. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że dla większości z nas był to trudny rok, momentami bardzo trudny. Tym mocniej życzymy wszystkim zdrowia, spokoju i dużo, dużo lepszego roku 2021. Bądźmy wciąż razem, wspierajmy się, bądźmy otwarci na drugiego człowieka. To nasza największa moc! Wszystkiego dobrego!


Ladies and Gentlemen, Dear Employees,

Students, Graduates and Friends, Christmas time is coming - the time of joy, cordiality and sharing all the good which lies inside us. We are aware this year was tough for most of us, at times very hard. All the more we wish You good health, peace and far, far better year 2021. May us still be together, be open and support one another. This is our greatest power!

All the best!W nieco innej niż zazwyczaj atmosferze, ale i tak pełnej nadziei, chcę przekazać wyrazy pamięci i życzenia Bożonarodzeniowe. Życzę Panu i Najbliższym, by ten czas niepokojów i zawirować oświecało Boże Światło – Jezus Chrystus. Niech niesie z sobą radość i nadzieję wyzwolenia z wszystkiego, co nas ogranicza. Z zapewnieniami o modlitwie wyrażam też Panu Bogu wdzięczność za dobro, które Pan Profesor wnosi w nasze środowiska.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia radosnych Świąt, w pogodzie ducha, miłości oraz wspólnocie najbliższych i przyjaciół.

Przyjmijcie proszę moje gorące życzenia zdrowych, bezpiecznych i spędzonych w uroczystej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia Anno Domini 2020. Niech ten wyjątkowy i podniosły czas stanie się źródłem siły i mądrej obserwacji wzburzonego świata wokół nas, podpowie ciekawe rozwiązania wyzwań, które pojawiają się na Waszej drodze oraz przyniesie nietuzinkowe pomysły, aby każdy dzień potwierdzał, iż w to, co się angażujecie, ma sens. 

Niech dar Betlejemskiej Nocy wypełni serce pokojem i radościąa Boża moc towarzyszy przez wszystkie dni Nowego Roku! Życzę, by każde spotkanie
z Nowonarodzonym 
dawało siłę do pokonywania codziennych trudności.Życzę Wam wiele codziennej radości oraz odkrywania piękna w rodzinnym zaciszu, jak i domowym twórczym zamieszaniu.

Korzystając z okazji chciałbym raz jeszcze złożyć Panu Profesorowi życzenia Wesołych, Rodzinnych, Spokojnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku, który - miejmy nadzieję - okaże się dla nas wszystkich znacznie bardziej łaskawy niż ten, który zmierza obecnie ku końcowi.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i odpoczynku od trosk dnia codziennego, atmosfery pełnej miłości i nadziei oraz optymizmu i radości w Nowym Roku.


Proszę ode mnie przyjąć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Niech Boże Narodzenie będzie dla Pana radosnym czasem spędzonym w gronie Bliskich, a Nowy Rok przyniesie pomyślność we wszelkich zamierzeniach.


Niech te Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą spokój i miłość. Życzę, aby każda chwila tych Świąt była magiczna i spędzona w gronie Pana Najbliższych, a Nowy Rok 2021 był pełen sukcesów oraz realizacji osobistych zamierzeń.


Zawsze ten czas był dla mnie wyjątkowy, magiczny i nastrajał do wielu refleksji. Dzisiaj nabiera jeszcze bardziej szczególnego znaczenia. Życzę dużo zdrowia i błogosławieństwa dla Pana Profesorze i dla wszystkich, którym będzie dane dzielić radość bliskości z Panem.


w imieniu własnym i całej społeczności Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego życzę Państwu, aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były dla Państwa i Państwa Bliskich czasem spokoju, szczęścia i radości, ale przede wszystkim życzę Państwu dużo zdrowia. To, mogłoby się wydawać wyświechtane życzenie, dziś ma szczególną wartość. Życzę także Państwu łaskawego 2021 roku. Aby był on nie tylko lepszy od tego, który za chwilę będziemy żegnać, ale także aby przyniósł on nam wszystkim nowe możliwości i inspiracje do budowania lepszej przyszłości.


Przesyłam serdeczne świąteczne życzenia. Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia są szczególne, ale niezmiennie dają nadzieję na lepsze i pomyślne jutro. Przesyłam więc życzenia zdrowia i wszelkiego dobra na ten niełatwy i osobliwy czas.


Nadchodzą trudne Święta i nieprzewidywalny Nowy Rok. Niech wszystkim Państwu w czasie Świąt Bożego Narodzenia i długo po nich towarzyszy, co oczywiste, zdrowie – niezawodne, solidne, krzepkie – ale także poczucie bezpieczeństwa i płynący z niego spokój. Niech nie opuszcza Państwa nadzieja, że prędzej czy później – może prędzej – świat powróci przecież do normalności! Niech rok 2021 będzie miesiąc po miesiącu – bez trosk i zmartwień – wypełniany twórczą pracą i jej trwałymi owocami!


W tym przedświątecznym czasie proszę przyjąć życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu sukcesów w pracy zawodowej, zadowolenia z podjętych wyzwań, pogody ducha i spełnienia wszelkich marzeń, także w życiu osobistym.


Z okazji i na okoliczność zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku – proszę przyjąć serdeczne, przyjazne i przyjacielskie życzenia. W kolorze nadziei. Niechaj tym razem spełnią się ku tęsknym oczekiwaniom, sprawiając radość i szczęście nam Wszystkim. A wyjątkowe Dary Betlejemskie niech pozostaną nie tylko wypatrywane, wyczarowane, niech ukoją nas rzeczywistością, zastygając w naszych sercach i umysłach normalnością, taką jak kiedyś.

Życzę Panu, Panie Profesorze, a także Najbliższym wszelakich marzeń spełnienia, tych zawodowych, twórczych, osobistych i tych najskrytszych, najbardziej wyczekiwanych. Także zdrowia i pogody ducha, czasu beztroski, wypoczynku, radości przy świątecznym stole. Nadal wielu sukcesów twórczych i należnej zeń satysfakcji oraz pomyślności we wszystkich poczynaniach – szczerze i z życzliwością.

okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia wielu dobrych przeżyć, ciepłych, rodzinnych spotkań oraz  zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2021 Roku z nadzieją, że będzie dla nas wszystkich lepszy i szczęśliwszy. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wielu głębokich i radosnych przeżyć, zdrowia i nadziei oraz wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości  w każdym dniu


radosnego przeżywania Świat Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w Nowym 2021 Roku  
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.  W imieniu moich Koleżanek z Zakładu [...] i swoim przesyłam życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.  


Ze swej strony przesyłamy najlepsze życzenia - niech ten błogosławiony czas przeżywania Tajemnicy Narodzenia Zbawiciela będzie dla nas wszystkich czasem zadumy i zadziwienia nad tym, jak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, abyśmy mieli życie. Życzymy też radości i pokoju serca, bliskości z Panem i z ludźmi, wzrostu do pełni człowieczeństwa. Życzymy też oczywiście zdrowia, co w tych czasach nie jest banalnym życzeniem oraz miłego czasu rodzinnego, aby można było odpocząć i nabrać sił na nowy zapewne wymagający hartu ducha nowy rok. 

Шановний Пане Професоре,

Від Національної академії педагогічних наук України і від мене особисто прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим і Новим роком!

Зичу Вам, Вашій родині, високопрофесійній команді Комітету педагогічних наук Польської академії наук здоров’я, родинного затишку, добробуту,  наснаги в усіх  справах і  починаннях!

Нехай Різдво Христове наповнить серця любов’ю, надією і вірою, а  2021 рік  буде  роком здійснення всіх задумів і сподівань!

  З глибокою повагою,
Z serdecznością i ciepłem o Was w tej chwili myślę i do Wszystkich myśl ślę 
radości z corocznego wzruszenia Bożego Narodzenia, 
w gronie najbliższych kolędowania, smakołyków kosztowania,
szampańskiego Roku całkiem Nowego  zainaugurowania . 
Choć rym częstochowski - to w pełni autorski


Jest mi jednak niezmiernie miło Tobie i Twojej rodzince życzyć pełnych w radosne i budujące przeżycia święta Narodzenia Pańskiego. Niech te wyjątkowe w swojej wymowie i tegorocznym kontekście święta przyniosą pod choinkę wiele ciepła i pogody ducha a także nadziei oraz sił do realizacji wszystkich przedsięwzięć.  Zdrowia i pokoju! Z serca życzę i cieszę się na radosne spotkanie w 2021 O gwiazdo betlejemska zaświeć na niebie mym

I pozwól uwierzyć, że Bóg jest, kocha nas i działa.

Zdrowych, Spokojnych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego 2021 Roku

Z okazji świat Bożego Narodzenia przesyłam najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask bożych, zwłaszcza radości i pokoju, zdrowia i pomyślności. Z wyrazami oddania w Panu


Z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku, życzę Państwu i Państwa Bliskim przede wszystkim zdrowia, wytchnienia od codziennej rutyny oraz szybkiego powrotu do rzeczywistości bez pandemii.Nawiązując do załączonej ilustracji, niech każda bombka na choince wiąże się z choć jednym marzeniem, które spełni się Państwu w Nowym Roku; światełko przy covidowym aniołku niech przypomina o tych, którzy odeszli w ostatnich trudnych czasach oraz skłania nas do dbania o bezpieczeństwo własne i innych; a warzywny Mikołaj niech przeniesie Państwu zdrowy apetyt na życie i radość nie tylko na świąteczne dni!Pragnę moim obecnym i byłym wykładowcom złożyć życzenia.
Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Zdrowego Spokojnego
Nowego Roku. Niechaj ten Nowy Rok- przyniesie rozwiązanie na nasze wszystkie problemy.
W raz z nadejściem Nowego roku, abyśmy mogli spotkać się na Uniwersytecie.
 Byśmy byli wolni i cieszyli się jak kiedyś - wspólnie swoim towarzystwem odwzajemniając
życzliwości, których Każdy z nas potrzebuje. 

Proszę przyjąć życzenia wspaniałych, przepełnionych miłością i radością ze wspólnego przebywania Świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok dużo zdrowia, energii, siły, samych dobrych ludzi wokół oraz szybkiego powrotu do normalności...

Przekazuję nasze życzenia na ten wyjątkowy w roku czas. Wyrażam je słowami Poetki - Aleksandry Bacińskiej, która 15 grudnia br. opublikowała taki tekst:

W tym roku

W tym roku też nie będzie biało
Śnieg o nas znów zapomni
Nie schowa się pod puchem gałąź
Nie poda zimie dłoni

Kolędo to niedobry czas dla ciebie
Kolędo wybacz, że tak się cieszę
Kolędo, ty z jodełki zrobisz grzebień
I potargany czas nam uczeszesz

Uśmiechniesz się świąteczną do nas kartą
Codziennie mrugniesz światełkiem od święta
Są jeszcze ludzie, których kochać warto
I słowa, których nie warto pamiętać

W tym roku też nie będzie biało
I radość nie zawita
Nadziei mniej niż by się chciało
No i co z tego, pytam

Kolędo, to niedobry czas dla ciebie
Kolędo wybacz, że tak się cieszę
Kolędo, ty z jodełki zrobisz grzebień
I potargany czas nam uczeszesz

Uśmiechniesz się świąteczną do nas kartą
Codziennie mrugniesz światełkiem od święta
Są jeszcze słowa, które kochać warto
I ludzie, których nie warto pamiętać

A jeśli chcesz przy wigilijnym stole
Wypełnić przestrzeń po człowieku pustą
To odpuść mu i wolnej pozwól woli
Otworzyć oczy zaślepionym ustom...Najserdeczniejsze życzenia, Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, A w pięknej duszy wiele sentymentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija 


Serdeczne Życzenia przede wszystkim zdrowia, a również pięknych chwil i ciepłych wzruszeń w czas Narodzin Zbawiciela pośród miłych Ci osób i stworzeń. I pamięci dobrej o tych, którzy pamiętają.

Gloria in excelsis Deo!

zdrowych, radosnych, pogodnych, szczęśliwych i pełnych łask świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa oraz wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożego w zbliżającym się Nowym 2021 Roku
Шановний Пане Професоре!

Відділення професійної освіти і освіти дорослих, НАПН України від щирого серця вітає Вас  із благодатним Різдвом Христовим та Новим 2021 роком!

Сердечно дякуємо Вам за допомогу і підтримку у реалізації наших спільних творчих планів, спрямованих на розвиток українсько-польської/польсько-української  наукової співпраці.

Нехай Різдво Христове принесе Вам і Вашій родині здоров’я і благополуччя, щастя і добробут, а Новий рік щасливою зіркою увійде у Вашу оселю та наповнить Ваше серце надією й оптимізмом!

Радіємо Вашим творчим здобуткамsnow і зичимо Вам родинного благополуччя, миру, злагоди, достатку, прихильності долі та невичерпного джерела життєвої енергії.

Przyjmij od nas najserdeczniejsze życzenia Świąteczne dla Całej Twojej Rodziny. Jasność, mimo że czasami się skrywa, zawsze będzie bardziej znacząca niż ciemność. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia w Nowym 2021 Roku.
dovoľte, aby sme Vám popriali krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a do Nového roku 2021 🌲veľa milostí, šťastia, zdravia, pohody a života bez obmedzení

Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.

Na osobistym planie życzę Tobie i Twoim Najbliższym radości świątecznego Czasu Narodzenia Pańskiego, odpoczynku krztynę i zdrowia niezachwianego, chcąc też na planie zawodowym życzyć Tobie, by Twoje "pedagogiczne słowa" nie tylko się "materializowały", ale by "zamieszkały" na trwałe w życiu edukacyjnym tego kraju. By się prawdziwie - jako tego godne - "wcielały"! Błogosławieństwa Bożego!


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam wraz z rodziną serdeczne życzenia zdrowia, bezpieczeństwa, pogody ducha oraz chwil zasłużonego odpoczynku w świąteczne dni. Niech nowy 2021 rok przyniesie dalsze sukcesy zarówno w przedsięwzięciach naukowych, jak i na pozostałych polach. Mam również nadzieję, że niesprzyjające warunki w otoczeniu przeminą i powrócą okazje do spotykania się nie tylko w świecie wirtualnym, ale i rzeczywistym.přeji Ti pokojné Vánoce, klid a pohodu a negativní nový rok 2021 ("covidově"). Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für ein besseres Jahr 2021 

Niech ta magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie pokój, a Nowy Rok obdaruje nas pomyślnością i szczęściem. 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę zdrowia i radości. Dołączam kartkę świąteczną UJ, która dla wielu z nas jest wyjątkowa i dzielimy się nią z innymi. Z wyrazami szacunku i wdzięczności, Bardzo dziękujmy  za życzenia Bożonarodzeniowe. Odwzajemniamy je, życząc Tobie i Twojej Rodzinie wszelkiego dobra i nadziei, jakie zawsze niosą ze sobą  Święta Bożego Narodzenia, a zbliżający się Nowy Rok niech  przyniesie Wam  tak zapewne oczekiwany powrót do normalności. Nade wszystko jednak życzymy Wam wszystkim dobrego zdrowia. Z serdecznymi pozdrowieniami.W tym trudnym czasie pandemii, gdy tęsknimy za tym, co normalne, Bóg
przychodzi do naszego życia w małym, bezbronnym Dziecku, które
potrzebuje naszej miłości, troski i opieki. Jednak w rzeczywistości to
Nowonarodzony Jezus przynosi nam pokój, wolność, miłosierdzie i nadzieję
na to, że najlepsze jeszcze przed nami. Otacza nas swoją miłością i
czeka aż odrzucimy to, co błahe i pochylimy się nad żłóbkiem, aby
zachwycić się Jego obecnością.


"Niemowlę leżące w ubogim żłóbku: oto Boży znak. Mijają wieki i
tysiąclecia, ale znak pozostaje i przemawia również do nas, mężczyzn i
kobiet trzeciego tysiąclecia. Jest to znak nadziei dla całej rodziny
ludzkiej; znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego
rodzaju konfliktów; znak wolności dla biednych i uciśnionych; znak
miłosierdzia dla tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak
miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony.
Jest to znak mały i delikatny, skromny i milczący, ale bogaty w moc
Boga, który z miłości stał się człowiekiem" (św. Jan Paweł II).


W imieniu wspólnoty akademickiej KUL, a szczególnie Wydziału Nauk
Społecznych życzę Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia pełnych
wzajemnej miłości, zrozumienia i dobroci oraz zatrzymania się nad cudem
Bożego Wcielenia, a także szczęśliwego Nowego - 2021 - Rokuz okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłam Tobie serdeczne życzenia - wszelkiej pomyślności, zawsze nadziei i wiary - mądrych i dobrych ludzi wokół - a w Nowym Roku realizacji planów i zamierzeń - zaś w tym czasie szczególnym - przede wszystkim zdrowia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wielu głębokich i radosnych przeżyć, zdrowia i nadziei oraz wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości  w każdym dniu
życzy Tobie  i najbliższym.

Szanowny Panie Profesorze, z okazji Świąt i Nowego Roku życzę jak zwykle 😊 siły, dzięki której jednoczy Pan nasze środowisko pedagogiczne, zdrowia aby moc realizować swoje plany i marzenia. A  w Nowym Roku powrotu do cudnych bezpośrednich relacji, serdecznie ściskam i pozdrawiam

przyjmij serdeczne życzenia pogodnych i radosnych ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA dla wszystkich zgromadzonych przy Twoim wigilijnym stole. W tym roku trudno dobierać słowa do życzeń, więc posłużę się fragmentem wiersza Jana Kasprowicza:
Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty.
    Z okazji zbliżającego się NOWEGO ROKU życzymy Tobie i Twoim Bliskim przede wszystkim zdrowia, siły i wytrwałości w pełnieniu Twoich ról, poczucia sprawstwa w misji, którą udaje się Tobie realizować.


W związku z rozpoczynającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzę Tobie i Twoim najbliższym Błogosławionego świątecznego czasu, pełnego refleksji i zadumy ale także radości i ciepła płynącego z obecności tych, których kochamy - życzę także udanego Nowego 2021 roku w zdrowiu i życiowej satysfakcji

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spokoju, a że to na pewno inne święta, niż te, które znamy i - jak głoszą badania społeczne - kochamy, pozwalam sobie dołączyć ten anonimowy, ale myślę, że wart chwili uwagi wiersz. 
Wszystkiego dobrego!

Modlitwa na Boże Narodzenie 2020

Panie Jezu słodki z ubogiej stajenki,

Synu ukochany Najświętszej Panienki

Jezusiczku, kieby rękawiczka mała,

którego litości czeka ludzkość cała,

zlituj się nad nami i nad naszym światem,

nad Ojcem, nad Matką, nad Siostrą, nad Bratem,

bośmy pogubieni, bośmy zastraszeni, bośmy podzieleni,

bo nam wiary brakuje, że się coś odmieni.

Wirus nas zabija, lecz nienawiść żywym umierać nam karze.

Maski kryją złe usta, bez uśmiechu twarze.

Domy, szkoły pod kluczem – nic, gdy dusze i oczy dla innych zamknięte,

i sądami, nie sercem bronią, co z Twej łaski poczęte,

i Twój kościół się chwieje, grzechem przytłoczony -

wszystko na Twej głowie Maleńki, Nowonarodzony.

W swej małości, grzeszności, lecz z serca wiernego

składam pod Twym ołtarzem z sianka uwitego,

gdy trzy pory minęły, gdy przed nami zima,

pokorną modlitwę poety-anonima.


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2021 Roku, najserdeczniejsze życzenia uczucia nieskrępowanej radości, szczerej miłości i poczucia szczęścia oraz obfitości łask, które niech Nowo narodzone Dziecię Boże (lub los) wniesie w życie. W obecnej sytuacji, także  przetrwania w zdrowiu. Niech Święta i Nowy Rok przyniosą tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa i spokoju, dając jednocześnie Radość i Miłość, którymi warto się dzielić, Przyjaciół, z którymi chce się być, Nadziei, bez której nie można żyć oraz Poczucia Spełnienia, które zawiera w sobie wszystko, co ważne (i zatrzymania czasu, który jest coraz bardziej niepohamowany).


Wśród nocnej ciszy pragnę Tobie i Twoim Najbliższym przesłać najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele refleksyjnych, ale i radosnych chwil w rodzinnej atmosferze oraz refleksji dotyczącej minionego okresu (szczególnie trudnego, kiedy świat spowity jest pandemią) i planów oraz nadziei na przyszłość. To czas wytchnienia, bliskości oraz obdarowywania siebie wzajem życzliwym, serdecznym słowem.

Pragnę złożyć życzenia nasyconych ciepłem, serdecznością oraz rodzinną i przyjacielską bliskością Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym roku zdrowia, nadziei na wszystko co budujące, wszelkiego dobra dla ciała i ducha i tylko pomyślnych nowin. Do tego zadowolenia z życia i wielu szczęśliwych chwil, które są życia słodyczą.

Życzmy sobie życzliwości dookoła, myśli i słów ufnych. Niech będzie to czas serdecznych spotkań i radości przeżywanej bezpiecznie w domach w gronie najbliższych, czas prawdziwej nadziei, która odnawia siły, nadaje sens życia. Niech te Święta upłyną w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze.

Trwajmy w zdrowiu, sile, wytrwałości, nadziei i zjednoczeniu. Spokojnych, pełnych ciepła i dobrych myśli Świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2021 Roku. Proszę o przyjęcie najlepszych życzeń, a wraz z życzeniami świątecznego muzycznego upominku.


Nietypowe trochę te Święta, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, co nas czeka w kolejnych miesiącach i latach – ale zapomnijmy na chwilę o tym co było trudne, nie martwmy się przyszłością. Niech te święta dadzą wytchnienie, dadzą odpoczynek, dadzą pokój i radość z bycia razem z najbliższymi. Niech dadzą nam nadzieję, która niech nigdy nie gaśnie – wszak nie może być tak, i nie będzie tak, aby noc zapanowała nad światem, po każdej nocy nastaje dzień, po każdej burzy świeci słońce. Niech w Waszych sercach mocnym blaskiem rozbłyśnie Gwiazda Betlejemska i niech Wam błogosławi ten, który przychodzi na świat w Betlejemskiej Stajence. Życzę dużo zdrowia i spokojuW ten szczególny Świąteczny Czas Narodzin Dobra i Radości Serc pełny rodzinnego ciepła, spokoju  i bliskości Proszę przyjąć życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz Nadziei na lepszy nadchodzący Nowy Rok

Życzę zdrowia, żadnych problemów z wirusami, a zwłaszcza potrzebnych sił w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym i rodzinnym. Wraz z pozdrowieniami dla całej Rodziny i Bliskich życzę miłych dni we wspólnocie rodzinnej – mimo ograniczeń. Niech Boże Dziecię hojnie obdarzy Wszystkich swoim błogosławieństwem. Z wdzięcznością i życzeniami wspartymi modlitwą