czwartek, 9 stycznia 2014

Doceniona pasja i mistrzostwo kadr Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii NaukPedagodzy mogą się przekonać, że Polska Akademia Nauk doceniła naszą obecność w nauce i przestrzeni publicznej. W pięknej edycji Annual Report 2013 Polish Academy of Sciences aż dwie strony zostały poświęcone Komitetowi Nauk Pedagogicznych PAN w rozdziale pt. Educational and Promotional Activity within the Polish Academy of Science. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN wyeksponował w tym raporcie jako wyjątkowe dokonanie polskich naukowców - członków komitetów naukowych - właśnie to, które jest naszą najsilniejszą stroną, bo od 27 lat systematycznie prowadzoną dla młodych naukowców-asystentów, doktorantów i doktorów Letnią Szkołą Młodych Pedagogów. Żaden z komitetów naukowych PAN nie wypracował takiej właśnie formuły tygodniowych, letnich sesji naukowych, które łączą w sobie spotkania z Mistrzami, najlepszymi naukowcami z kraju w obu dziedzinach nauk, bowiem wykładowcami są z każdym rokiem zapraszani - ze względu na wiodącą tematykę - najwybitniejsi profesorowie i wysoce utalentowani doktorzy, jak i eksperci oświatowi, społeczni, medioznawcy. Pierwszą LSMP KNP PAN z tego cyklu, w 1979 roku kierował prof. Wincenty Okoń, kolejnymi sześcioma prof. Heliodor Muszyński, natomiast od 20 lat kierownictwo naukowe sprawuje prof. Maria Dudzikowa.

Przywołana w powyższym Raporcie PAN - XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów skupiała uczonych na problemie: Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje, analizy, interpretacje. Gospodarzem był Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (o tej, jak i ubiegłorocznej LSMP w Wojanowie pisałem w blogu). Problematyka białostockiej LSMP była ważna z tej racji, iż na życiu codziennym odciskają swe piętno najbardziej palące współczesne problemy (problemy tożsamościowe, dylematy etyczne itp.). Sfera życia codziennego staje się „soczewką” skupiającą najważniejsze problemy społeczne. Wybór tej problematyki wyrósł, z jednej strony z zainteresowań środowiska młodych pedagogów aspirujących do grona badaczy, z drugiej zaś z potrzeby badania złożoności i wielowymiarowości codzienności, której przeżywanie jest doświadczeniem każdego człowieka.

Codzienność i jej przeżywanie przez uczestników interakcji wychowawczych stanowi, pomimo pojawiania się ostatnio ważnych publikacji na ten temat, przestrzeń badawczo niezagospodarowaną. Jest to konsekwencja wieloletniej dominacji w rodzimych naukach o wychowaniu paradygmatu pozytywistycznego, który w niewystarczającym stopniu służy opisowi, wyjaśnieniu i rozumieniu problematyki codzienności. Zapewne jest to jednym z ważnych czynników warunkujących potrzebę poszukiwania i refleksji nad tym, czym jest codzienność oraz nad zróżnicowanymi procedurami jej badania, analizy i interpretacji.

Badanie światów życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych wymaga spojrzenia wieloaspektowego, wielokrotnego namysłu i interdyscyplinarnej perspektywy postrzegania i interpretowania zaproponowanego tematu. Zagadnienia światów życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych rozpatrywane będą z punktu widzenia wielu dyscyplin naukowych. W kontekście różnie formułowanych celów badawczych oraz odmiennie zakreślanych przedmiotów badań. Z pomocą zaproszonych gości: filozofów, socjologów, psychologów, pedagogów poszukiwano odpowiedzi na pytania:
Czym jest codzienność jako fenomen i przedmiot badań? Jakie są światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych i jak je badać? Jakie metafory mogą służyć opisowi współczesnej codzienności? Jakie są trudności w badaniu codzienności? W celu realizacji wymienionych powyżej zagadnień obrady skoncentrowane były wokół następujących bloków tematycznych:
1. Codzienność, jako fenomen i przedmiot badań.

2. Złożoność i wielowymiarowość światów życia codziennych uczestników interakcji wychowawczych – jak ją badać?

3. Metody zbierania danych dotyczących światów życia codziennych uczestników interakcji wychowawczych w praktyce badawczej pedagoga.

4. Interpretacja danych dotyczących światów życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych w praktyce badawczej pedagoga.

5. Trudności eksploracji, analizy i interpretacji światów życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Jak je pokonywać?

Odbyły się wykłady następujących profesorów (w kolejności alfabetycznej):

Prof.prof.:

1. Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki) Fenomenologia sytuacji wychowawczych.

2. Jadwiga Bińczycka (Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Warszawie) J. Korczak w środowisku akademickim pedagogów?

3. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny) Użyteczność świata życia jako kategorii badawczej w naukach o wychowaniu.

4. Hana Červinková (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją) Kulturowo-społeczne przestrzenie codziennego świata wychowania: perspektywa zaangażowanej antropologii edukacyjnej.

5. Wanda Dróżka (Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny) Generacyjne i biograficzne aspekty świata życia w narracjach nauczycieli w ujęciu teoretyczno – metodologicznym.

6. Bogusława Dorota Gołębniak (Dolnośląska Szkoła Wyższa) Badania interwencyjne – badanie w codzienności i dla zmiany codzienności

7. Dorota Klus – Stańska (Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki), Chaotyczna codzienność lekcji szkolnych.

8. Elwira Jolanta Kryńska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii) Dwa modele i wizje wychowania w rzeczywistości socjalistycznej

9. Ireneusz Krzemiński (Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii), Solidarność w codzienności i wychowanie.

10. Henryka Kwiatkowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny), Codzienność i odświętność w relacji nauczyciel – uczeń. Z badań jakościowych.

11. Mirosława Nowak – Dziemianowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Instytut Pedagogiki), Światy życia i światy wychowania w narracjach instytucji i aktorów społecznego życia. Perspektywa krytyczna.

12. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii) Dylematy humanistycznego kapitału współczesnego Uniwersytetu.

13. Elżbieta Tarkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Codzienne strategie rodzin żyjących w ubóstwie.

14. Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny) Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. Kwestie terminologiczne.

15. Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Makro-, mezo- i mikro- uwarunkowania braku demokracji w polskich szkołach. Dyskursy, modele, wyniki własnych badań.

Miało też miejsce spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem oraz odbyły się także spotkania metodologiczne Prof. Marii Dudzikowej z magistrami i doktorami, jak i cykl warsztatów tematycznych.

Efektem każdej Letniej Szkoły są publikacje. W tym przypadku została wydana rozprawa zbiorowa pt. "Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje, analizy, interpretacje" pod redakcją naukową dr Alicji Korzenieckiej – Bondar, dr Bożeny Tołwińskiej, dr Urszuli Wróblewskiej, „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów pod patronatem KNP PAN”, tom XVII, a także Komitet publikuje w swoim "Roczniku Pedagogicznym" nagrodzone wystąpienia młodych (dr Małgorzata Makiewicz, dr Urszula Markowskiej - Manista, dr Marzena Rusaczyk, mgr Karol Motyl, mgr Karolina Starego) w dziale Forum Młodych Pedagogów.

Szanowni PEDAGODZY - Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w osobie kierownik Letnich Szkół prof. dr hab. Marii Dudzikowej, samorządnie przygotowującego kolejną Letnią Szkołę zespołu i kierownictwa - tym razem z Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie - zaprasza w bieżącym roku na już XXVIII Letnią Szkołę Pedagogów do Sandomierza. Jej programowym Gospodarzem będzie ks.prof. dr hab. Marian Nowak. Dla kogo szeroko pojmowana pedagogika jako nauka i praktyka jest PASJĄ a nie koniecznością, udręką czy trampoliną do innych celów, niech zainteresuje się już teraz warunkami organizacji tegorocznej Szkoły, nawiąże kontakt z jej Organizatorami. Zapraszamy.

8 komentarzy:

 1. Gratulacje dla Pani Profesor i osób zaangażowanych w organizację Szkoły. Uczestniczyłem w wielu Szkołach, pamiętam je wszystkie dobrze nie tylko jako przestrzeń wielowymiarowych, interdyscyplinarnych dyskusji i ścierania się różnych poglądów, ale także jako miejsce sprzyjające budowaniu kultury współdziałania i wzajemnego wsparcia.

  OdpowiedzUsuń
 2. Szanowny Panie Profesorze,
  jest znane powiedzenie: "prawdziwa sztuka broni się sama", które w kontekście tego wpisu można odnieść do idei Letnich Szkół Młodych Pedagogów i powiedzieć "prawdziwa Szkoła broni się sama". Tak obszerna informacja o LSMP zamieszczona w publikacji Annual Report 2013 Polish Academy of Sciences jest na to najlepszym dowodem. Ogromnie nas to cieszy. Sami wielokrotnie byliśmy uczestnikami LSMP (choć w różnym czasie i w różnych miejscach), a raczej trzeba byłoby powiedzieć doświadczyliśmy autentycznych poszukiwań w odejściu od przeciętności. Zaowocowało to wieloma naukowymi inicjatywami, np. corocznie wydawanymi pod redakcją Młodych Pedagogów - Zeszytach Naukowych; od lat administrowanym przez dr Przemysława P. Grzybowskiego Międzyszkolnikiem, czyli internetowym forum wymiany między uczestnikami LSMP; powołaniem Zespołu Samokształceniowego Doktorów, pracującego pod naukowym kierunkiem prof. M. Dudzikowej, który poprzez wymianę doświadczeń, uczenie się wspólne i wespół z innymi w szeroko rozumianym dyskursie intelektualnym stanowi platformę naukową opartą na zaangażowaniu i zaufaniu, wspierającą i symulującą rozwój doktorów pedagogiki czy powołaniem pisma Parezja. Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN, którego pierwszy numer ukaże się w tym roku.
  Szkoła, która zawsze funkcjonowała przeciw rankingom, punktacjom, rywalizacji stała się dla nas ważnym punktem odniesienia naukowego i etycznego. W tym miejscu za to i za tworzenie autentycznej naukowej wspólnoty chcielibyśmy ogromnie podziękować Pani Profesor Marii Dudzikowej, Szanownym Państwu Profesorom - Mistrzom LSMP, Przewodniczącemu i członkom Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN za wieloletnie wspieranie Młodych Pedagogów.
  Członkowie Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów przy KNP PAN


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Byłam dopiero na trzech LSMP ale myślę, że wart opisania jest też fenomen społeczności uczestników tego corocznego wydarzenia. Formuła odmienna od "zwykłych" konferencji pozwala wszystkim na bezpośrednie rozmowy, rozważanie swoich pomysłów w gronie osób, które nie przyjechały tylko, żeby wygłosić tezy w sekcji i szybko wracać do domu. Tutaj jesteśmy cały czas razem, poznajemy się i przekonujemy ilu ciekawych i mądrych pedagogów (także młodych) jest w Polsce. Nawiązane relacje trwają także po LSMP. Kto nie wierzy niech przyjeżdża do Sandomierza! Jola Sajdera Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

   Usuń
 3. Cieszę się, że Polska Akademia Nauk doceniła ideę Letnich Szkół. Jest to inicjatywa bardzo cenna, zwłaszcza dla pracowników małych, prowincjonalnych uczelni. Podczas letnich spotkań można posłuchać mądrych wystąpień, poznać ciekawych i wartościowych Ludzi, skonsultować z Mistrzami swoje naukowe plany. Szczególne podziękowania należą się Pani Profesor Marii Dudzikowej. Od lat ma doskonałe pomysły, którymi potrafi "zarazić" młodych pedagogów. Tylko dzięki zaangażowaniu i pasji Pani Profesor Letnia Szkoła trwa. A ja uczestniczyłam w niej już osiem razy i każdą wspominam niezwykle miło. Nawiązane wtedy przyjaźnie trwają nieprzerwanie od trzynastu lat.

  OdpowiedzUsuń
 4. Można wspominać o wielu walorach Szkół. Dla mnie (mam na myśli szczególnie moje pierwsze uczestnictwa) była to przede wszystkim szansa na spotkanie z mistrzami, autorami podręczników akademickich, zaczytywanych prac naukowych, którzy zwykle zagonieni i obarczeni wieloma obowiązkami, w czasie trwania szkół znajdowali czas na długie dyskusje wszędzie i praktycznie o każdej porze.
  Z perspektywy kilkunastu lat myślę, że ten bezpośredni, życzliwy kontakt wszystkich z wszystkimi stanowi jedną z największych wartości Szkoły, nie byłoby go bez autentycznego zaangażowania Pani Profesor Marii, ale także wielu innych (mam na myśli nie tylko profesorów) osób. Szkoła to miejsce gdzie warto przyjechać nie tylko by uczestniczyć w wykładach czy warsztatach, ale także by uczyć się postawy badacza, szukać inspiracji i wsparcia. Pozdrawiam Zenek

  OdpowiedzUsuń
 5. Szanowny Panie Profesorze,
  Mottem Letnich Szkół Młodych Pedagogów są słowa Edwarda Stachury:

  Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
  Słusznym i zbawiennym jest
  Być uważnym
  Pełnym pasji
  Dobra wasza gwiżdżą ptaki
  I tego trzymać się trzeba.

  W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Pani Profesor Marii Dudzikowej oraz Komitetowi Nauk Pedagogicznych PAN za uczenie uważności i pasji, za ogromną, wieloletnią troskę o rozwój młodych pedagogów, a tym samym pedagogiki.
  Mówię to jako osoba wielokrotnie uczestnicząca w LSMP, która zawdzięcza tym spotkaniom bardzo wiele, ale także jako sekretarz naukowy i współorganizator opisanej w Annual Report 2013 XXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. Czujemy się szczególnie wyróżnieni i wdzięczni, że mogliśmy przyczynić się do tego sukcesu.
  I tego trzymać się trzeba!

  Alicja Korzeniecka – Bondar
  Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

  OdpowiedzUsuń
 6. Szanowny Panie Profesorze.
  Bardzo serdecznie dziękujemy za wspomnienie o XXVIII Letniej Szkole Młodych Pedagogów organizowanej przez zespół pod kierownictwem Pani Prof. Marii Dudzikowej i Ks. Prof. Mariana Nowaka.
  Ze swojej strony również serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Tematem przygotowywanej LSMP jest: "Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem…"
  Dołożymy wszelkich starań, aby i tegoroczna Szkoła była dla wszystkich uczestników intelektualną przygodą.
  Bieżące informacje dotyczące XXVIII LSMP znajdą Państwo na naszej stronie: http://www.kul.pl/xxviii-letnia-szkola-mlodych-pedagogow,16727.html

  Sekretariat XXVIII LSMP
  Dorota Bis
  Katarzyna Braun
  Marek Jeziorański

  OdpowiedzUsuń
 7. Szanowny Panie Profesorze,
  Proszę przyjąć podziękowania od Samorządu Leniej Szkoły Młodych Pedagogów za tak ciepłe słowa dotyczące corocznych spotkań naukowych organizowanych pod kierownictwem Pani Profesor Marii Dudzikowej oraz za upowszechnienie Annual Report 2013 Polish Academy of Sciences. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Panu Profesorowi za nieustające wspieranie, pomoc i naukową opiekę na którą zawsze możemy liczyć.
  Udział w LSMP to dla wielu z nas początek (lub restart) drogi naukowej.
  To tak, jakby otrzymać kompas, który wyznacza azymut na wiedzę. Słuchając wykładów wybitnych profesorów, uczestnicząc w seminariach, warsztatach, dzieląc się swoimi problemami, rozterkami, wątpliwościami każdego dnia doświadczamy mądrości Mistrzów. Podążamy ich śladem, po jakimś czasie stawiamy samodzielne kroki, poszukujemy nowych dróg, wspieramy innych. Kolejne Letnie Szkoły nie kończą się z chwilą ostatniego dzwonka. Mimo, że rozjeżdżamy się do swoich domów, ośrodków naukowych bezinteresowna współpraca poznawcza i przyjaźń trwa cały czas. To jest szczególnie cenny kapitał LSMP.

  Małgorzata Makiewicz
  Uniwersytet Szczeciński

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.