22 maja 2024

Zmarł historyk wychowania ks. dr Edward Wieczorek

 Z lokalnej prasy dowiedziałem się o śmierci ks. prałata dr. Edwarda Wieczorka, który był przed kilkunastu laty wykładowcą na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził zajęcia z historii wychowania dla studentów pedagogiki po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. 

Był bliskim współpracownikiem prof. dr. hab. Tadeusza Jałmużny, pod którego kierunkiem napisał i obronił w 2002 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ dysertację doktorską p.t. "Działalność Biskupa Michała Klepacza w zakresie teorii i praktyki pedagogicznej (1893-1967)". Przypominam ten tytuł, bowiem ks. Prałat opublikował tę dysertację po uwzględnieniu uwag recenzentów w Archidiecezjalnym Wydawnictwie Łódzkim w pięć lat później. 

Pedagodzy z sekcji "pedagogiki chrześcijańskiej", która działa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, powinni odnotować w swojej bibliograficznej bazie ten właśnie tytuł, bowiem dotyczy on personalistyczno-humanistycznej filozofii wychowania biskupa Michała Klepacza. Łódzki kapłan, profesor M. Klepacz był jednym z prekursorów wychowania w dialogu i przez dialog oraz zwolennikiem wykorzystywania mediów w procesie kształcenia i wychowywania młodych pokoleń. Jak pisze E. Wieczorek we wstępie: "Całe jego życie było wielką lekcją chrześcijaństwa i można go wskazywać jako autorytet dla pedagogów i wychowanków".      

    


Do rzadkości należały prace o działalności wychowawczej Kościoła katolickiego, zwłaszcza w aspekcie społecznym na gruncie pedagogiki, ale żeby mogły one powstawać, musiało nastąpić dokładne rozpoznanie wiedzy na temat założeń teoretycznych, jakie leżą u źródeł tej działalności. Doktorat ks. Edwarda Wieczorka wyraźnie określał zakres analizowanych materiałów źródłowych, jak i idei oraz poglądów, które stanowiły inspirację, tło czy wreszcie osobistą wykładnię teorii i praktyki pedagogicznej wciąż jeszcze mało znanej w polskiej pedagogice chrześcijańskiej twórczości Biskupa Michała Klepacza. 

Społeczno-kulturowy i historyczny kontekst jej polskiego nurtu domagał się w sposób szczególny eksplikacji twórczego wkładu w jej dokonania tych twórców, których poglądy nie są jeszcze powszechnie znane. Spełnił się przy tym zamieszczony w nocie redakcyjnej do jednej z rozpraw zbiorowych (W nurcie zagadnień posoborowych, t.1. Warszawa 1967) postulat biskupa prof. Bohdana Bejze, by powstała nie tylko rozprawa biograficzna o biskupie ks. Michale Klepaczu, ale i by została przygotowana dzięki analizie spuścizny piśmienniczej monografia jego poglądów pedagogicznych. 

Dzięki współpracy z historykami wychowania w UŁ ks. Edward Wieczorek podjął się tego zadania, przedkładając do obrony po wieloletnich badaniach - w 35 rocznicę śmierci ks. biskupa Michała Klepacza - rozprawę doktorską poświęconą Jego działalności w zakresie teorii i praktyki pedagogicznej. Nie było to zapewne zadanie zbyt łatwe, gdyż mamy tu do czynienia nie tylko z niezwykle bogatą działalnością księdza biskupa, ale i jego aktywnością naukową jako profesora filozofii chrześcijańskiej (specjalisty od historiozofii i metafizyki tomistycznej), myśliciela-humanisty, który reprezentował zarówno zdobycze nauk teologicznych (szczególnie teologię dogmatyczną), jak i przyrodniczych czy filologicznych. 

Biskup M. Klepacz był prefektem szkoły średniej, moderatorem katolickiego ruchu młodzieżowego, kapelanem wojskowym i okrętowym czy wreszcie organizatorem zjazdów teologicznych, duszpasterskich i stowarzyszeniowych. Jak wskazują ówcześni badacze Jego prac drukowanych i rękopisów archiwalnych - K. Gruczyński czy S. Ślaga, którzy zajmowali się jedynie problematyką metodologiczno-epistemologiczną i kosmologiczno – biofilozoficzną, miały one charakter głównie popularnonaukowy. 

Tym bardziej więc trudno było przeprowadzić naukową rekonstrukcję myśli pedagogicznej Biskupa, która została przez Doktoranta „wyłuskana“ z jego działalności oświatowej i duszpasterskiej. Analizował bowiem  odczyty, szkice, konspekty, notatki, kazania itp. dokumenty. Rozprawa doktorska ks. Edwarda Wieczorka niewątpliwie wzbogaciła powstałe już prace biograficzne o Biskupie Michale Klepaczu o wciąż jeszcze słabo rozwiniętą w naukach humanistycznych, a postulowaną - więź wychowania i pedagogiki z ich chrześcijańskim punktem odniesienia. Poszerzała wiedzę na temat praktyki edukacyjnej i refleksji naukowej o polityce oświatowej, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 

Dzięki tej dysertacji rzeczywistość czasu życia i posługi duchowej ks. profesora Michała Klepacza nabrała nowych znaczeń i wartości. Autor pracy doktorskiej nie dążył do ostatecznego „odczytania” dziedzictwa myśli tego humanisty czy przeprowadzenia wobec jego poglądów jakiejś ostatecznej krytyki, ale nadał im charakter otwarty. Teoretycznie każdy tekst ma tyle znaczeń, ilu jest jego czytelników, toteż podobnie stało się i w tym przypadku. Ks. dr Edward Wieczorek dokonał wyboru spośród tych wydarzeń i dyskursów, które jego zdaniem najczytelniej wpisały się w ewolucję idei wychowania religijnego. Dokonał ich odczytania, wytwarzając tym samym nową wiedzę o tekście.

Zastosowana metoda badań historyczno-pedagogicznych umożliwiła wielopoziomowe badanie myśli pedagogicznej biskupa M. Klepacza oraz jej równoczesne ujęcie analityczne i syntetyczne. Ukazane zostało dzięki temu bogactwo stanowiska teoretycznego i możliwości jego aplikacji w najważniejszych wciąż jeszcze środowiskach wychowawczych, jakimi są rodzina, Kościół i szkoła. 

W istocie, to one stały się kryterium doboru tekstów i archiwaliów do analizy treści działalności pedagogicznej ks. Biskupa M. Klepacza. Swoimi badaniami ks. E. Wieczorek wpisał się w charakterystyczny dla Bogdana Nawroczyńskiego nurt badań komparatystycznych. Rekonstrukcja rozwoju idei pedagogicznych może mieć bowiem – zdaniem B. Nawroczyńskiego – dwa podejścia. Pierwsze polega na poznawaniu rozwoju określonej idei w ustalonym przez badacza okresie, drugie zaś ma charakter ahistoryczny, bezczasowo traktując sprawę oraz porządkując dany prąd pedagogiczny ze względu na zawarte w nim doktryny i bez uwzględnienia zachodzących w nim zmian temporalnych. Dopiero po usystematyzowaniu współczesnych prądów pedagogicznych można uchwycić ich linie rozwojowe, o ile zdążyły się one zaznaczyć w tak stosunkowo krótkim czasie.    

Podjęcie zatem badań polskiej tradycji pedagogicznej w obszarze pedagogiki filozoficznej było oryginalnym wkładem ks. dr. E. Wieczorka w nadanie swoim badaniom pedagogicznym właściwego charakteru, które służą odnajdywaniu zakorzenienia treściowego i formalnego tej nauki w szeroko rozumianej humanistyce, czy – jak ujmował to także Florian Znaniecki – w naukach o kulturze. 

Wspominam ks. Doktora jako niezwykle serdecznego, oddanego innym duszpasterza parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi, w której odbywały się spotkania i debaty naukowe, kiedy ministrem nauki szkolnictwa wyższego i edukacji był prof. Michał Seweryński (b. rektor UŁ). Cenili Go studenci, gdyż mogli liczyć na wykraczające poza treść wykładów spotkania, dyskusje czy rozmowy o kwestiach egzystencjalnych. Wiedziałem, że został przeniesiony do Tomaszowa Mazowieckiego, pełniąc tam posługę w parafii św. Antoniego. Tam też realizował swoje pedagogiczne dzieło współorganizując m.in. tomaszowski festiwal jazzowy.  

Zmarł 18 maja br. Niech spoczywa w pokoju!