03 kwietnia 2015

Jubileusz profesora nauk wojskowych i pedagogiki Jerzego Kunikowskiego oraz Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego prof. Stanisława LiszewskiegoJubileusz 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej obchodził profesor zwyczajny, doctor honoris causa Jerzy KUNIKOWSKI z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych - PEDAGOGIUM w Warszawie.

Ogromnie żałowałem, że nie mogłem uczestniczyć w przygotowanej z tej okazji uroczystości na Wydziale Humanistycznym, gdyż w tym samym dniu i o tej samej porze odbywało się posiedzenie Prezydium Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów. Wielokrotnie Komisja korzystała z doświadczenia, mądrości i wysokiego taktu osobistego Profesora w recenzowaniu wniosków z zakresu pedagogiki oraz nauk o bezpieczeństwie, toteż jestem przekonany, że będzie to nadal możliwe. Jubilat jest w tym zakresie wybitnym autorytetem naukowym, o czym świadczy Jego służba w ciągu mijających właśnie czterdziestu lat pracy akademickiej, na rzecz polskiej edukacji oraz narodowego bezpieczeństwa.

Profesor J. Kunikowski jest autorem "Słownika podstawowych terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa". W swoich monografiach naukowych oraz pracach zbiorowych, które były najczęściej pokłosiem konferencji podejmował kwestie wychowania patriotyczno–obronnego, jego tradycji i współczesności, konfliktów oraz zagrożeń w życiu dziecka, edukacji obronnej oraz przygotowywania dzieci i młodzieży do działań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dzisiaj ta problematyka znajduje się w centrum zainteresowań nauk o bezpieczeństwie i pedagogiki społeczno-obronnej. Jubilat wypromował 16 doktorów. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach.


W Łódzkim Towarzystwie Naukowym nastąpi zmiana na stanowisku Prezesa. Po dwudziestu czterech latach kierowania tym Towarzystwem zrezygnował z dalszego kandydowania do tej funkcji profesor Stanisław Jan Liszewski, znakomity polski geograf, specjalista od geografii osadnictwa, a w szczególności geografii miast, profesor, także były rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1996-2002). W tym roku Profesor będzie także obchodził swój jubileusz, bowiem urodził się w dn. 11 listopada 1940 w Łodzi. Studia magisterskie z geografii ukończył w 1963 r. w siedem lat później obronił dysertację doktorską, a w 1977 r. uzyskał habilitację. Wszystkie awanse naukowe przeprowadzał w macierzystym Uniwersytecie. W 1990 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora zwyczajnego. W 2011 został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

Prof. Stanisław Liszewski przewodniczy Kapitule prestiżowej w naukach pedagogicznych Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Im. Profesor Ireny Lepalczyk na najlepszą rozprawę naukową z pedagogiki społecznej. Warto odnotować wśród wielu Jego funkcji takie jeszcze jak: Przewodniczący Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną przy Wydziale Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki przy prezydium PAN, były dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Poza tym jest członkiem wielu innych organizacji naukowych, autorem licznych publikacji naukowych, promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Szczególnie jestem wdzięczny Profesorowi S. Liszewskiemu za przewodniczenie Kapitule Nagrody ŁTN, bowiem od początku jej istnienia zawsze troszczył się o to, by rozstrzygnięcia profesorskiego gremium były najwyższej jakości.