06 kwietnia 2022

Odmienność ustroju szkolnego na Ukrainie

 

System edukacji na Ukrainie jest nieco odmienny od polskiego. W 2017 roku rozpoczęto wdrażanie reformy oświatowej, której ostatni etap miał nastąpić w 2027 roku.  Głęboka reforma ustrojowa została oparta na edukacji progresywnej, zbliżonej do szkolnictwa w krajach anglo-amerykańskich.  

Dzieci rozpoczynają tam obowiązkową edukację w szóstym roku życia, a zatem do matury przystępują osiemnastolatkowie. 

Ustrój szkoły powszechnej, obowiązkowej jest trzystopniowy

4 letnia edukacja początkowa w szkole podstawowej I stopnia 

i pięcioletnia edukacja systematyczna w szkole podstawowej II stopnia. 

Tak więc szkoła podstawowa w tym kraju jest dziewięcioletnia. Jej absolwenci mogą wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną, która ma albo proakademicki charakter, a więc ogólnokształcącą na poziomie trzyletniej szkoły wyższej I stopnia (odpowiednik naszego b. liceum ogólnokształcącego lub technikum), albo charakter prozawodowy, robotniczy, rzemieślniczy, artystyczny itp.    Kształcenie ogólne realizowane jest zatem na wszystkich trzech poziomach edukacji powszechnej, podobnie jak edukacja ogólnokształcąca specjalistyczna, poszerzająca wiedzę z niektórych przedmiotów. Są zatem w tym systemie szkolnym już od klasy piątej:  
- gimnazja – jako szkoły profilowane drugiego i trzeciego poziomu;
- licea jako szkoły tylko trzeciego poziomu o wyspecjalizowanym profilu lub specjalności zawodowej;
- kolegia - także szkoły tylko trzeciego poziomu, a specjalizujące się w filologii, filozofii, medycynie lub o profilu ogólnokulturowym;
- inne szkoły, np. trzyletnie szkoły zawodowe, do których można uczęszczać po zakończeniu drugiego szczebla edukacji (po IX klasie) kończące się z tytułem wykwalifikowanego robotnika.

W materiale informacyjnym na temat szkolnictwa na Ukrainie, który został wydany w ramach programu NAVA, jest informacja wskazująca na jedną z istotnych różnic:  

Na Ukrainie średnie szkoły zawodowe (technika, ucziliszcza, koledże) zostały włączone do systemu szkolnictwa wyższego i w związku z tym wydawane przez nie dyplomy młodszego bakaławra lub młodszego specjalisty są tam uważane za dokumenty poświadczające ukończenie edukacji na poziomie wyższym. Z tego też powodu nie mogą być one traktowane w Polsce jako świadectwa szkolne uzyskane za granicą, o których mowa w art. 93 ustawy o systemie oświaty. 

Studia krótkie na Ukrainie trwają 3-4 lata na podbudowie 9-letniej szkoły albo 2-3 lata na bazie 11-letniej pełnej szkoły średniej i kończą się uzyskaniem dyplomu młodszego specjalisty (Молодший спеціаліст). Dyplom ten – zgodnie z nową ukraińską ustawą o wykształceniu, która weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. – został zastąpiony dyplomem młodszego bakaławra (Молодший бакалавр), przy czym ostatni nabór na kształcenie prowadzące do uzyskania dyplomu młodszego specjalisty nastąpił w 2019 r. 

W Polsce szkoły ponadpodstawowe nie są usytuowane jako pierwsze ogniwo  szkolnictwa wyższego. Tak więc rozwiązania ukraińskie są bliższe amerykańskim aniżeli naszym. 

Obecni w naszym kraju uczniowie szkolnictwa podstawowego i średniego (w ich rozumieniu - wyższego I stopnia) mają inną skalę ocen od polskiej, bo od 1 do 12.   
O ciekawostkach edukacyjnych z tego kraju możecie posłuchać w zamieszczonym materiale na YouTube, jednak trzeba pamiętać o ich subiektywnym aspekcie: