10 listopada 2023

Minister powołał Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027

 

(źródło: https://swps.pl/bronislaw-sitek) 

Biuro RDN uprzejmie informuje, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – na podstawie art. 235 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – powołał z dniem 1 stycznia 2024 r. prof. dr. hab. Bronisława Sitka na Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej na kadencję od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

Pierwsza kadencja nowego organu po likwidacji Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów dobiega końca. Przed nami jeszcze dwa posiedzenia - listopadowe i grudniowe. Wszczęte w ostatnich miesiącach tego roku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora będą rozpatrywane w częściowo nowym składzie RDN. Zapewne jest on zróżnicowany w poszczególnych zespołach dziedzin nauk. 

W ciągu tej kadencji nowelizowana była ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co rzutuje na parcjalne zmiany także w pracach Rady Doskonałości Naukowej. Pisałem o tym, że nastąpiła korzystna nowelizacja, dzięki której m.in. losowanie recenzentów do komisji habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora zostało przekazane zespołom dziedzin nauk w RDN. 

O ile w Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów to posiedzenie plenarne w wyborach tajnych dokonało wyboru dwóch kandydatów na przewodniczącego CK, spośród których minister powołał na tę funkcję Przewodniczącego (inna kwestia, że ówczesna ministra nie uwzględniła rekomendacji dla Profesora o najwyższej liczbie glosów), o tyle Regulamin Wyborów do RDN stanowi inaczej. To minister szkolnictwa wyższego i nauki powołuje Przewodniczącego RDN, a tym, w pierwszej kadencji, został prof. dr. hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego.

Po raz kolejny zatem minister sam powołuje spośród wszystkich wybranych w tajnych wyborach członków RDN tego profesora, który ma pełnić funkcję Przewodniczącego RDN. W czasie pierwszego posiedzenia plenarnego RDN w dniu 8 stycznia 2024 roku zostaną wybrani Przewodniczący wraz z Zastępcami Przewodniczących Zespołów RDN.  

Przewodniczący II kadencji RDN prof. dr hab. Bronisław Sitek jest członkiem Prezydium RDN pełniąc funkcję Sekretarza.  W wyborach do RDN Profesor otrzymał w wyborach rekomendacje: Akademii Policji w Szczytnie; Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie; Uczelni Łazarskiego w Warszawie; Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie; Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytetu Opolskiego; Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku; Uniwersytetu Rzeszowskiego; Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Uniwersytetu Zielonogórskiego; Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytetu w Białymstoku; Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie.  W dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne Profesor B. Sitek uzyskał największa liczbę głosów - 313.