wtorek, 22 maja 2018

Kto się wstrzymał?


Takie pytanie musi paść, kiedy określone gremium podejmuje w sprawie uchwałę lub wydaje opinię. Otóż, otrzymałem informację, że w powoływanych przez jednostki akademickie komisjach do spraw przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej czy komisjach habilitacyjnych niektórzy członkowie nie zwracają uwagi na rangę jednej z kategorii głosowań, a mianowicie, kiedy pada pytanie: KTO SIĘ WSTRZYMAŁ?

Otóż, kiedy ktoś wstrzymuje się w takiej komisji od głosu, to tak, jakby go w ogóle nie wyrażał, bo jego głos w ogóle się nie liczy. Błędnie traktuje się w takich komisjach jako głosy NEGATYWNE ich liczbę jako wstrzymujących się, dodając ją zarazem do liczby głosów PRZECIWNYCH, a więc jednoznacznie opowiadających się za odmową nadania stopnia naukowego. W takich komisjach liczy się tylko i wyłącznie głosy ZA i PRZECIW. Nie bierzemy pod uwagę do sformułowania opinii głosów osób WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Powołane przez rady wydziałów czy rady instytutów komisje doktorskie czy powoływane przez Centralną Komisję Do Spraw Stopni i Tytułu komisje habilitacyjne mają do spełnienia tylko i wyłącznie funkcję opiniodawczą dla właściwego organu, który podejmie umocowaną prawnie uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora czy doktora habilitowanego albo w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora czy doktora habilitowanego.

W komisjach opiniodawczych liczy się tylko i wyłącznie większość zwykła, to znaczy taka, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się ZA wnioskiem niż PRZECIW. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Przykładowo, jeżeli w komisji habilitacyjnej liczącej 7 osób, 3 osoby są ZA a 4 osoby się WSTRZYMAŁY, to wynik jest jednoznacznie pozytywny! Głosy wstrzymujące się nie mogą być liczone jako głosy PRZECIW, gdyż komisja habilitacyjna nie jest podmiotem podejmującym uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego.

Co innego, kiedy głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego poddane jest głosowaniu w jednostce, która ma do tego uprawnienie, a więc w radzie wydziału czy radzie naukowej instytutu. Wówczas głosy "WSTRZYMUJĄCE SIĘ" dodawane są do głosów PRZECIW jako stanowisko NEGATYWNE w danej sprawie. Uchwały tych rad naukowych zapadają bezwzględną większością głosów, a więc musi być więcej niż połowa głosów oddanych (50 PROC. + plus jeden głos więcej), by można było stwierdzić, czy rada jest ZA nadaniem stopnia naukowego czy PRZECIW (a więc za odmową nadania stopnia naukowego).

Ustawodawca wprowadził nieprzejrzystość tej procedury zobowiązując stanowiące w sprawie rady naukowe do tego, by ich pierwsze głosowanie w sprawie było albo ZA nadaniem stopnia albo ZA ODMOWĄ NADANIA STOPNIA w zależności od tego, jaki był wynik głosowania nad opinią powołanej przez tę radę komisji (doktorskiej) czy powołanej przez Centralną Komisję - komisji habilitacyjnej. Tym samym członkowie komisji sądzą, że mogą podobnie, jak ma to miejsce w radzie jednostki, traktować głosy wstrzymujące się jako głosy negatywne.

Zwracajmy także uwagę na to, że już nie głosujemy, kto jest przeciwko nadaniu stopnia naukowego, tylko kto jest ZA ODMOWĄ NADANIA stopnia naukowego oraz bierzmy pod uwagę to, że komisja skrutacyjna w komisjach doktorskich lub komisja habilitacyjna uwzględnia tylko głosy ZA i PRZECIW, a nie WSTRZYMUJĄCE SIĘ.

Niektórzy członkowie rad wydziałów (instytutów naukowych) nie zdają sobie sprawy z tego, że oddając w czasie posiedzenia rady naukowej jednostki akademickiej głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ w sprawie o nadanie lub odmowę nadania stopnia naukowego - w istocie głosują PRZECIW, czyli ZA ODMOWĄ NADANIA STOPNIA NAUKOWEGO.

Bądźmy zatem świadomi i odpowiedzialni za skutki własnych decyzji. Nie mylmy się w głosowaniach, które z racji innego upełnomocnienia prawnego inaczej rozstrzygają o losach człowieka.

14 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Panie Profesorze, dotyczy to każdego głosowania komisji bo podczas obrony pracy doktorskiej są 2 głosowania: pierwsze za przyjęciem obrony a drugie za nadaniem stopnia. Czy w tym pierwszym głosowaniu też nie liczą się głosy wstrzymujace? Czy można je zaliczyć do "przeciw"?

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Oczywiście. Głosy wstrzymujące w komisji w obu głosowaniach nie są liczone jako negatywne. Komisja nie ma uprawnień do nadawania stopnia, toteż jej uchwały mają tylko opiniodawczy charakter dla Rady Wydziału lub Instytutu Naukowego.

Anonimowy pisze...

Szanowny Panie Profesorze,
podczas pewnej obrony pracy doktorskiej przeprowadzono tyko pierwsze głosowanie rezygnując z drugiego bo 3 głosy były "za", 2 "przeciw" i 3 "wstrzymjące". Po czym ogłoszono, że doktorantka nie obroniła porady doktorskiej i może odwołać się do Centralnej Komisji o ponowną obronę w innej uczelni. Czy jest to zgodne z prawem? A jeśli nie to co powinna zrobić?

Anonimowy pisze...

Panie Profesorze,
a gdzie jest ten zapis o niezaliczaniu głosów wstrzymujących do negatywnych w komisjach doktorskich? Gdzie jest to zapisane czarne na białym?

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Kto przeprowadzał obronę- komisja doktorska czy rada naukowa z uprawnienuem?

Anonimowy pisze...

Obronę przeprowadzała komisja doktorska powołana przez radę wydziału.

Sliwerski-pedagog pisze...

To popełniono poważny błąd. Komisja nie ma prawa rozstrzygać o przyjęciu lub nieprzyjęciu obrony pracy doktorskiej. Może wnioskować do Rady Wydziału w tej sprawie, ale nie ona rozstrzyga o finale. Jeśli dziekan poinformował pana o możliwości odwołania do CK, to wniosek musi pan złożyć do CK za pośrednictwem RW. W CK spotka się taki wniosek z poparciem a jednostkę superrecenzent może zgłosić do kontroli, bo naruszyła prawo.

Anonimowy pisze...

Tutaj cały dramat zaczął się od zaliczenia 3 głosów wstrzymujących za negatywne.Innymi słowy uznano, że 3 "za", 2 "przeciw" i 3 "wstrzymujace" to podstawa to "oblania" doktorantki.
W obliczu tego co pisze Pan PROFESOR doszło do poważnego naruszenia prawa. Czy mam rację? I co z tym zrobić? Do sądu szukać sprawiedliwości?

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

W opiniujących wnioski komisjach obowiązuje w głosowaniu większość zwykła – a ta jest osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.
Minimalną liczbą głosów potrzebną do osiągnięcia większości zwykłej jest 1 głos.
Większość zwykła jest stosowana w postępowaniach naukowych w komisjach, które przygotowują dla rady naukowej wniosek.
Przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawia Radzie Wydziału projekt uchwały komisji doktorskiej w sprawie nadania stopnia doktora/ doktora sztuki. Stopień doktora nadaje Rada Wydziału
Rozporządzenie MNiSW z dnia 26.09.2016 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 i 1311).

Anonimowy pisze...

Drogi Panie Profsorze, od kiedy obowiązuje zapis o większości zwykłej w głosowaniach komisji doktorskiej?

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Wszelkie wątpliwości można rozwiać w Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów. Na stronie www.ck.gov.pl są podane dyżury władz tego organu. W czasie posiedzenia Sekcji I CK sekretarz CK (prawnik) wyraźnie podkreślał takie właśnie stanowisko także Prezydium CK w tej sprawie.
Jeśli komuś upłynął termin odwołania, to należy sprawę kierować do WSA. Najpierw jednak należy zgromadzić wszystkie dowody w sprawie. Komisja doktorska nie jest podmiotem uprawnionym do odmawiania nadania komuś stopnia dra czy też nie. To jest rażące naruszenie prawa. Uprawnienie w tej kwestii ma jedynie ta jednostka naukowa, która je uzyskała uchwałą CK. Żadna komisja takiej uchwały nie posiada.

Anonimowy pisze...

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że do obrotu prawnego weszła uchwała, która jest wadliwa. Tym samym musi zostać ona uchylona. Do czasu jej uchylenia wywołuje skutki prawne. Skargę do sądu administracyjnego można złożyć dopiero po wyczerpaniu administracyjnego toku postępowania, zatem w pierwszej kolejności należy złożyć odwołanie do organu drugiej instancji, którym jest Centralna Komisja.

Anonimowy pisze...

Szanowny Panie Profesorze, jeśli komuś "minął termin odwołania" to nie możne złożyć skargi do sądu administracyjnego z powodu braku wyczerpania administracyjnego toku postępowania.

Anonimowy pisze...

Większość bezwzględna jest klasyfikowaną formą głosowania, która ma zastosowanie jedynie, gdy przepis prawa tak stanowi. Nie ma zatem zastosowania np. do komisji habilitacyjnej, gdzie przepisy prawa nie stanowią, iż komisja ta podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów.