22 kwietnia 2021

W którym momencie postępowania habilitacyjnego można się z niego wycofać?

 


Pojawiają się wątpliwości w sprawie możliwości umorzenia procedury habilitacyjnej przez habilitanta. Tymczasem ustawa z 2018 r. przerwała nadużywanie tego środka przez niektórych habilitantów (o pseudonaukowych osiągnięciach) kosztem pieniędzy podatników. 

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 2018 r. art 221.pkt.13 - jednoznacznie określa, że wniosek można wycofać po powołaniu komisji habilitacyjnej.   

 

Tomasz Jędrzejewski pisze: Powołanie komisji habilitacyjnej jest ważnym elementem postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, również z tego powodu że czynność ta zmienia konsekwencje wycofania wniosku o nadanie stopnia. Jeżeli wycofanie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego nastąpi już po powołaniu komisji habilitacyjnej, to 

 

po pierwsze, ten wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w innym podmiocie habilitującym oraz, 

 

po drugie, wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez okres dwóch lat liczony od dnia wycofania wniosku. 

 

Natomiast wycofanie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego przed powołaniem komisji habilitacyjnej nie wywołuje takich konsekwencji. Z procesowego punktu widzenia w obu przypadkach wycofanie wniosku będzie stanowiło podstawę do umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w formie decyzji administracyjnej właściwego organu podmiotu habilitującego [red. Jerzy Woźnicki, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarze, s.581].  Nieco inaczej komentuje tę sprawę w wydaniu Komentarza do powyższej Ustawy prof. Hubert Izdebski. Stwierdza bowiem: Istotne znaczenie powinno mieć wyraźne unormowanie spornej dotąd kwestii skutków wycofania (prawidłowo powinno być: cofnięcia) wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej [Izdebski, s. 357].  

Z powyższych komentarzy wynika, że wycofanie wniosku o postępowanie habilitacyjne może nastąpić także po powołaniu komisji habilitacyjnej, ale habilitant musi mieć świadomość związanych z tą decyzją konsekwencji.