07 marca 2013

Uczelnie publiczne kreują nowe specjalności

Jednym z wartościowych elementów zmian w szkolnictwie wyższym jest możliwość kreowania przez jednostki akademickie nowych kierunków studiów lub w ramach już istniejących takich specjalności, które otwierają zupełnie nowe możliwości studiowania problemów, zjawisk czy naukowych wyników badań i charakterze interdyscyplinarnym. Na kierunku PEDAGOGIKA na Wydziale Pedagogicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie powstaje nowa specjalność o takim właśnie charakterze. Od nowego roku akademickiego 2013/2014 uruchamiane są studia: Animacja społeczna-judaizm i kultura żydowska na ziemiach polskich. Każdy, kto jest zainteresowany tą problematyką, będzie mógł podjąć studia II stopnia (magisterskie), które publiczna Akademia uruchamia w ramach współpracy merytorycznej z pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Specjalność ma unikalny charakter, gdyż łączy przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, ekumeniczne ze specjalnościowym, które umożliwi dostęp do wiedzy i nabycie umiejętności kreatora i animatora działań edukacyjnych oraz społecznych w zakresie upowszechniania wiedzy o judaizmie i kulturze żydowskiej na ziemiach polskich. Dodatkowym interesującym elementem programu są lektoraty języka hebrajskiego (biblijnego i współczesnego) oraz języka jidysz. Specjalność zapewni wykształcenie pedagoga-animatora działań społecznych, umożliwiając pozyskanie pogłębionych kwalifikacji pedagogicznych z uwzględnieniem wielokulturowego kontekstu nauk humanistycznych i społecznych. Profil absolwenta specjalności uwzględnia wiedzę o judaizmie i kulturze żydowskiej na ziemiach polskich, polsko-żydowskie dziedzictwo kulturowe, zagadnienia edukacji na temat Holocaustu w aspekcie porównawczym, umiejętności w zakresie podstaw biblijnego oraz współczesnego języka hebrajskiego, języka jidysz, tworzenia projektów edukacyjnych (konstrukcja ścieżek edukacyjnych, promocja kultury, turystyka historyczna, współpraca z instytucjami kultury etc.) z uwzględnieniem potrzeb społecznych w obszarze animacji kultury i współpracy polsko-żydowskiej.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent specjalności będzie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazując aktywność i wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie animacji społecznej w środowisku wielokulturowym, odznaczając się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych zgodnych z profilem specjalności. Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w instytucjach kultury, w tym w instytucjach muzealnych, placówkach edukacyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach, zajmujących się szeroko rozumianym, żydowskim oraz polsko-żydowskim, dziedzictwem kulturowym. W module specjalnościowym znajdą się takie m.in. przedmioty, jak:

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Dzieje Żydów na ziemiach polskich

Polsko-żydowskie dziedzictwo kulturowe

Turystyka historyczna szlakiem pozostałości kultury żydowskiej

Promocja kultury i pozyskiwanie funduszy

Edukacja na temat Holocaustu w aspekcie porównawczym

Współczesny Izrael i kultura żydowska.