piątek, 25 listopada 2016

Pedagodzy wśród laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2016


Wśród laureatów tegorocznej Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2016 r. za pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych znalazła się dr Marlena Duda - pedagog, logopeda z Zakładu Metodologii Nauk Pedagogicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Nagrodzona adiunkt ma dwa fakultety, ukończyła bowiem najpierw w 2009 r. na macierzystym Wydziale studia magisterskie z pedagogiki, zaś w trzy lata później sfinalizowała kolejne studia magisterskie - tym razem z logopedii z audiologią - na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. W 2015 r. obroniła dysertację doktorską pt. "Poczucie jakości życia a prozdrowotny styl życia młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z problemami zdrowotnymi", którą przygotowała pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Janusza Kirenko.

Jej rozprawa doktorska została zgłoszona na początku bieżącego roku do Komisji Nagród, która na podstawie rekomendacji i własnej recenzji doceniła jej wartość naukową postanawiając uhonorować autorkę najwyższym wyróżnieniem w tej kategorii prac naukowo-badawczych w szkolnictwie wyższym.


Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2016 r. za wybitny dorobek naukowy zostało wyróżnionych sześciu profesorów (w kolejności alfabetycznej cytuję treść uchwały):

1. Prof. dr hab. Grzegorz BŁASZCZYK za wybitny dorobek naukowy, którego ukoronowaniem jest „Herbarz szlachty żmudzkiej” t. I-IV, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Grzegorz Błaszczyk jest cenionym i powszechnie szanowanym w świecie nauki badaczem przeszłości Litwy. W swoim dorobku posiada dziesiątki publikacji odnoszących się do historii Litwy oraz wschodnich terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze szczególnym uwzględnieniem stosunków panujących na Żmudzi. Ukoronowaniem jego dotychczasowej działalności badawczej jest czterotomowy „Herbarz szlachty żmudzkiej”.

Dotychczas żaden z badaczy, z grona osób reprezentujących nauki pomocnicze historii, a zajmujących się genealogią, heraldyką czy geografią historyczną, nie podejmował tychże zagadnień w odniesieniu do terytorium Żmudzi. Publikacja ma charakter wybitnie nowatorski, jest kompleksowa i ma wymiar ponadczasowy. Dla kolejnych pokoleń historyków będzie niezbędnym i niezwykle pomocnym narzędziem do dalszych poszukiwań oraz prac naukowych.

2. Prof. dr hab. Andrzej BOROWSKI za dorobek naukowy z zakresu badań nad kulturą nowożytną, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dorobek naukowy prof. Andrzeja Borowskiego, obejmujący kilkaset pozycji (w tym książek autorskich, opracowań monograficznych, artykułów, przedmów, tłumaczeń, szkiców, recenzji etc.), stanowi niezaprzeczalny wkład w badania nad kulturą nowożytnej Europy. Jest on oparty na rzadkim dziś w humanistyce założeniu, iż jedyne kryterium oceny wartości wiedzy o rzeczywistości stanowi kryterium prawdy.

Obszary zainteresowań naukowych prof. Borowskiego, koncentrują się wokół: historii literatury staropolskiej w kontekście kultury europejskiej oraz nowożytnej recepcji tradycji judeochrześcijańskiej i grecko-rzymskiej, dziejów powiązań polsko-niderlandzkich w wiekach dawnych, translacjach z zakresu historii idei oraz refleksji nad współczesną myślą humanistyczną, filozofią i socjologią kultury oraz etosu uczonego.

Dorobek naukowy prof. Borowskiego przez swą wszechstronność i głębię posiada duże znaczenie dla dalszego rozwoju polskiej humanistyki, zwłaszcza w następujących obszarach: refleksji nad tożsamością polską i tożsamością europejską, judaizmem, jako jednym z podstawowych - obok chrześcijaństwa - wyznaczników tradycji europejskiej, a także nad współczesną interpretacją pojęcia humanizmu.

3. Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA za Mistargeted mitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol, wniosek - Prof. dr hab. Jacek Marceli Kuźnicki – członek korespondent PAN oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz – członek rzeczywisty PAN.

Prof. Agnieszka Chacińska ma ogromny dorobek naukowy, doceniony przez światowe środowisko naukowe, co wyraża się m.in. bardzo wysoką (niemal 4 000) liczbą cytowań jej publikacji. Nagrodę proponuje się przyznać za pojedyncze, wybitne, odkrycie, które zostało przedstawione w ubiegłym roku w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, czyli "Nature".

W publikacji tej prof. Chacińska i jej zespół naukowy odegrali decydującą rolę. Istotą tego dokonania jest pokazanie co się dzieje z białkami, które choć skierowane do mitochondriów nie docierają tam
z powodu ich zaburzeń. Zaburzenia mitochondriów są podłożem licznych chorób, a zatem tak doniosłe odkrycie otwiera drogę do jego wykorzystania w ich zrozumieniu i leczeniu.

4. Prof. dr hab. Marek Cyprian CHMIELEWSKI za Nowe metodologie i strategii syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych – antybiotyków β-laktamowych i niskocząsteczkowych pochodnych węglowodanów, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademia Nauk.

Prof. dr hab. Marek Cyprian Chmielewski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich chemików w zakresie chemii organicznej. Jest głównym twórcą, w skali światowej, nowoczesnej metodologii i strategii syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych, w tym antybiotyków β-laktamowych i niskocząsteczkowych pochodnych węglowodanów. Jego przełomowe odkrycia, oprócz wysokiej wartości poznawczej, mają również ogromne znaczenie aplikacyjne. Umożliwiły one w szczególności uproszczenie syntezy ważnych związków biologicznie czynnych.

Wybitne osiągnięcia naukowe prof. Marka Chmielewskiego znalazły wielkie uznanie w wiodących ośrodkach polskich i zagranicznych. Świadczy o tym nie tylko wysoka cytowalność jego publikacji, ale również niezwykle szeroka współpraca z czołowymi, światowymi ośrodkami naukowymi, a także z dużymi firmami farmaceutycznymi polskimi i zagranicznymi znajdująca wyraz w licznych patentach.


5. Prof. dr hab. Józef SPAŁEK za wkład, w skali światowej, do teorii silnie skorelowanych elektronów, w tym za wprowadzenie modelu teoretycznego oddziaływań wymiennych i związanego z nimi parowania elektronów w przestrzeni rzeczywistej w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych układach skorelowanych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. dr hab. Józef Spałek jest współtwórcą, w skali światowej, nowoczesnej gałęzi fizyki materii skondensowanej - teorii silnie skorelowanych układów elektronowych. Jego wysoko cytowane dokonania naukowe wytyczyły kierunki badań w tej dziedzinie. Prof. Józef Spałek wprowadził do fizyki ciała stałego koncepcję spinowo- zależnych mas efektywnych w układach silnie skorelowanych fermionów potwierdzonych doświadczalnie w 2005 roku.

Jest współtwórcą pierwszej ilościowej teorii polaronu magnetycznego w półprzewodnikach półmagnetycznych oraz pomysłodawcą mechanizmu parowania elektronów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych układach skorelowanych. Jest twórcą modelu oddziaływań magnetycznych silnie skorelowanych fermionów w metalach i półprzewodnikach. Model ten jest obecnie szeroko stosowany do opisu nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego i daje ilościową zgodność z doświadczeniem dla wybranych wielkości fizycznych.

Jego pionierskie dokonania znalazły szerokie międzynarodowe uznanie przyczyniając się istotnie do dynamicznego rozwoju fizyki układów silnie skorelowanych – dziedziny, której znaczenie rośnie nieprzerwanie od czasu odkrycia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, z uwagi na potencjalne zastosowania technologiczne.

6. Prof. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI za - trzy monografie naukowe stanowiące pochodną prowadzonych badań naukowych od 1990 r. w zakresie polityki oświatowej, Zainteresowania naukowe prof. Bogusława Śliwerskiego koncentrują się na interdyscyplinarnych badaniach oświatowych w zakresie innowacji pedagogicznej, pedagogiki porównawczej i makropolityki w zakresie szkolnictwa wyższego, powszechnego oraz alternatywnego. Zajmuje się też rekonstrukcją współczesnych teorii i nurtów wychowania.

Jest autorem tak znaczących dla badań współczesnej myśli pedagogicznej rozpraw, jak: Edukacja (w)polityce. Polityka (w) edukacji (Kraków 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (Kraków 2013); Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenie. Klasyfikacje. Badania (Kraków 2009), Współczesne teorie i nurty wychowania (Kraków 1998, IV wyd. 2006) czy Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu (Gdańsk 2007).

W latach 1990-1995 prof. dr hab. B. Śliwerski zainspirował środowisko szkolne Łodzi, makroregionu łódzkiego oraz innych miast np. Warszawy, Nowego Sącza, Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Oleśnicy, Krakowa i Gdańska do tworzenia „klas autorskich”, „klas innowacyjnych” w szkolnictwie państwowym na poziomie nauczania początkowego, bazujących na eksperymencie w zakresie autorskiej edukacji wczesnoszkolnej.

Dzięki współpracy zagranicznej przyczynił się do doskonalenia pedagogów oraz do upowszechnienia w naszym kraju najnowszych osiągnięć w naukach pedagogicznych innych krajów. Z jego inspiracji realizowany był bilateralny projekt doskonalenia międzykulturowego pedagogów ze Szwajcarii i Polski. Od 1992 r. prof. Śliwerski prowadzi cyklicznie, co 3 lata, międzynarodowe konferencje „Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki”. W ich siedmiu edycjach (1992, 1995, 1998, 2001, 2005, 2009, 212) uczestniczyło łącznie przeszło 2100 naukowców i nauczycieli-innowatorów z krajów europejskich.Gratulując wszystkim uczonym wyróżnień wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wyraził wdzięczność za ich pasję badawczą, zaangażowanie w dociekanie prawdy oraz służbę nauce i społeczeństwu.


16 komentarzy:

 1. Gratulacje dla Pana Profesora z Krakowa (UJ)
  Życzymy dalszych sukcesów !!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Wyróżnienie zasłużone, choć w uzasadnieniu należałoby dopisać o zabieganiu Autora blogu o jakość badań w polskiej pedagogice, widoczną w awansach naukowych w tej dyscyplinie naukowej, niestety znacznie obniżoną przez większość zagranicznych tzw. "habilitacji".

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeśli ministrowie znają Pańskie osiągnięcia i najważniejsze publikacje, ba przyznają Panu nagrody to jak to możliwe, że z edukacją w Polsce jest nadal tak źle? Szczyt obłudy - nagradzać doceniać i jednocześnie nie stosować.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wszystkim Profesorom gratuluję.
  Wielkie nazwiska! Wielkie odkrycia i mądre i potrzebne pracę! Prawdziwa NAUKA!!!
  Gdybyśmy profesury w tym kraju dawali takim ludziom bylibyśmy w światowej czołówce wszystkich rankingów akademickich.
  Jeszcze raz gratuluje!!!
  Dariusz Witowski

  OdpowiedzUsuń
 5. Czekamy też na przyobiecaną listę
  "Jutro opublikuję dane dotyczące recenzentów w postępowaniach habilitacyjnych i na tytuł naukowy profesora w latach 2011-2016, bo..."

  OdpowiedzUsuń
 6. Pani dr Marlenie Dudzie i jej promotorowi Januszowi Kirence
  oraz
  Naszemu Profesorowi Bogdanowi Śliwerskiemu,
  wielkie gratulacje z powodu otrzymania tak prestiżowej nagrody Prezesa Rady Ministrów. Cieszymy się i pozdrawiamy,
  Członkinie i członkowie Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów wraz z naukową opiekunką prof. Marią Dudzikową

  OdpowiedzUsuń
 7. Bogdanowi, czy Bogusławowi Śliwerskiemu? Upsss, pomyłka Freudowska? ;-)

  Członkinie i członkowie Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów wraz z naukową opiekunką prof. Marią Dudzikową ;)))))))))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamiast życzeń dla Profesora B. Śliwerskiego - czepialstwo. Nieładnie.
   Panie Profesorze, dołączam się do gratulacji i życzę dużo zdrowia i sił. Nagrody są wtórne.
   A nawiasem mówiąc, w środowiskach akademickich dość częstych stosuje się zamiennie Pana Profesora imię.

   Usuń
 8. Witam Profesorze,

  Gratuluje Panu przyznanej nagrody Prezesa Rady Ministrów.W środowisku akademickim uczeni winni być nagradzani za swój trud, prace badawczą i dorobek naukowo-badawczy.To przynosi satysfakcję w życiu zawodowym każdego akademika.Pozdrawiam Pana profesora.

  Maciej

  OdpowiedzUsuń
 9. Serdezcne gratulacje dla Pana Profesora, wszelkiej pomyślnosci I moc pozdrowień!!

  OdpowiedzUsuń
 10. A ja w ramach protestu proponowałbym odrzucenie przyjęcia nagrody od władzy która niszczy polska szkole ... No ale mi pewnie osobiście nie będzie dane 😋 ps oczywiście mimo to gratuluje 😋

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nagroda nie jest od władzy politycznej za popieranie czy kontestowanie polityki rządów, tylko wynikiem oceny osiągnięć naukowych dokonanej przez Zespół Ds. Nagród 2016-2018, w skład którego wchodzą wybitni Uczeni:
   1. Prof. dr hab. Stanisław MIKOŁAJCZAK– filologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Przewodniczący Zespołu
   2. Prof. dr hab. Tomasz BERENT – finanse, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   3. Prof. dr hab. Marek DYŻEWSKI – muzyka, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
   4. Prof. dr hab. Maria DZIELSKA – historia, Uniwersytet Jagielloński
   5. Prof. dr hab. Stanisław FILIPOWICZ – nauki polityczne, Polska Akademia Nauk
   6. Prof. dr hab. Dorota GRYNCZEL – malarstwo, Akademia Sztuk Pięknych
   w Warszawie
   7. Prof. dr hab. Ryszard HORODECKI – fizyka, Uniwersytet Gdański
   8. Prof. dr hab. Leszek KACZMAREK – biologia molekularna, Polska Akademia Nauk
   9. Prof. dr hab. Jan Maciej KOŚCIELNY – nauki techniczne, Politechnika Warszawska
   10. Prof. dr hab. Tadeusz Faustyn KRZEMIŃSKI – lekarz, Śląski Uniwersytet Medyczny
   11. Ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK – teologia, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
   w Krakowie
   12. Ks. prof. dr hab. Józef MARECKI – historia, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
   w Krakowie
   13. Ks. prof. dr hab. Janusz MARIAŃSKI – socjologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
   14. Prof. dr hab. Roman MICNAS – fizyka, Polska Akademia Nauk
   15. Prof. dr hab. Andrzej NOWAK – historia, Uniwersytet Jagielloński
   16. Prof. dr hab. Antoni ROGALSKI – nauki techniczne, Polska Akademia Nauk
   17. Prof. dr hab. Witold RUŻYŁŁO – nauki medyczne, lekarz, Polska Akademia Nauk
   18. Prof. dr hab. Janusz SOWA – nauki leśne, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaj w Krakowie
   19. Prof. dr hab. Marta WIERZBIENIEC – muzyka, Uniwersytet Rzeszowski
   20. Prof. dr hab. Tadeusz WOLSZA- historia, politologia, Polska Akademia Nauk

   Usuń
 11. Cieszy mnie ta nagroda dla "naszego" Profesora. Potwierdza tylko wielkość Człowieka, oprócz wiedzy, mądrości ma też ogromne, dobre, altruistyczne serce.Nawet jeśli osiągnie się niemal wszystko od strony stopni i tytułów, to uznanie i szacunek środowiska jest potrzebny. Wielkie gratulacje! M.

  OdpowiedzUsuń
 12. Szanowny Panie Profesorze z serca gratuluję i ogromnie cieszę się razem z bardzo wieloma osobami. Ta nagroda właśnie za wymienione pozycje, jak słusznie ktoś wcześniej zaznaczył jest niezwykła!!! Czy ktoś z obecnej władzy przeczyta te książki? A o władzy i polityce tam wiele zwłaszcza edukacyjnej w Polsce, więc można sporo się dowiedzieć! Życzę Panie Profesorze aby obok uznania, którego w tym dniu Pan doświadczył myśli zawarte w owych książkach przyniosły pozytywne plony! Z wyrazami szacunku Ryszarda Cierzniewska

  OdpowiedzUsuń

 13. Szanowni Czytelnicy, bardzo dziękuję za życzliwe gratulacje. Rozumiem oczekiwanie, że skoro otrzymałem od p. Premier nagrodę za 3 ostatnie publikacje z makropolityki oświatowej , to zapewne mają one znaczenie dla rządzących. Nic bardziej mylnego. Nagroda jest za wyniki badań naukowych a nie gotowość czy potrzebę ich wykorzystania w praktyce. Na szczęście osobiście wdrażałem rozwiązania zarówno w zakresie innowatyki pedagogicznej , jak i demokratyzacji szkolnictwa. To, że nie znalazły akceptacji władzy jest wskaźnikiem braku transformacji, o którą zabiegało wielu znakomitych profesorów. Rolą uczonego jest dociekanie prawdy i cieszę się, że została dostrzeżona przez grono wybitnych uczonych recenzujących wnioski. To tylko zobowiązuje do dalszej pracy .
  Proszę zobaczyć, jak nagrodzono wielu, młodych uczonych, którzy są przyszłością nauki polskiej. Mnie cieszy fakt, że znalazła się w tym gronie adiunkt z UMCS.

  OdpowiedzUsuń
 14. Szanowny Panie Profesorze,

  serdeczne gratulacje! Książki Pana Profesora są niezwykle cenne, pisane pięknym językiem i stanowią "perełkę" (zwłaszcza dla młodych naukowców, dla których Pan Profesor stanowi niedościgniony wzór oraz autorytet) wśród pedagogicznych publikacji.
  Bardzo cieszy mnie także nagroda dla Profesora Borowskiego, którego znam osobiście z wykładów z literatury staropolskiej na polonistyce (UJ)oraz jako autora wartościowych publikacji - bardzo na nią zasłużył.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.